Selektywna zbiórka odpadów

Z Encyklopedia Zarządzania

Selektywna zbiórka odpadów - jest to sposób odbierania śmieci, polegający na uprzednim sortowaniu odpadów i umieszczaniu ich w odpowiednio skategoryzowanych workach lub pojemnikach. Selekcja odpadów odbywa się "u źródła" - odpowiedzialne za nią są gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz inne jednostki je produkujące[1]. Dzięki takiemu postępowaniu odbierane odpady są posortowane i trafiają bezpośrednio do punktów recyklingu, bądź utylizacji.

Od 1 lipca 2017 roku na terenie całej Polski obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) - ujednolica on sposób selekcji i zbierania odpadów oraz wymusza na gminach pięcioletni okres przystosowawczy do nowych przepisów. Celem WSSO jest osiągnięcie 50 proc. poziomu recyklingu w roku 2020 z poziomu 26 proc. w roku 2017. WSSO jest odpowiedzią na wprowadzoną w 2013 roku Ustawę śmieciową, która nieprecyzyjnie określała sposób segregacji, ilość śmieci zbieraną przez Gminy każdego miesiąca oraz nie ujednolicała koloru pojemników i worków dla danego rodzaju odpadów. Z tych powodów segregacja nie była skuteczna, bardzo duża część odpadów, które trafiały do przetwórni, była zmieszana oraz bardzo mocno zanieczyszczona, co nie pozwalało na dalsze ich przetworzenie [2][3].

Selekcja odpadów

Zgodnie z obowiązującym prawem, odpady powinny być selekcjonowane w następujący sposób[4]:

 • Metale i tworzywa sztuczne (żółty pojemnik lub worek) - plastikowe opakowania oraz butelki, opakowania wielomateriałowe, puszki po produktach spożywczych, metale oraz folie aluminiowe,
 • Papier (niebieski pojemnik lub worek) - tektury, kartony, opakowania papierowe, gazety, zeszyty, torby i worki papierowe,
 • Szkło (zielony pojemnik lub worek) - butelki, słoiki oraz inne opakowania produktów spożywczych i przemysłowych, które zostały wykonane ze szkła,
 • Odpady biodegradowalne (brązowy pojemnik lub worek) - odpady pochodzące z warzyw i owoców, resztki jedzenia, skoszona trawa, liście i drewno,
 • Odpady zmieszane (czarny lub szary pojemnik) - odpady pozostałe, w szczególności te, których nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyjątkiem odpadów zagrażających bezpieczeństwu,

Zadania i Obowiązki Gmin

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane są do zapewnienia swoim mieszkańcom możliwości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obejmującej minimum sześć frakcji odpadów: Szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne. Dla odpadów innych niż wymienione, gmina ma obowiązek wskazać i udostępnić stacjonarny punkt w którym takowe odpady mogą zostać odprowadzone [5].

Ponadto gminy zobowiązane są do [6]:

 • Przygotowania przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za zbiórkę odpadów,
 • Organizacji harmonogramu zbierania odpadów na terenie Gminy,
 • Osiągnięcie 50% poziomu recyklingu dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 70% dla odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórki do dnia 31 grudnia 2020,
 • Ograniczenie udziału odpadów biodegradowalnych do 35% w stosunku do całkowitej masy wszystkich odbieranych odpadów do 16 lipca 2020,

Zadania i Obowiązki właścicieli nieruchomości

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 • Złożenia deklaracji o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, bądź o ilości odprowadzanych odpadów w przypadku przedsiębiorstw,
 • Selekcjonowania odpadów według zaleceń przedstawionych przez daną Gminę,
 • Udostępnienia odpadów w celu ich odbioru, zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów we właściwej Gminie.

Korzyści selektywnej zbiórki odpadów

Ochrona środowiska i redukcja emisji gazów cieplarnianych

Selektywna zbiórka odpadów ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Jedną z najważniejszych korzyści jest redukcja ilości odpadów trafiających na składowiska. Dzięki odpowiedniej segregacji odpadów możliwe jest wyodrębnienie surowców wtórnych, które można poddać recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu. Dzięki temu unika się marnotrawstwa i zmniejsza obciążenie składowisk odpadów, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Selektywna zbiórka odpadów ma również istotne znaczenie dla redukcji emisji gazów cieplarnianych, szczególnie metanu. Odpady organiczne, takie jak resztki żywności czy rośliny, poddane rozkładowi w warunkach beztlenowych, emitują metan, który jest znacznie bardziej szkodliwy dla klimatu niż dwutlenek węgla. Dzięki selektywnej zbiórce możliwe jest oddzielenie odpadów organicznych, co umożliwia ich odpowiednie przetworzenie i zmniejszenie emisji metanu.

