Administrator danych osobowych

Z Encyklopedia Zarządzania
Administrator danych osobowych
Polecane artykuły

Administrator danych osobowych – według artykułu 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych to „organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych”[1].

Obowiązki administratora danych osobowych

Choć ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. została zastąpiona znowelizowaną ustawą z dnia 10 maja 2018 r. to wciąż część jej przepisów nie straciła mocy prawnej, w tym rozdział 5, w którym zawarte są obowiązki administratora danych osobowych”[2].

Jak stanowi artykuł 36 ustęp 1 podstawowym obowiązkiem administratora danych osobowych jest wykorzystanie środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią odpowiednią ochronę przetwarzanym danym osobowym. Odpowiednia ochrona oznacza dostosowanie jej poziomu do „zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną”, w szczególny sposób dane osobowe powinny zostać zabezpieczone „przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem”[3]. Administrator ma obowiązek prowadzić dokumentację w celu spisania sposobów w jaki są przetwarzane dane osobowe oraz w jaki sposób są one chronione”[4].

Według artykułu 36a administrator danych osobowych ma prawo wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji oraz jego zastępców[5][6]. Nie jest to czynność obowiązkowa, dlatego w przypadku gdy administrator bezpieczeństwa informacji nie zostanie wyznaczony to do obowiązków administratora danych osobowych należą również[7][8]:

 • kontrolowanie czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z przepisami prawa;
 • monitorowanie czy sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych, które zostały spisane w dokumentacji wspomnianej wyżej są przestrzegane;
 • zagwarantowanie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych możliwości zapoznania się z przepisami prawa o ochronie danych osobowych;
 • prowadzenie spisu zbiorów danych osobowych, które są przetwarzane przez administratora danych osobowych.

Zgodnie z artykułem 38 administrator danych osobowych sprawuję pełną kontrolę nad danymi osobowymi znajdującymi się w wyżej wspomnianym zbiorze. Oznacza to że administrator nadzoruje jakie dane osobowe zostały dodane do zbioru, przez kogo, kiedy oraz komu udostępnione[9].

Rozdział 5 ustawy nakłada na administratora danych osobowych również poniższe obowiązki:

 • sprawowanie pełnej kontroli nad danymi osobowymi znajdującymi się w wyżej wspomnianym zbiorze. Oznacza to że administrator nadzoruje jakie dane osobowe zostały dodane do zbioru, przez kogo, kiedy oraz komu udostępnione[9];
 • nadanie upoważnieniem osobom zajmującym się przetwarzaniem danych osobowych[10];
 • prowadzenie wykazu osób, którym zostały nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, według wymogów, które określa artykuł 39[11].

W 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. Rozporządzenie RODO oraz stworzona w jego następstwie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Wejście w życie tych dokumentów nałożyło na administratora dodatkowe obowiązki:

 • bezzwłoczne (maksymalnie w ciągu 72 godzin) zawiadomienie organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych osobowych[12] oraz powiadomienie osoby, której te dane dotyczą[13];
 • przeprowadzenie oceny rezultatów wykonania planowanych czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych przed ich rozpoczęciem w przypadku gdy istnieje duże prawdopodobieństwo naruszenia ochrony danych[14];
 • prowadzenie wykazu wszystkich działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych[15];
 • zapewnienie osobie, której dane osobowe dotyczą prawa do ich usunięcia oraz w przypadku wymagania przez daną osobę ich usunięcia wykonanie tego bezzwłocznie[16];
 • zaplanowanie i stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych nie tylko w celu ochrony danych osobowych, ale również z zamiarem minimalizacji ilości gromadzonych danych oraz ograniczeniu okresu ich przechowywania[17].

Przypisy

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych (1997), Art.7. pkt. 4.
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych (2018), Art.157.
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych (1997), Art.36. ust. 1.
 4. Ustawa o ochronie danych osobowych (1997), Art.36. ust. 2.
 5. Ustawa o ochronie danych osobowych (1997), Art.36a. ust. 1.
 6. Ustawa o ochronie danych osobowych (1997), Art.36a. ust. 6.
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych (1997), Art.36b.
 8. Ustawa o ochronie danych osobowych (1997), Art.36a. ust.2.
 9. 9,0 9,1 Ustawa o ochronie danych osobowych (1997), Art.38.
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych (1997), Art.37.
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych (1997), Art.39. ust.1.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (2016), Art.33. ust.1.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (2016) , Art.33. ust.1.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (2016), Art.35. uts.1.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (2016), Art.30. ust.1.
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (2016), Art.17. ust.1.
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (2016), Art.25. ust.1-2.

Bibliografia

Autor: Paulina Małocha

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.