Akredytacja

Z Encyklopedia Zarządzania

Akredytacja jest procesem formalnego uznanie kompetencji organizacji w zakresie oceny zgodności. Polega na niezależnej, zewnętrznej ocenie i potwierdzeniu, że organizacja spełnia określone wymagania jakościowe. Głównym celem akredytacji jest budowanie zaufania do wyników badań i usług świadczonych przez daną organizację.

Cele i zastosowania

Akredytacja jest stosowana w różnych dziedzinach, takich jak laboratoria, organizacje certyfikujące, systemy zarządzania, szkoły i uniwersytety, a także osoby. Akredytacja laboratoriów polega na potwierdzeniu, że wykonują one badania zgodnie z określonymi standardami, zapewniając wiarygodność i jakość wyników. Organizacje certyfikujące, takie jak systemy zarządzania jakością, środowiskiem czy bezpieczeństwem pracy, również mogą być poddane procesowi akredytacji, aby potwierdzić ich kompetencje w zakresie oceny zgodności z określonymi normami.

Szkoły i uniwersytety również mogą być akredytowane, co oznacza, że spełniają określone standardy jakości nauczania i programów edukacyjnych. Akredytacja tych instytucji jest ważna dla studentów, którzy mogą mieć pewność, że otrzymują wysokiej jakości edukację. Ponadto, w niektórych branżach, takich jak medycyna czy prawo, osoby mogą być akredytowane, aby potwierdzić ich kompetencje zawodowe.

Warto zauważyć, że akredytacja różni się od certyfikacji. Certyfikacja jest procesem, w którym organizacja lub osoba otrzymuje certyfikat potwierdzający spełnienie konkretnych wymagań. Natomiast akredytacja jest bardziej kompleksowym procesem, który obejmuje nie tylko ocenę zgodności, ale także ocenę systemu zarządzania, personelu, procesów i innych czynników wpływających na jakość usług lub wyników organizacji.

Korzyści akredytacji

Korzyści dla organizacji akredytowanej

Organizacje, które uzyskują akredytację, czerpią wiele korzyści z tego procesu. Przede wszystkim, akredytacja stanowi dowód na to, że działają one zgodnie z najlepszą praktyką w swojej dziedzinie. Jest to ważne w kontekście konkurencji na rynku, ponieważ potencjalni klienci i dostawcy mają większe zaufanie do firm, które posiadają akredytację.

Dla organizacji akredytowanych istotne jest również to, że uzyskanie akredytacji umożliwia im uznawanie certyfikatów i raportów wydanych przez inne akredytowane jednostki. Jest to szczególnie istotne w przypadku organizacji działających na rynkach międzynarodowych, gdzie uznawanie takich dokumentów jest niezbędne do prowadzenia działalności.

Korzyści dla konsumentów

Konsumenci również odnoszą korzyści z istnienia akredytacji. Przede wszystkim, akredytacja przyczynia się do wzrostu wiarygodności certyfikowanych wyrobów. Klienci mają większe zaufanie do produktów i usług oferowanych przez organizacje posiadające odpowiednie certyfikaty, co z kolei prowadzi do większej konkurencyjności tych firm na rynku.

Akredytacja ma również pozytywny wpływ na jakość wyrobów i usług oferowanych konsumentom. Organizacje, które przechodzą proces akredytacji, muszą spełnić określone standardy jakości, co prowadzi do podniesienia jakości ich produktów i usług. Konsumenci mogą więc oczekiwać, że otrzymają wyroby i usługi o wyższej jakości.

Kolejną korzyścią dla konsumentów jest likwidacja barier w handlu. Dzięki akredytacji, certyfikaty i raporty wydane przez akredytowane jednostki są uznawane na całym rynku, co ułatwia handel międzynarodowy i eliminuje konieczność wielokrotnego certyfikowania produktów.

Dodatkowo, klienci korzystający z usług organizacji posiadających akredytację mogą mieć pewność, że otrzymają wiarygodne wyniki badań. Akredytowane jednostki są odpowiedzialne za przeprowadzanie badań i testów zgodnie z określonymi standardami, co daje gwarancję, że wyniki tych badań są rzetelne i wiarygodne.