Skuteczne wykorzystanie surowców wtórnych

Kolejną korzyścią selektywnej zbiórki odpadów jest skuteczne wykorzystanie surowców wtórnych, które są uzyskiwane z recyklingu. Dzięki temu oszczędza się surowce naturalne, które często są ograniczone i trudno dostępne. Przykładem może być recykling plastiku, który pozwala na ponowne wykorzystanie plastikowych opakowań i ograniczenie zużycia ropy naftowej, która jest wykorzystywana do produkcji plastiku.

Przetwarzanie surowców wtórnych w celu ich ponownego wykorzystania pozwala również na redukcję zużycia energii potrzebnej do produkcji nowych produktów. Proces produkcji z surowców wtórnych zazwyczaj wymaga mniejszej ilości energii niż produkcja z surowców pierwotnych. Dlatego selektywna zbiórka odpadów wspiera oszczędzanie energii i ogranicza negatywny wpływ na środowisko.

Ekonomiczne znaczenie recyklingu

Recykling i selektywna zbiórka odpadów mają duże znaczenie ekonomiczne. Przetwarzanie surowców wtórnych generuje miejsca pracy w sektorze przetwórstwa odpadów. Konieczność sortowania i przetwarzania odpadów wymaga zaangażowania pracowników, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwijania gospodarki.

Recykling i selektywna zbiórka odpadów pozwalają również na oszczędności finansowe. Wykorzystanie surowców wtórnych zamiast surowców pierwotnych jest często tańsze i bardziej ekonomiczne. Ponadto, ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska zmniejsza koszty związane z utrzymaniem i monitorowaniem składowisk.

System opłat za gospodarowanie odpadami

Wprowadzenie systemu opłat za gospodarowanie odpadami może stanowić dodatkową zachętę dla mieszkańców do właściwego segregowania odpadów. Premiowanie osób, które aktywnie uczestniczą w selektywnej zbiórce, może mieć pozytywny wpływ na świadomość ekologiczną społeczeństwa i motywować do odpowiedzialnego postępowania.

System opłat za gospodarowanie odpadami może również skutecznie motywować do zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych. Im mniej odpadów trafia na składowiska, tym mniejsze koszty związane z ich utylizacją. Dlatego mieszkańcy są zachęcani do ograniczania ilości odpadów, co stymuluje postawę proekologiczną i przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Estetyka przestrzeni publicznej

Selektywna zbiórka odpadów wpływa również na estetykę przestrzeni publicznej. Stosowanie kontenerów podziemnych pozwala na ukrycie pojemników i ograniczenie ich widoczności w przestrzeni publicznej. Dzięki temu miasta i miejscowości wyglądają bardziej estetycznie i czysto, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Oprócz kontenerów podziemnych, selektywna zbiórka odpadów przyczynia się również do ograniczenia widoczności pojemników i worków na odpady w przestrzeni publicznej. Dzięki odpowiedniej segregacji odpadów i ich właściwemu umieszczaniu w wyznaczonych miejscach, można uniknąć nieestetycznego obrazu ulic zalegających odpadami, co wpływa pozytywnie na wizerunek miasta oraz samopoczucie mieszkańców.

Przez selektywną zbiórkę odpadów osiąga się wiele korzyści, takich jak ochrona środowiska, redukcja emisji gazów cieplarnianych, skuteczne wykorzystanie surowców wtórnych, korzyści ekonomiczne, poprawa estetyki przestrzeni publicznej i wiele innych. Dlatego promowanie i rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów jest niezwykle istotne dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i ochrony środowiska.

Wpływ selektywnej zbiórki odpadów na jakość wody i gleby

Unikanie wyrzucania niebezpiecznych substancji

Selektywna zbiórka odpadów odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu skażeniu gleby i wód. Wyrzucanie niebezpiecznych substancji, takich jak chemikalia, leki czy pestycydy do tradycyjnych śmieci prowadzi do poważnych konsekwencji dla środowiska. Te substancje mogą przedostać się do gleby i wód gruntowych, zanieczyszczając je i wpływając na ich jakość.

Skażenie gleby substancjami niebezpiecznymi może prowadzić do utraty jej żyzności i zdolności do podtrzymywania życia roślin. To z kolei może prowadzić do zmniejszenia plonów, degradacji terenów rolnych i utraty bioróżnorodności. Ponadto, skażenie gleby może prowadzić do wypłukiwania substancji chemicznych do wód gruntowych, co zagraża jakości wody i zdrowiu ludzi.

Wpływ skażenia wód jest równie poważny. Niebezpieczne substancje mogą przedostać się do rzek, jezior i oceanów, zagrażając życiu wodnym organizmom i zakłócając naturalne ekosystemy. Skażenie wód może również wpływać na jakość wody pitnej, co stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Wykonanie selektywnej zbiórki odpadów pozwala uniknąć wyrzucania niebezpiecznych substancji do tradycyjnych śmieci i tym samym minimalizować ryzyko skażenia gleby i wód. Odpady niebezpieczne, takie jak chemikalia czy leki, są odbierane przez odpowiednie instytucje, które są w stanie je prawidłowo zutylizować lub przetworzyć w sposób bezpieczny dla środowiska.

