LEI

Z Encyklopedia Zarządzania

Kod LEI (Legal Entity Identifier czyli Identyfikator podmiotu prawnego) to 20 znakowy alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442 nadany przez Local Operating Unit (LOU), unikalnie identyfikujące podmioty w skali globalnej.

GLEIS - Global LEI System - system do nadawania unikalnych w skali globalnej numerów identyfikacyjnych klienta LEI. Funkcjonowanie systemu GLEIS opiera się na współpracujących ze sobą lokalnych jednostkach operacyjnych (tzw. LOU) i na uczestnikach rynku na całym świecie w ramach jednego systemu.

ROC - Regulatory Oversight Committee - regulacyjne ciało nadzorcze nad GLEIS, powołane przez Financial Stability Board i zaakceptowane przez grupę G-20.

LOU - Local Operating Units - lokalna jednostka uprawniona do nadawania numerów LEI w ramach globalnego systemu GLEIS oraz walidacji i modyfikacji danych referencyjnych dla podmiotów, którym zostały nadawane te numery (np. KDPW).

Budowa kodu

 • Znaki 1-4 to stały prefix LOU,
 • Znaki 5-6 to dwie cyfry rezerwowe standardowo to 00,
 • Znaki 7-18 losowo przydzielone przez podmiot odpowiedzialny za kody znaki alfanumeryczne,
 • Znaki 19-20 liczba kontrolna zgodna z ISO.

Korzyści z posiadania kodu LEI

 1. Dzięki LEI w niezastąpiony sposób pozwala zidentyfikować podmiot gospodarczy oraz fundusze w skali globalnej,
 2. Pozwala na wywiązywanie się raportowania na podstawie aktów prawnych: EMIR, REMIT, MiFID II/ MiFIR, CSDR, SFTR obecnie jak i w przyszłości,
 3. Zwiększa bezpieczeństwo i przejrzystość na rynkach finansowych,
 4. Zezwala na rozpowszechnianie informacji kluczowych o danym podmiocie na rynku globalnym,
 5. Zwiększa wiarygodność dla partnerów biznesowych.

Dla kodo kod LEI

"Kod Lei jest wykorzystywany przez wszystkie podmioty na podstawie poniższych rozporządzeń, które są zobowiązane lub będą do składania raportów. Są to zatem:

 • EMIR - podmioty zawierające transakcje pochodne na rynkach regulowanych i OTC- opcje kontrakty.
 • MIFID II/ MIFID - firmy zawierające podmioty na rynkach regulowanych.
 • CSDR - członkowie Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych ( CSD), w tym w typie Emitent.
 • SFTR - podmioty zawierające transakcje repo, sell buy back, buy sell back, pożyczki papierów wartościowych oraz transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami".

Ponad to z kodów korzystać będą:

Zastosowanie kodu LEI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia EMIR każdy podmiot, będący osobą prawną lub osobą fizyczną, posiadającą działalność gospodarczą, która zawiera transakcje w instrumentach pochodnych, ma obowiązek raportować informację o transakcjach do repozytoriów transakcji. Mówi nam to, że każdy wyżej opisany podmiot prawny zaangażowany w takie transakcje bez względu na pozycje jaką zajmuje w całym procesie zawierania i rozliczania takich transakcji, jest zobowiązany do posiadania kodu LEI i wykorzystywania go w procesie raportowania.

W Polsce Repozytorium Transakcji prowadzi od 2013 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Jak otrzymać kod LEI

KDPW zezwala na uzyskanie kodu LEI w prosty i szybki sposób poprzez stronę internetową KDPW:

 1. Założenie i rejestracja konta internetowego,
 2. Złożenie zamówienia,
 3. Dokonanie opłat za zamówienie,
 4. Uzyskanie indywidualnego kodu LEI.

Za obsługę zainteresowanych podmiotów i nadawanie identyfikatorów podmiotu prawnego odpowiedzialne są tzw. Local Operating Units (LOU - lokalne jednostki operacyjne). Implementacja procesu nadawania Kodów Lei operacyjnie kontrolowana jest przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), który odpowiada za jednolite światowe standardy w całym systemie LEI. System ten nadzorowany jest przez Regulatory Oversight Committee.

Znaczenie posiadania LEI

Identifikacja podmiotów gospodarczych i funduszy na skalę globalną

Legal Entity Identifier (LEI), czyli Jednolity Identyfikator Podmiotu Prawnego, jest unikatowym kodem identyfikacyjnym przypisywanym podmiotom gospodarczym i funduszom na całym świecie. Posiadanie LEI jest istotne, ponieważ umożliwia jednoznaczną identyfikację tych podmiotów, co jest kluczowe w globalnym środowisku biznesowym. Dzięki LEI, podmioty gospodarcze i fundusze są w pełni rozpoznawalne i można precyzyjnie śledzić ich działalność na rynkach finansowych.

