Odpady komunalne

Z Encyklopedia Zarządzania
Odpady komunalne
Polecane artykuły

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych[1].

Także niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości

Segregacja odpadów komunalnych

Podstawową cechą odpadów komunalnych jest możliwość, a właściwie konieczność ich segregowania. Zasady określone zostały przez Rozporządzenie Ministra Środowiska[2] zmienione później w roku 2018[3].

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje

 • papier,
 • szkło,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji (w tym bioodpady).

Papier - zbierany w pojemnikach oznaczonych kolorem niebieskim, obejmuje odpady z papieru (w tym także tektury), odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury.

Szkło - obejmuje odpady szklane w tym opakowania ze szkła, dopuszczalna jest zbiórka wspólna lub osobna szkła bezbarwnego (wtedy w pojemnikach koloru białego podpisanych Szkło bezbarwne) i kolorowego (tak jak w przypadku szkła nie rozdzielanego oznaczone kolorem zielonym i opisane Szkło kolorowe)

Metale i tworzywa sztuczne - zbiórka odpadów w pojemnikach oznaczonych kolorem żółtym, obejmuje wspólnie wszystkie odpady z metali i tworzyw sztucznych w tym także opakowaniowe metalowe oraz z tworzyw sztucznych.

Bioodpady - oznaczone opisem Bio zbierane są w pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym.

Wpływ odpadów komunalnych na środowisko

W każdym województwie w Polsce znajduje się kilka składowisk odpadów komunalnych, ważnym aspektem jest ich wpływ na środowisko naturalne, badacze przeprowadzają swoje analizy w różnych kierunkach.

Jako jeden z wielu G. Przydatek [4] zajął się tematem jakości wód podziemnych w otoczeniu eksploatowanych składowisk. Wynika ono z biochemicznego rozkładu odpadów oraz zależy od stopnia zorganizowania składowiska. Wpływ na organizację i późniejsze skutki może mieć usytuowanie w terenie, brak odpowiednich zabezpieczeń w uszczelnieniu podłoża, poziom eksploatacji. Odcieki, które powstają w czasie eksploatacji składowiska, są główną przyczyną zanieczyszczania wód podziemnych. Zjawisko występuje zawsze kiedy poszczególne warstwy odpadów są przemywane w sposób naturalny wodami opadowymi - ta przedostając się do głębszych warstw ziemi dodatkowo umożliwia łatwiejszy przebieg reakcji chemicznych, rozpuszczanie i wymywanie substancji występujących w odpadach. To wszystko prowadzi do zanieczyszczania całego wodnego środowiska[5].

Badania G. Przydatka [6] potwierdziły negatywny wpływ składowiska na zanieczyszczenie wód podziemnych przez podwyższone stężenie kadmu, zmienność składu wód w rejonie składowiska zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Dodatkowo podwyższone stężenie zanieczyszczenia organicznego wskazuje na oddziaływanie pochodzenia antropogenicznego.

Przypisy

 1. Ustawa o odpadach, 2012, s. 4-5.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, 2017
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, 2018
 4. Przydatek G. 2013, s. 61-62
 5. Wiercik P., Szymańska – Pulikowska A. 2010, s. 151 – 162
 6. Przydatek G. 2013, s.69

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Joanna Golema