Selektywna zbiórka odpadów ma również istotny wpływ na ochronę roślin, zwierząt i ekosystemów. Wyrzucanie niebezpiecznych substancji do śmieci może prowadzić do zatrucia roślin i zwierząt, co z kolei ma negatywne skutki dla całych ekosystemów.

Rośliny mogą wchłaniać substancje chemiczne z gleby i wody, co może wpływać na ich wzrost, rozwój i zdrowie. Substancje toksyczne mogą zakłócać normalne funkcjonowanie roślin, doprowadzając do obumierania lub opóźnienia w rozwoju.

Zwierzęta mogą być narażone na niebezpieczne substancje poprzez spożywanie skażonych roślin lub wody. To z kolei może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci zwierząt. Ponadto, substancje chemiczne mogą akumulować się w organizmach zwierząt, przenosząc się wzdłuż łańcucha pokarmowego i wpływając na populacje różnych gatunków.

Ochrona roślin, zwierząt i ekosystemów jest niezwykle istotna dla utrzymania równowagi w przyrodzie. Selekcja odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych, pozwala minimalizować ryzyko zanieczyszczenia środowiska i chronić różnorodność biologiczną.

Ochrona zdrowia ludzi i ekosystemów

Selektywna zbiórka odpadów ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia ludzi i ekosystemów poprzez redukcję ryzyka przedostania się niebezpiecznych substancji do naturalnych zasobów, takich jak woda i gleba.

Wyrzucanie niebezpiecznych substancji do tradycyjnych śmieci prowadzi do powstawania odpadów, które często trafiają na wysypiska śmieci. Woda opadowa, przenikając przez te wysypiska, może przenosić substancje chemiczne do gleby i wód gruntowych, zanieczyszczając je.

Odpady, które nie są odpowiednio segregowane i przetwarzane, mogą również przedostawać się do spalin z pożarów wysypisk lub do powietrza w wyniku procesów rozkładu. To z kolei prowadzi do emisji szkodliwych substancji chemicznych, które mogą osiadać na powierzchni gleby i wód, zanieczyszczając je.

Selektywna zbiórka odpadów minimalizuje ryzyko przedostania się niebezpiecznych substancji do naturalnych zasobów, poprzez prawidłowe przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów. Odpady niebezpieczne są odbierane przez wyspecjalizowane firmy, które mają narzędzia i technologie do ich bezpiecznego przetwarzania.

Selektywna zbiórka odpadów ma bezpośredni wpływ na jakość wody i gleby. Poprzez segregację i odpowiednie przetwarzanie odpadów, minimalizuje się ryzyko zanieczyszczenia tych naturalnych zasobów.

Woda jest jednym z najważniejszych zasobów naturalnych i ma kluczowe znaczenie dla życia ludzi i ekosystemów. Skażenie wody substancjami chemicznymi może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, zarówno dla ludzi, jak i dla organizmów wodnych. Selekcja odpadów pozwala minimalizować ryzyko przedostania się niebezpiecznych substancji do wód, chroniąc tym samym ich jakość.

Gleba jest również istotnym zasobem naturalnym, który odgrywa kluczową rolę w produkcji żywności. Skażenie gleby substancjami chemicznymi może prowadzić do utraty jej żyzności i zdolności do podtrzymywania życia roślin. Selekcja odpadów minimalizuje ryzyko przedostania się niebezpiecznych substancji do gleby, pomagając zachować jej jakość.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest niezwykle istotne dla ochrony jakości wody i gleby. Poprzez odpowiednie segregowanie i przetwarzanie odpadów, minimalizuje się ryzyko skażenia tych naturalnych zasobów, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia ludzi i zachowania równowagi w ekosystemach.

Innowacje i technologie w selektywnej zbiórce odpadów

Nowoczesne metody przetwarzania odpadów

Recykling jest jedną z najważniejszych metod przetwarzania odpadów, która polega na ponownym wykorzystaniu materiałów z odpadów do produkcji nowych przedmiotów lub surowców. Dzięki recyklingowi możliwe jest zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska oraz redukcja zużycia surowców naturalnych. Nowoczesne technologie umożliwiają skuteczne sortowanie i przetwarzanie odpadów na różne rodzaje materiałów, takie jak papier, metal, plastik czy szkło. Recykling jest istotnym czynnikiem w ochronie środowiska i powinien być promowany jako priorytetowy sposób postępowania z odpadami.