Raportowanie na podstawie różnych aktów prawnych

Posiadanie LEI jest niezwykle istotne dla podmiotów gospodarczych i funduszy ze względu na wymóg raportowania na podstawie różnych aktów prawnych. W niektórych jurysdykcjach, takich jak Unia Europejska, posiadanie LEI jest warunkiem koniecznym przy składaniu raportów finansowych. LEI umożliwia więc podmiotom spełnienie wymogów prawnych związanych z raportowaniem, co przekłada się na zgodność z przepisami i uniknięcie potencjalnych kar i sankcji.

Zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości na rynkach finansowych

LEI przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości na rynkach finansowych. Dzięki jednoznacznej identyfikacji podmiotów gospodarczych i funduszy, możliwe jest skuteczne śledzenie transakcji i działań na rynkach finansowych. LEI umożliwia również lepsze monitorowanie ryzyka systemowego, identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz szybką reakcję na nieprawidłowości. Przez wzrost przejrzystości, LEI przyczynia się do zwiększenia zaufania i stabilności na rynkach finansowych.

Wpływ na wiarygodność dla partnerów biznesowych

Posiadanie LEI ma również wpływ na wiarygodność i zaufanie partnerów biznesowych. LEI jest rozpoznawalnym i akceptowanym standardem identyfikacji podmiotów na całym świecie. Dlatego też, podmioty gospodarcze i fundusze posiadające LEI mogą budować silniejsze relacje z partnerami biznesowymi, a także zyskać na wiarygodności i reputacji. LEI stanowi dowód na to, że podmiot jest transparentny, zgodny z przepisami i odpowiedzialny w działaniach biznesowych.

Wnioskując, posiadanie LEI ma ogromne znaczenie dla podmiotów gospodarczych i funduszy. Jest to nie tylko narzędzie identyfikacji, ale również kluczowy element związany z raportowaniem, bezpieczeństwem, przejrzystością i wiarygodnością. LEI przyczynia się do poprawy zarządzania ryzykiem, eliminacji niejasności i budowania zaufania na rynkach finansowych.

LEI w praktyce

Wymagania raportowania na podstawie różnych rozporządzeń

Wprowadzenie identyfikatora LEI (Legal Entity Identifier) miało na celu poprawę przejrzystości i monitorowania w sektorze finansowym. W praktyce, LEI jest wykorzystywany do raportowania na podstawie różnych rozporządzeń.

W przypadku instytucji finansowych, raportowanie na podstawie rozporządzenia EMIR (European Market Infrastructure Regulation) wymaga posiadania LEI. EMIR reguluje transakcje instrumentami pochodnymi, a instytucje finansowe są zobowiązane do zgłaszania swoich transakcji do repozytoriów transakcji. Bez posiadania LEI, zgłaszanie takich transakcji jest niemożliwe.

Podobnie, w przypadku instytucji inwestycyjnych, raportowanie na podstawie rozporządzenia MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) również wymaga posiadania LEI. MiFIR reguluje transakcje instrumentami finansowymi na rynkach europejskich, a instytucje inwestycyjne muszą zgłaszać swoje transakcje do odpowiednich organów regulacyjnych. LEI jest niezbędny do identyfikacji tych instytucji w procesie raportowania.

Wykorzystanie kodu LEI w repozytoriach transakcji

Repozytoria transakcji odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu i raportowaniu transakcji finansowych. Dzięki wprowadzeniu identyfikatora LEI, repozytoria są w stanie dokładnie identyfikować uczestników transakcji i śledzić ich działania.

Kod LEI jest przypisywany do każdej instytucji finansowej, co pozwala repozytoriom transakcji na jednoznaczne identyfikowanie tych instytucji w zgłaszanych transakcjach. Dzięki temu, organy regulacyjne i inne zainteresowane strony mają możliwość analizowania transakcji i monitorowania ryzyka na podstawie danych zawierających LEI.

Przykłady krajowych instytucji nadzoru finansowego wymagających LEI

Wiele krajowych instytucji nadzoru finansowego na całym świecie wprowadziło wymóg posiadania LEI dla instytucji finansowych działających na ich rynkach. Przykładem takiej instytucji jest Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii. FCA wprowadziła obowiązek posiadania LEI dla wszystkich podmiotów uczestniczących w transakcjach instrumentami finansowymi na rynkach brytyjskich.

Podobnie, Securities and Exchange Commission (SEC) w Stanach Zjednoczonych również wymaga posiadania LEI dla instytucji finansowych działających na rynkach amerykańskich. Takie wymagania mają na celu poprawę przejrzystości i śledzenie transakcji na rynkach finansowych.

Repozytorium Transakcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Polsce

W Polsce, Repozytorium Transakcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) odegrało istotną rolę w implementacji LEI. KDPW jest jednym z oficjalnych repozytoriów transakcji w Polsce i jest odpowiedzialne za zgłaszanie transakcji instrumentami finansowymi do odpowiednich organów regulacyjnych.

