Odpady komunalne

Z Encyklopedia Zarządzania

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych[1].

Także niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości

Segregacja odpadów komunalnych

Podstawową cechą odpadów komunalnych jest możliwość, a właściwie konieczność ich segregowania. Zasady określone zostały przez Rozporządzenie Ministra Środowiska[2] zmienione później w roku 2018[3].

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje

 • papier,
 • szkło,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji (w tym bioodpady).

Papier - zbierany w pojemnikach oznaczonych kolorem niebieskim, obejmuje odpady z papieru (w tym także tektury), odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury.

Szkło - obejmuje odpady szklane w tym opakowania ze szkła, dopuszczalna jest zbiórka wspólna lub osobna szkła bezbarwnego (wtedy w pojemnikach koloru białego podpisanych Szkło bezbarwne) i kolorowego (tak jak w przypadku szkła nie rozdzielanego oznaczone kolorem zielonym i opisane Szkło kolorowe)

Metale i tworzywa sztuczne - zbiórka odpadów w pojemnikach oznaczonych kolorem żółtym, obejmuje wspólnie wszystkie odpady z metali i tworzyw sztucznych w tym także opakowaniowe metalowe oraz z tworzyw sztucznych.

Bioodpady - oznaczone opisem Bio zbierane są w pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym.

Wpływ odpadów komunalnych na środowisko

W każdym województwie w Polsce znajduje się kilka składowisk odpadów komunalnych, ważnym aspektem jest ich wpływ na środowisko naturalne, badacze przeprowadzają swoje analizy w różnych kierunkach.

Jako jeden z wielu G. Przydatek [4] zajął się tematem jakości wód podziemnych w otoczeniu eksploatowanych składowisk. Wynika ono z biochemicznego rozkładu odpadów oraz zależy od stopnia zorganizowania składowiska. Wpływ na organizację i późniejsze skutki może mieć usytuowanie w terenie, brak odpowiednich zabezpieczeń w uszczelnieniu podłoża, poziom eksploatacji. Odcieki, które powstają w czasie eksploatacji składowiska, są główną przyczyną zanieczyszczania wód podziemnych. Zjawisko występuje zawsze kiedy poszczególne warstwy odpadów są przemywane w sposób naturalny wodami opadowymi - ta przedostając się do głębszych warstw ziemi dodatkowo umożliwia łatwiejszy przebieg reakcji chemicznych, rozpuszczanie i wymywanie substancji występujących w odpadach. To wszystko prowadzi do zanieczyszczania całego wodnego środowiska[5].

Badania G. Przydatka [6] potwierdziły negatywny wpływ składowiska na zanieczyszczenie wód podziemnych przez podwyższone stężenie kadmu, zmienność składu wód w rejonie składowiska zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Dodatkowo podwyższone stężenie zanieczyszczenia organicznego wskazuje na oddziaływanie pochodzenia antropogenicznego.

Systemy gospodarki odpadami komunalnymi

W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnych modeli i systemów zarządzania odpadami komunalnymi, które mają na celu skuteczne i efektywne ograniczenie ilości odpadów oraz ochronę środowiska. Jednym z popularnych modeli jest system "od bramki do bramki", który zakłada kompleksowe zarządzanie odpadami od momentu ich powstania aż do finalnej utylizacji. Inny model, znany jako "od kołyski do grobu", skupia się na minimalizacji odpadów poprzez projektowanie produktów przyjaznych dla środowiska oraz odpowiednie postępowanie z nimi po ich zużyciu. Kolejnym modelem jest "od kołyski do kołyski", który zakłada pełne wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych w procesie produkcji.

Każdy z wymienionych modeli/systemów ma swoje zalety i wady. System "od bramki do bramki" zapewnia kompleksowe zarządzanie odpadami, co prowadzi do ich lepszego wykorzystania i minimalizacji ilości trafiających na składowisko. Jednakże, może być kosztowny w implementacji i wymaga odpowiedniej infrastruktury. Model "od kołyski do grobu" skupia się na zapobieganiu powstawania odpadów poprzez projektowanie ekologicznych produktów, ale może wymagać zmian w sposobie produkcji i konsumpcji. Natomiast model "od kołyski do kołyski" zakłada pełne wykorzystanie odpadów, ale może być wymagający pod względem technologicznym i organizacyjnym.

