Administrator danych osobowych

Z Encyklopedia Zarządzania

Administrator danych osobowych to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki administratora danych osobowych

Wykorzystanie środków technicznych i organizacyjnych. Jednym z głównych obowiązków administratora danych osobowych jest zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają skuteczne i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Administrator musi zadbać o zastosowanie odpowiednich systemów informatycznych oraz procedur, które minimalizują ryzyko naruszenia ochrony danych.

Wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji. Kolejnym ważnym zadaniem administratora danych osobowych jest wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji. Jest to osoba odpowiedzialna za nadzór nad przetwarzaniem danych oraz monitorowanie działań związanych z ochroną danych osobowych. Administrator bezpieczeństwa informacji powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu ochrony danych.

Kontrolowanie przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych ma obowiązek kontrolować procesy przetwarzania danych, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Powinien monitorować, czy dane są przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane, oraz czy są przechowywane przez określony czas, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Monitorowanie sposobów przetwarzania i ochrony danych osobowych. Administrator danych osobowych ma również obowiązek monitorować sposoby przetwarzania danych oraz środki ochrony danych osobowych. Powinien regularnie sprawdzać, czy stosowane procedury i systemy są skuteczne i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

Zapewnienie wiedzy osobom upoważnionym do przetwarzania danych. Administrator danych osobowych musi zapewnić niezbędną wiedzę i szkolenia osobom upoważnionym do przetwarzania danych. Osoby te powinny być świadome obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych oraz zrozumieć, jak prawidłowo przetwarzać i chronić dane osobowe.

Prowadzenie spisu zbiorów danych osobowych. Kolejnym obowiązkiem administratora danych osobowych jest prowadzenie spisu zbiorów danych osobowych. Spis ten powinien zawierać informacje o zbiorach danych, takie jak ich nazwa, cel przetwarzania, kategorie osób, których dane są przetwarzane, oraz informacje o ewentualnym przekazywaniu danych do innych podmiotów.

Nadzorowanie dodawania, udostępniania i dostępu do danych. Administrator danych osobowych ma także obowiązek nadzorować procesy dodawania, udostępniania i dostępu do danych osobowych. Powinien zapewnić, że procesy te są odpowiednio zabezpieczone i kontrolowane, aby uniknąć nieuprawnionego dostępu do danych.

Obowiązki związane z wprowadzeniem RODO

Wprowadzenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadziło dodatkowe obowiązki dla administratorów danych osobowych. RODO wprowadziło szereg dodatkowych obowiązków dla administratorów danych osobowych, takich jak:

 • Bezzwłoczne zawiadomienie organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeśli istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych i wdrożenie odpowiednich środków ochrony.
 • Prowadzenie wykazu działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak wycofywanie zgody na przetwarzanie danych, udostępnianie danych osobom trzecim itp.
 • Zapewnienie prawa do usunięcia danych, czyli możliwość usunięcia danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.
 • Bezzwłoczne zawiadomienie organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeśli istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
 • Ocena rezultatów planowanych czynności związanych z przetwarzaniem danych i wdrożenie odpowiednich środków ochrony.
 • Minimalizacja gromadzonych danych i ograniczenie okresu przechowywania, czyli zbieranie tylko niezbędnych danych i przechowywanie ich przez określony, uzasadniony czas.

Metody, techniki i narzędzia

Środki techniczne i organizacyjne

Środki techniczne i organizacyjne są kluczowymi elementami stosowanymi przez administratorów danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Przykłady takich środków to:

 • Szyfrowanie danych - administratorzy danych osobowych powinni stosować odpowiednie algorytmy szyfrujące, aby chronić poufność przetwarzanych danych. Szyfrowanie może być stosowane zarówno podczas przechowywania danych, jak i ich przesyłania.
 • Firewall - stosowanie odpowiednich zabezpieczeń sieciowych, takich jak firewall, może pomóc w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych. Firewall może blokować niechciane połączenia z zewnętrznych sieci, chroniąc w ten sposób dane przed atakami.
 • Systemy detekcji włamań - administratorzy danych osobowych powinni stosować systemy detekcji włamań, które są w stanie wykryć nieautoryzowane próby dostępu do danych. Takie systemy mogą ostrzegać administratorów o potencjalnych zagrożeniach i umożliwiać szybką reakcję.
 • Kontrola dostępu - administratorzy danych osobowych powinni wprowadzić odpowiednie procedury i zasady kontroli dostępu do danych. Oznacza to, że tylko upoważnione osoby powinny mieć dostęp do danych osobowych, a ich działania powinny być rejestrowane i monitorowane.