W ramach swoich działań, KDPW wprowadziło wymóg posiadania LEI dla wszystkich uczestników transakcji. Bez posiadania LEI, transakcje nie mogą być zgłaszane do KDPW. Wprowadzenie LEI przez KDPW przyczyniło się do poprawy jakości i kompletności raportowanych danych transakcyjnych oraz umożliwiło dokładne monitorowanie rynku finansowego w Polsce.

Zastosowanie LEI w różnych obszarach

Znaczenie LEI dla instytucji finansowych

Legal Entity Identifier (LEI) jest unikalnym identyfikatorem przydzielanym podmiotom prawno-organizacyjnym na całym świecie. Jego znaczenie dla instytucji finansowych jest nieocenione. LEI umożliwia jednoznaczne identyfikowanie i śledzenie tych podmiotów, co przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i bezpieczeństwa w sektorze finansowym.

Dzięki LEI instytucje finansowe mogą łatwo weryfikować tożsamość swoich klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych. LEI ułatwia również identyfikację podmiotów powiązanych, co jest niezwykle istotne w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki LEI instytucje finansowe mogą szybko sprawdzić, czy dany podmiot jest objęty jakimiś sankcjami lub wpisany na listę podmiotów niegodnych zaufania.

LEI w procesach audytu i due diligence

LEI ma znaczące zastosowanie w procesach audytu i due diligence. Audytorzy i specjaliści ds. zgodności regulacji mogą wykorzystywać LEI do identyfikacji i weryfikacji informacji o podmiotach, z którymi współpracują. LEI pozwala na łatwe sprawdzenie, czy dany podmiot jest zarejestrowany, czy posiada wszelkie wymagane licencje i zezwolenia, oraz czy jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W procesie due diligence LEI umożliwia dokładną identyfikację wszystkich podmiotów zaangażowanych w dane przedsięwzięcie. Dzięki temu można precyzyjnie ocenić ryzyko związane z daną transakcją, a także ocenić wiarygodność i stabilność finansową wszystkich uczestników.

LEI w analizie ryzyka i ocenie ratingowej

LEI jest niezwykle przydatny w analizie ryzyka i ocenie ratingowej. Dzięki LEI instytucje finansowe mogą zbierać i analizować dane na temat podmiotów, które są obiektem ich zainteresowania. LEI umożliwia tworzenie spójnej bazy danych, która ułatwia porównywanie i ocenę ryzyka związanego z różnymi podmiotami.

LEI umożliwia również monitorowanie zmian związanych z danym podmiotem, takich jak zmiana statusu prawno-organizacyjnego, zmiana nazwy lub adresu. Dzięki temu instytucje finansowe są w stanie dokładnie śledzić i analizować ryzyko związane z danym podmiotem w czasie rzeczywistym.

LEI w procesach restrukturyzacji i przejęć

W procesach restrukturyzacji i przejęć LEI odgrywa istotną rolę. LEI pozwala na identyfikację i śledzenie wszystkich podmiotów zaangażowanych w dane przedsięwzięcie, co jest niezwykle ważne przy restrukturyzacji zadłużenia lub fuzji i przejęciach.

Dzięki LEI można łatwo zidentyfikować wszystkie powiązane podmioty, co umożliwia dokładną ocenę sytuacji finansowej i prawnej danego podmiotu. LEI ułatwia również procesy integracyjne po fuzji lub przejęciu, umożliwiając łatwe porównywanie danych i harmonizację systemów informatycznych.

LEI w kontekście monitorowania podmiotów powiązanych

LEI jest niezastąpiony w kontekście monitorowania podmiotów powiązanych. Dzięki LEI instytucje finansowe mogą precyzyjnie śledzić i analizować relacje między różnymi podmiotami, takimi jak holdingi, spółki zależne, spółki partnerskie itp.

LEI umożliwia tworzenie sieci powiązań pomiędzy podmiotami, co pomaga w identyfikacji ryzyka związanego z danymi relacjami. Dzięki LEI instytucje finansowe mogą szybko reagować na ewentualne zagrożenia i podejmować odpowiednie działania w celu minimalizacji ryzyka.


LEIartykuły polecane
Giełda Papierów WartościowychCertyfikatKrajowy Depozyt Papierów WartościowychDom maklerskiBiuro informacji gospodarczejISINCeTOPranie brudnych pieniędzyPieniądz elektroniczny

Bibliografia

 • Chodnicka P., Olszak M. (2014), Znaczenie informacji o wynikach ekonomicznych i efektywności ekonomicznej, Wydawnictwo naukowe wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Kozioł M. (2005), Bezpieczeństwo i ochrona systemów informatycznych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, (7), 41-5
 • Powell L., Montoya M., Shuvalov E. (2011), Legal entity identifier: What else do you need to know?, Federalserve.gov
 • Sroka I. (2015), Rynek po kryzysie. Nowe usługi post transakcyjne w odpowiedzi na rozporządzenie EMIR, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace/Szkoła Główna Handlowa, nr 3, t. 3
 • Strona internetowa: Serwis LEI, KDPW
 • Strona internetowa: Serwis LEI, KDPW


Autor: Magdalena Biela