Skuteczność poszczególnych modeli/systemów zarządzania odpadami komunalnymi może być determinowana przez wiele czynników. Infrastruktura, technologia, koszty, świadomość społeczna oraz regulacje prawne są tylko niektórymi z czynników, które mają wpływ na skuteczność tych systemów. Wysoka jakość infrastruktury, odpowiednia technologia, dostępne środki finansowe, oraz świadomość społeczna są niezbędne do skutecznego zarządzania odpadami komunalnymi.

Systemy gospodarki odpadami komunalnymi będą musiały ewoluować wraz z zmieniającymi się potrzebami i wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska. Konieczne będzie wprowadzenie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na jeszcze lepsze wykorzystanie odpadów komunalnych. Również edukacja i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi będą kluczowe dla osiągnięcia pożądanych rezultatów. Ważne jest również kontynuowanie współpracy międzynarodowej w celu wymiany najlepszych praktyk i rozwiązań.

Wykorzystanie odpadów komunalnych

Odpady komunalne mogą być wykorzystane na wiele różnych sposobów. Jednym z najważniejszych jest recykling, który polega na segregacji i ponownym przetwarzaniu odpadów tak, aby mogły być wykorzystane jako surowce wtórne. Inny sposób to kompostowanie, czyli proces rozkładu odpadów organicznych w celu uzyskania naturalnego nawozu. Odpady komunalne mogą również być wykorzystane do produkcji energii poprzez proces spalania lub fermentacji. Dodatkowo, możliwe jest odzyskiwanie surowców z odpadów komunalnych, co pozwala na ich ponowne wykorzystanie w procesie produkcji.

Wykorzystanie odpadów komunalnych ma wiele zalet i korzyści. Po pierwsze, pozwala na ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Po drugie, umożliwia odzyskanie cennych surowców, co przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Ponadto, procesy wykorzystania odpadów komunalnych mogą generować energię, co przyczynia się do zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii.

Różne rodzaje odpadów komunalnych mają różny potencjał recyklingu. Na przykład, papier i tektura są materiałami, które można łatwo poddać recyklingowi i wykorzystać do produkcji nowych produktów. Szkło również jest materiałem, który można skutecznie recyklingować i wykorzystać do produkcji nowych opakowań. Metale, takie jak aluminium czy stal, również mają wysoki potencjał recyklingu ze względu na ich wartość i możliwość ponownego przetworzenia. Natomiast tworzywa sztuczne są bardziej skomplikowane do recyklingu, ze względu na różne rodzaje i skład chemiczny.

Pomimo licznych korzyści wynikających z wykorzystania odpadów komunalnych, istnieją również wyzwania i bariery związane z tym procesem. Jednym z głównych wyzwań jest brak odpowiedniej infrastruktury i technologii, które umożliwiałyby skuteczne i efektywne wykorzystanie odpadów komunalnych. Ponadto, istnieją trudności w związku z odpowiednim segregowaniem odpadów oraz niskim poziomem świadomości społecznej w tym zakresie. Aby zwiększyć stopień wykorzystania odpadów komunalnych, konieczne jest opracowanie strategii i działań, które będą promować recykling, kompostowanie oraz inne procesy wykorzystania odpadów. Ważne jest również podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi i informowanie o korzyściach wynikających z ich efektywnego wykorzystania.


Odpady komunalneartykuły polecane
Zanieczyszczenie wodyZanieczyszczenie glebyJakość powietrzaDegradacja glebyEmisja gazów cieplarnianychDegradacja biosferyGłówne problemy ekologiczneZanieczyszczenie powietrzaHałas

Przypisy

 1. Ustawa o odpadach, 2012, s. 4-5.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, 2017
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, 2018
 4. Przydatek G. 2013, s. 61-62
 5. Wiercik P., Szymańska - Pulikowska A. 2010, s. 151-162
 6. Przydatek G. 2013, s.69

Bibliografia

 • GUS (2019), Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 • Przydatek G. (2013), Jakość wód podziemnych w rejonie użytkowanego składowiska odpadów, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, (1/IV)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Dz.U. 2021 poz. 906
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Dz.U. 2021 poz. 906
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21
 • Wiercik P., Szymańska-Pulikowska A. (2010), Wpływ składowiska odpadów w Wojczycach na jakość wód podziemnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8/2


Autor: Joanna Golema