Dokumentacja przetwarzania danych

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych jest niezwykle istotne dla administratorów danych osobowych. Dokumentacja ta powinna zawierać informacje dotyczące:

 • Celu przetwarzania danych - administratorzy danych osobowych powinni jasno określić cele, dla których przetwarzane są dane. Jest to niezbędne zarówno ze względów prawnych, jak i etycznych.
 • Kategorii danych - dokumentacja powinna zawierać informacje na temat kategorii danych osobowych, które są przetwarzane. Należy wskazać, jakie informacje są gromadzone i przetwarzane przez administratora.
 • Okresu przechowywania danych - administratorzy danych osobowych powinni określić okres przechowywania danych. Należy uwzględnić zarówno wymogi prawne, jak i potrzeby organizacyjne.
 • Bezpieczeństwa danych - dokumentacja powinna zawierać informacje dotyczące zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych

Szkolenia dla pracowników są kluczowym elementem w zapewnieniu skutecznej ochrony danych osobowych. Administratorzy danych osobowych powinni organizować regularne szkolenia dotyczące:

 • Ogólnych zasad ochrony danych - pracownicy powinni być świadomi podstawowych zasad ochrony danych osobowych, takich jak poufność, integralność i dostępność danych.
 • Procedur przetwarzania danych - pracownicy powinni być poinformowani o procedurach przetwarzania danych i ich odpowiedzialności w tym procesie. Należy im również przekazać informacje na temat konkretnych wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Bezpieczeństwa informacji - szkolenia powinny obejmować również zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji, takie jak identyfikacja i reagowanie na zagrożenia, zarządzanie hasłami i zabezpieczanie urządzeń przenośnych.

Audyty wewnętrzne dotyczące przetwarzania danych

Administratorzy danych osobowych powinni regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne dotyczące przetwarzania danych. Audyty te powinny obejmować:

 • Planowanie i przeprowadzanie audytów - administratorzy danych osobowych powinni opracować plan audytu, który uwzględnia kluczowe aspekty przetwarzania danych. Następnie powinni przeprowadzić audyt, aby ocenić zgodność z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami.
 • Analiza wyników audytów - po przeprowadzeniu audytu administratorzy danych osobowych powinni dokonać analizy wyników. Powinni ocenić, czy istnieją jakiekolwiek niezgodności i jakie są ich potencjalne konsekwencje dla ochrony danych osobowych.
 • Rekomendacje dla administratora danych osobowych - na podstawie wyników audytu administratorzy danych osobowych powinni przygotować rekomendacje dotyczące poprawy procedur przetwarzania danych. Rekomendacje te powinny uwzględniać zarówno wymogi prawne, jak i najlepsze praktyki.
 • Monitorowanie wdrożenia rekomendacji - administratorzy danych osobowych powinni monitorować wdrożenie rekomendacji z audytów wewnętrznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy podjąć odpowiednie działania naprawcze.

Środki techniczne i organizacyjne, dokumentacja przetwarzania danych, szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych oraz audyty wewnętrzne dotyczące przetwarzania danych są kluczowymi elementami zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych przez administratorów danych. Stosowanie odpowiednich metod, technik i narzędzi jest niezbędne zarówno ze względów prawnych, jak i dla zbudowania zaufania wobec organizacji przetwarzających dane osobowe.

