G-20

Z Encyklopedia Zarządzania

G-20 to grupa 19 państw i Unii Europejskiej, której celem jest ustalanie wspólnych polityk finansowych. Jest to formalnie zorganizowana międzynarodowa organizacja rządowa ustanowiona i oparta na karcie założycielskiej, takiej jak Karta Narodów Zjednoczonych (United Nations, UN) lub traktacie międzynarodowym, takim jak porozumienie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Monetary Fund, IMF) [1]

Cel i geneza istnienia

Czy organizacje takie jak G20 są potrzebne? Dlaczego? Na przestrzeni najbliższych lat niemal na pewno nie będzie możliwe wspólne zarządzanie Gospodarką Światową przez wszystkie państwa Świata. G20 to grupa najbogatszych, najbardziej wpływowych krajów i Unii Europejskiej (z pewnymi wyjątkami, są kraje, które mieszczą się w top20 najbogatszych państw a nie są częścią G20, oraz takie, które nie mieszczą się w tym składzie a należą do niego). [2] G20 wywodzi się z G7, powstałego 25 marca 1973 roku. W obydwóch przypadkach nie określono przejrzystych kryteriów członkostwa. Ustanowiono jedynie dwa założenia, pierwsze z ich mówi, że skład całego forum powinien być regionalnie zrównoważony, a drugie, że zaproszone kraje powinny być istotne dla gospodarki światowej[3]

Liderzy G20

Członek Stanowisko przedstawiciela
Argentyna prezydent
Australia premier
Brazylia prezydent
Kanada premier
Chiny przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej
Francja prezydent
Niemcy Kanclerz
Indie premier
Indonezja prezydent
Włochy premier
Japonia premier
Meksyk prezydent
Rosja prezydent
Arabia Saudyjska król
Południowa Afryka prezydent
Korea Południowa prezydent
Turcja prezydent
Wielka Brytania premier
Stany Zjednoczone prezydent
Unia Europejska przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej

[4]

Organizacje partnerskie

G20 Bardzo chętnie nawiązuje współprace z wieloma organizacjami międzynarodowymi, należą do nich:

 • Unia Afrykańska - African Union (AU)
 • Bank Rozwoju Ameryki Łacińskiej - Development Bank of Latin America (CAF)
 • Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
 • Karaibska Wspólnota i Wspólny Rynek - Caribbean Community (CARICOM)
 • Rada Stabilności Finansowej - Financial Stability Board (FSB)
 • Międzyamerykański Bank Rozwoju - Inter-American Development Bank (IDB)
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy - International Labour Organization (ILO)
 • Międzynarodowy Fundusz Monetarny - International Monetary Fund (IMF)
 • Nowe Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Afryki - New Partnership for Africa's Development (NEPAD)
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - Organization for Economic Cooperation & Development (OECD)
 • Narody Zjednoczone - United Nations (UN)
 • Bank Światowy - World Bank
 • Światowa Organizacja Zdrowia - World Health Organization (WHO)
 • Światowa Organizacja Handlu - World Trade Organisation (WTO) [5]

G20 w 2018

W dzisiejszych czasach G20 umożliwia nam bycie na bieżąco ze wszystkim czym się zajmują, między innymi poprzez media społecznościowe. Szczyt w Argentynie posiada konto w serwisach takich jak Twitter, Facebook, Youtube, Instagram(G20org). Na ostatnim z wymienionych portali pojawiły się również konta W20 (W20_argentina) i Y20 (Y20_summit) będące odpowiedziami kobiet i młodych ludzi na szczyt G20. [6]

Rola Unii Europejskiej w G20

Przewodniczący Komisji Europejskiej i przewodniczący Rady Europejskiej są głosami krajów członkowskich UE, ponieważ nie wszystkie z nich mogą w szczytach G20 uczestniczyć. Ze składu UE zgromadzeniach pojawiają się przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec. Europejskie podejście cechuje nacisk na prowadzenie wielostronnych rozmów i budowanie porozumień na forum organizacji międzynarodowych. Podejście to jest zgodne z budowaniem nowego ładu międzynarodowego, który będzie wielobiegunowy[7]

Znaczenie G-20 jako forum zarządzania gospodarką światową

G-20 odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu światową gospodarką. Jako forum, grupa umożliwia spotkania przywódców najważniejszych gospodarek, co pozwala na wymianę informacji, dyskusję nad bieżącymi problemami i podejmowanie wspólnych decyzji. G-20 ma zdolność do wpływania na globalne kwestie gospodarcze i finansowe poprzez reprezentowanie różnych interesów i podejmowanie wspólnych działań.