Kompostowanie jest procesem biologicznego rozkładu organicznych odpadów, takich jak resztki roślinne, jedzenie czy liście, w celu uzyskania naturalnego nawozu, czyli kompostu. Jest to ekologiczna metoda przetwarzania odpadów organicznych, która pozwala na ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska oraz produkcję naturalnego nawozu dla roślin. Nowoczesne technologie kompostowania umożliwiają kontrolę procesu rozkładu i otrzymywanie wysokiej jakości kompostu, który może być wykorzystywany w rolnictwie, ogrodnictwie czy krajobrazie.

Termiczna obróbka odpadów, zwana również spalaniem odpadów, jest procesem, w którym odpady są poddawane wysokiej temperaturze w celu ich zniszczenia lub przekształcenia w energię. Metoda ta pozwala na redukcję ilości odpadów, zmniejszenie ich objętości oraz odzyskanie energii w postaci ciepła lub energii elektrycznej. W wyniku termicznej obróbki odpadów powstaje również popiół, który może być wykorzystywany jako materiał do budowy dróg czy jako dodatek do cementu. Nowoczesne technologie termicznego przetwarzania odpadów są coraz bardziej efektywne i bezpieczne dla środowiska.

Odzysk energii jest innowacyjną technologią, która polega na przekształcaniu odpadów w energię, taką jak ciepło czy energia elektryczna. Metoda ta pozwala na wykorzystanie odpadów jako alternatywnego źródła energii, co przyczynia się do zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nowoczesne technologie odzysku energii umożliwiają skuteczne przetwarzanie różnych rodzajów odpadów, takich jak odpady komunalne, przemysłowe czy medyczne, w celu produkcji energii w sposób ekologiczny i efektywny.

Innowacje w projektowaniu opakowań

Innowacje w projektowaniu opakowań polegają na stosowaniu materiałów, które są przyjazne dla środowiska i mogą być łatwo poddane recyklingowi lub kompostowaniu. Przykładem takich materiałów są biodegradowalne tworzywa sztuczne, papier z recyklingu czy opakowania wykonane z surowców pochodzących z odnawialnych źródeł. Projektowanie opakowań z myślą o ich dalszym przetwarzaniu i możliwości recyklingu jest kluczowym elementem selektywnej zbiórki odpadów i powinno być promowane przez producentów.

Innowacje w projektowaniu opakowań obejmują również tworzenie opakowań, które ułatwiają segregację i recykling odpadów. Przykładem takich innowacji są opakowania z oznaczeniami i kolorami, które ułatwiają identyfikację rodzaju odpadu i jego prawidłową segregację. Dodatkowo, stosowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak opakowania wielokomorowe czy rozpuszczalne w wodzie, może ułatwić proces recyklingu i przetwarzania odpadów.

Systemy informatyczne i aplikacje mobilne

Systemy informatyczne i aplikacje mobilne mają duże znaczenie w monitorowaniu i zarządzaniu procesem selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki nim możliwe jest śledzenie ilości, rodzaju i jakości zbieranych odpadów, a także efektywniejsze planowanie i organizowanie procesu ich odbioru i przetwarzania. Systemy informatyczne umożliwiają również automatyzację i optymalizację kosztów związanych z selektywną zbiórką odpadów oraz analizę danych, co pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w zakresie zarządzania odpadami.

Aplikacje mobilne mogą być również wykorzystane do edukacji i informowania mieszkańców na temat segregacji odpadów. Dzięki nim możliwe jest udostępnianie informacji na temat właściwej segregacji, harmonogramów odbioru odpadów, lokalizacji punktów zbiórki czy porad dotyczących redukcji ilości odpadów. Aplikacje mobilne mogą również umożliwić mieszkańcom zgłaszanie problemów związanych z selektywną zbiórką odpadów oraz śledzenie efektów ich własnego zaangażowania w proces segregacji i recyklingu.

Wprowadzenie innowacji i nowych technologii w selektywnej zbiórce odpadów ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności i skuteczności tego procesu. Nowoczesne metody przetwarzania odpadów, innowacje w projektowaniu opakowań oraz systemy informatyczne i aplikacje mobilne pozwalają na bardziej zrównoważone i ekologiczne postępowanie z odpadami, co przyczynia się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.


Selektywna zbiórka odpadówartykuły polecane
Pozwolenie zintegrowaneOdpady przemysłoweŚwiadectwo energetyczneRezerwat przyrodyKody odpadówUstawa o odpadachAdministrator danych osobowychRODOProdukt regionalny

Przypisy

 1. Bień B., Bień J., (2010)
 2. Dz.U. 2017, poz. 19
 3. Kacprzak M., Chabelski T., Zakrzewski J., (2018)
 4. Dz.U. 2017, poz. 19,
 5. DzU 2005, Nr 236, poz. 2008. art.3 ust. 1
 6. Stachowcz M., (2016),

Bibliografia

Autor: Patryk Wykręt