Transfery danych osobowych poza Unię

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jest powszechną praktyką w erze globalizacji i cyfryzacji. Wielu przedsiębiorstwom zależy na transferze danych do innych krajów ze względu na zewnętrzne dostawców usług, partnerów handlowych czy też oddziały działające w różnych jurysdykcjach. Jednakże, takie transfery niosą ze sobą pewne ryzyko naruszenia prywatności i ochrony danych osobowych, ponieważ przepisy dotyczące ochrony danych mogą się różnić w różnych państwach.

W przypadku transferu danych osobowych do państw trzecich, podmioty przetwarzające są zobowiązane do zastosowania odpowiednich mechanizmów ochrony danych, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony prywatności i praw jednostek, których dane dotyczą. Jednym z najpopularniejszych mechanizmów jest stosowanie tzw. klauzul ochronnych, które są umowami między podmiotami przekazującymi dane a odbiorcami w państwach trzecich. Klauzule te zawierają zobowiązania odbiorcy danych do przestrzegania odpowiednich standardów ochrony danych osobowych.

Innym mechanizmem jest stosowanie tzw. mechanizmów wiążących, które są zatwierdzane przez organy nadzoru ochrony danych. Mechanizmy te są szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw, które przekazują dane osobowe do swoich oddziałów lub powiązanych podmiotów w państwach trzecich. Mechanizmy wiążące obejmują spójne zasady ochrony danych, które są obowiązujące dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe w ramach jednej grupy.

Przed przekazaniem danych osobowych do państwa trzeciego, podmioty przetwarzające są zobowiązane do dokonania oceny adekwatności ochrony danych w tym państwie. Ocena ta ma na celu upewnienie się, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, który jest porównywalny z poziomem ochrony w EOG.

Komisja Europejska może dokonać takiej oceny i uznaje, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, jeśli uzna, że przekazywanie danych jest zgodne z zasadami ochrony danych określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). W takim przypadku, państwo trzecie jest uznawane za "adekwatne" pod względem ochrony danych osobowych.

Jednakże, jeśli Komisja Europejska nie uznaje państwa trzeciego za adekwatne, podmiot przetwarzający może stosować inne mechanizmy ochrony danych, takie jak wymogi umowne, standardowe klauzule umowne lub mechanizmy wiążące, o których wspominaliśmy wcześniej.

Nowe wyzwania dla ADO

Wpływ technologii na ochronę danych osobowych

Dynamiczny rozwój technologii, w tym sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analiza Big Data i Internet Rzeczy, stawia przed administratorami danych osobowych (ADO) nowe wyzwania związane z ochroną prywatności i danych osobowych. Technologie te umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i analizę ogromnych ilości danych, co zwiększa ryzyko naruszenia prywatności i ochrony danych.

ADO muszą być świadomi nowych zagrożeń związanych z technologią i dostosować swoje praktyki do zmieniających się warunków. Muszą stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, zapobiegać naruszeniom i reagować na nie w odpowiedni sposób.

Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych

Oprócz wpływu technologii, ADO muszą również zmierzyć się z innymi nowymi wyzwaniami związanymi z ochroną danych osobowych. Jednym z takich wyzwań jest rosnąca świadomość społeczna i polityczna w zakresie prywatności i ochrony danych. Klienci, użytkownicy usług i społeczeństwo jako całość oczekują większej przejrzystości i kontroli nad swoimi danymi osobowymi.

ADO muszą również radzić sobie z coraz bardziej złożonymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO, które wymagają od nich przestrzegania konkretnych zasad i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Wreszcie, ADO muszą być gotowi na reakcję na incydenty naruszenia danych osobowych i działać szybko i skutecznie w celu minimalizacji skutków takiego naruszenia.


Administrator danych osobowychartykuły polecane
RODOUstawa o ochronie informacji niejawnychOchrona przeciwpożarowaInspektor ochrony danychAdministrator bezpieczeństwa informacjiInformacja niejawnaPozwolenie zintegrowaneOchrona danych osobowychDane osobowe

Bibliografia

 • Greser J. (2018), Obowiązki organizacji pozarządowych jako administratorów danych osobowych w świetle RODO, Trzeci sektor, nr 42
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119 nr 2016/679
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.