Działania podejmowane przez G-20 mają również znaczący wpływ na politykę gospodarczą państw członkowskich. Porozumienia i rekomendacje wynikające z spotkań G-20 mają często charakter wiążący i wpływają na kształtowanie polityki gospodarczej na poziomie krajowym. Ponadto, G-20 wyróżnia się tym, że reprezentuje zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się, co daje szansę na uwzględnienie różnorodnych perspektyw i potrzeb.

Funkcje i działania G-20

G-20, czyli Grupa Dwudziestu, jest międzynarodowym forum skupiającym największe światowe gospodarki. To miejsce, gdzie liderzy państw i szefowie organizacji międzynarodowych spotykają się, aby omówić najważniejsze kwestie związane z globalnym zarządzaniem ekonomią. Na spotkaniach G-20 poruszane są różnorodne tematy, mające na celu promowanie stabilności finansowej, walkę z ubóstwem, ochronę środowiska, rozwój handlu międzynarodowego, inwestycje infrastrukturalne oraz rozwój technologiczny. Poniżej przedstawiam szczegóły dotyczące tych ważnych tematów.

Stabilność finansowa

Jednym z kluczowych tematów omawianych na spotkaniach G-20 jest stabilność finansowa. W kontekście globalnych rynków finansowych, liderzy G-20 starają się koordynować swoje działania w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia kryzysów gospodarczych. Poruszane są kwestie związane z regulacją sektora finansowego, nadzorem nad instytucjami finansowymi oraz zarządzaniem ryzykiem. Głównym celem G-20 w tym obszarze jest zapewnienie stabilności systemu finansowego, aby minimalizować negatywne skutki dla gospodarki światowej.

Walka z ubóstwem

Kolejnym ważnym tematem omawianym na spotkaniach G-20 jest walka z ubóstwem. Liderzy państw członkowskich G-20 uznają konieczność redukcji nierówności społecznych oraz zapewnienia dostępu do podstawowych usług i możliwości rozwoju dla wszystkich ludzi na świecie. W ramach tego tematu poruszane są kwestie związane z polityką społeczną, edukacją, zdrowiem, zatrudnieniem oraz równością płci. G-20 stawia sobie za cel wspieranie inicjatyw mających na celu wyeliminowanie ubóstwa i poprawę warunków życia ludzi na całym świecie.

Zmiany klimatyczne

Ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatycznymi to kolejny ważny temat omawiany na spotkaniach G-20. Liderzy państw członkowskich G-20 uznają potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatycznych. W ramach tego tematu poruszane są kwestie związane z polityką energetyczną, inwestycjami w odnawialne źródła energii oraz wspieraniem inicjatyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego. G-20 stawia sobie za cel wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń.

Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy jest kluczowym tematem omawianym na spotkaniach G-20 ze względu na znaczenie, jakie ma dla globalnej gospodarki. Liderzy państw członkowskich G-20 dążą do promowania wolnego handlu, eliminacji barier handlowych oraz wzmacniania systemu międzynarodowych regulacji handlowych. Poruszane są kwestie związane z polityką handlową, ochroną własności intelektualnej oraz wspieraniem uczciwej konkurencji. G-20 stawia sobie za cel budowanie otwartego i zrównoważonego systemu handlu międzynarodowego.

Inwestycje infrastrukturalne

Rozwój infrastruktury jest kolejnym ważnym tematem omawianym na spotkaniach G-20. Liderzy G-20 uznają, że inwestycje infrastrukturalne są niezbędne dla wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia ludzi. Poruszane są kwestie związane z finansowaniem infrastruktury, modernizacją transportu, energetyką, telekomunikacją oraz innymi sektorami infrastrukturalnymi. G-20 stawia sobie za cel wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury w sposób zrównoważony i efektywny.

Rozwój technologiczny

Rozwój technologiczny to kolejny ważny temat omawiany na spotkaniach G-20. Liderzy G-20 uznają, że innowacje technologiczne mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Poruszane są kwestie związane z polityką naukową, inwestycjami w badania i rozwój, transferem technologii oraz cyfryzacją gospodarki. G-20 stawia sobie za cel wspieranie działań na rzecz rozwoju technologicznego i tworzenia warunków sprzyjających innowacjom.

Rola G-20 w reagowaniu na kryzysy gospodarcze i finansowe

Jedną z najważniejszych ról G-20 jest reagowanie na kryzysy gospodarcze i finansowe. W szczególności, G-20 odegrało kluczową rolę w zarządzaniu światowym kryzysem finansowym w 2008 roku. Liderzy G-20 podjęli wspólne działania mające na celu stabilizację rynków finansowych, odbudowę zaufania oraz stymulację wzrostu gospodarczego. Podjęte zostały konkretne kroki w celu zwiększenia nadzoru nad sektorem finansowym, regulacji rynków oraz koordynacji polityki gospodarczej. Dzięki tym działaniom, światowy kryzys finansowy został powstrzymany, a gospodarki państw członkowskich G-20 zaczęły się stopniowo odradzać.

Znaczenie G-20 jako forum koordynacji polityki gospodarczej

G-20 odgrywa również istotną rolę jako forum koordynacji polityki gospodarczej. Liderzy G-20 spotykają się regularnie, aby omówić wspólne wyzwania i współpracować w celu osiągnięcia globalnego wzrostu i stabilności. Dzięki temu forum możliwa jest wymiana informacji, doświadczeń oraz koordynacja działań na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego i zabezpieczenia przyszłości światowej gospodarki. G-20 umożliwia także dialog między państwami rozwiniętymi a wschodzącymi potęgami gospodarczymi, co sprzyja budowaniu współpracy i wzmacnianiu międzynarodowych relacji gospodarczych.

W ten sposób G-20 pełni istotną rolę jako platforma do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących globalnego zarządzania ekonomią. Poprzez omawianie ważnych tematów i podejmowanie wspólnych działań, G-20 stara się wpływać na kształtowanie polityki gospodarczej na szczeblu globalnym, w celu promowania stabilności, wzrostu gospodarczego oraz dobrobytu ludzi na całym świecie.

Wpływ i znaczenie G-20

Rola G-20 w promocji dialogu i współpracy między krajami

G-20, czyli grupa Dwudziestu, odgrywa istotną rolę w promowaniu dialogu i współpracy między krajami na arenie międzynarodowej. Jest to grupa skupiająca najważniejsze gospodarki świata, która dąży do znalezienia wspólnych rozwiązań na globalne problemy.

G-20 jest platformą, na której kraje mogą wspólnie dyskutować o najważniejszych kwestiach światowej polityki gospodarczej. Celem tej grupy jest dążenie do znalezienia wspólnych rozwiązań na globalne problemy, takie jak zmiany klimatyczne, nierówności społeczne czy stabilność finansowa. Dzięki temu, G-20 staje się ważnym forum, na którym kraje mogą skutecznie współpracować i podejmować decyzje mające wpływ na cały świat.

G-20 odgrywa również istotną rolę w budowaniu zaufania między państwami. Poprzez regularne spotkania i dyskusje, członkowie grupy mają możliwość lepszego zrozumienia różnych perspektyw i interesów. Dzięki temu, możliwe jest szukanie kompromisów i budowanie wspólnych rozwiązań, które uwzględniają różnorodność i specyfikę poszczególnych państw.

Wpływ G-20 na politykę międzynarodową

G-20 ma znaczący wpływ na politykę międzynarodową, zarówno w zakresie gospodarki, jak i stosunków politycznych.

Decyzje podejmowane przez G-20 mają szeroki wpływ na globalne stosunki polityczne. Członkowie grupy reprezentują największe gospodarki świata, które mają istotny wpływ na decyzje polityczne podejmowane na arenie międzynarodowej. Przykładem może być ustalanie wspólnych zasad handlu międzynarodowego, które wpływają na politykę handlową poszczególnych państw. Ponadto, G-20 odgrywa ważną rolę w procesie podejmowania decyzji w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, co dodatkowo podkreśla wpływ tej grupy na globalne stosunki polityczne.

G-20 umożliwia wzmocnienie współpracy i partnerstwa między państwami. Spotkania i dyskusje w ramach tej grupy umożliwiają nawiązywanie kontaktów i budowanie więzi między przedstawicielami różnych państw. Dzięki temu, możliwa jest większa współpraca w zakresie gospodarki, nauki, kultury czy bezpieczeństwa. G-20 staje się więc nie tylko forum do rozwiązywania problemów globalnych, ale także platformą do nawiązywania współpracy i partnerstwa między państwami.

Wpływ i znaczenie G-20 w dzisiejszym świecie są niezaprzeczalne. Grupa ta odgrywa kluczową rolę w promowaniu dialogu i współpracy między krajami, a także ma istotny wpływ na politykę międzynarodową. Dążenie do znalezienia wspólnych rozwiązań na globalne problemy oraz budowanie zaufania i szukanie kompromisów są fundamentem działania G-20. Dzięki temu, możliwe jest budowanie bardziej stabilnego i zrównoważonego świata, w którym kraje współpracują na rzecz wspólnych celów.


G-20artykuły polecane
G5G10Rada NordyckaCeftaBank Rozrachunków MiędzynarodowychWspólnoty europejskieASEANUnia EuropejskaTraktat Rzymski

Przypisy

 1. P. I. Hajnal, 2014, wstęp
 2. S. Para, 2013, s. 42
 3. S. Para, 2013, s. 44
 4. G20 Argentina (2018)
 5. G20 Argentina (2018)
 6. G20 Argentina (2018)
 7. T. G. Grosse, 2004

Bibliografia


Autor: Katarzyna Mleczko