Korzyści dla rządu

Rząd również odnosi korzyści z istnienia akredytacji. Przede wszystkim, akredytacja daje gwarancję publicznego zaufania do organizacji posiadających certyfikaty i akredytacje. Rząd może polegać na tych organizacjach jako wiarygodnych dostawcach i partnerach w realizacji różnych projektów.

Akredytacja stanowi również techniczną pomoc przy ocenie jednostek podlegających notyfikacji. Organizacje, które muszą być notyfikowane przez rząd w celu prowadzenia określonej działalności, muszą spełniać określone standardy. Akredytacja pozwala rządowi na skorzystanie z wiedzy i doświadczenia akredytowanych jednostek przy ocenie tych organizacji.

Dodatkowo, akredytacja może stanowić pomoc przy nadzorze nad systemami zarządzania. Rząd może wymagać od organizacji posiadających akredytację, aby wdrożyły odpowiednie systemy zarządzania, co z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności i skuteczności tych organizacji.

Korzyści dla przemysłu

Przemysł również odnosi korzyści z istnienia akredytacji. Przede wszystkim, akredytacja pomaga w niwelowaniu ryzyka w relacjach biznesowych. Organizacje mogą mieć większe zaufanie do dostawców, którzy posiadają akredytację, ponieważ oznacza to, że spełniają określone standardy jakości i bezpieczeństwa.

Akredytacja zapewnia również precyzję pomiarów. Organizacje, które przeszły proces akredytacji, muszą stosować określone metody pomiaru i testowania, co prowadzi do uzyskiwania bardziej precyzyjnych wyników. Jest to istotne w wielu branżach, gdzie precyzja pomiarów ma kluczowe znaczenie.

Dodatkowo, akredytacja otwiera rynki dla organizacji. Wiele rynków i branż wymaga od dostawców posiadania określonych certyfikatów i akredytacji. Organizacje, które posiadają te dokumenty, mają większe szanse na wejście na nowe rynki i nawiązanie współpracy z nowymi klientami.

Akredytacja stanowi również wsparcie w procesie podejmowania decyzji i zarządzania. Organizacje, które posiadają akredytację, mają dostęp do wiedzy i doświadczenia akredytowanych jednostek, co pozwala im podejmować lepsze i bardziej przemyślane decyzje. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Międzynarodowe normy i wytyczne

Organizacje międzynarodowe odpowiedzialne za regulację i standardy akredytacji

Akredytacja jest procesem oceny i potwierdzania kompetencji i jakości działania organizacji, instytucji, programów czy produktów. W celu zapewnienia spójności i wiarygodności akredytacji na poziomie międzynarodowym, istnieje wiele organizacji odpowiedzialnych za regulację i ustalanie standardów w tej dziedzinie.

Jedną z najważniejszych organizacji międzynarodowych jest Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO). ISO opracowuje międzynarodowe normy, w tym również te dotyczące akredytacji. Normy te mają na celu zapewnienie jednolitego i wiarygodnego procesu akredytacji na całym świecie. Przykładem normy ISO związanej z akredytacją jest ISO/IEC 17011, która określa ogólne wymagania dotyczące akredytacji jednostek oceniających zgodność.

Kolejną ważną organizacją międzynarodową jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Akredytacji Laboratoriów (ILAC). ILAC jest odpowiedzialne za koordynację działań i ustalanie wytycznych dotyczących akredytacji laboratoriów. Organizacja ta ma na celu zapewnienie wiarygodności wyników badań laboratoryjnych na całym świecie poprzez ustanawianie i utrzymywanie wysokich standardów akredytacji laboratoriów.

Inną istotną organizacją międzynarodową jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Akredytacji Zarządzania Systemem Jakości (IAF). IAF jest odpowiedzialne za koordynację działań w zakresie akredytacji systemów zarządzania jakością. Organizacja ta opracowuje wytyczne dotyczące procesu akredytacji systemów zarządzania jakością, co ma na celu zapewnienie spójności i wiarygodności w tym obszarze.

Zasady akredytacji ujęte w międzynarodowych normach i wytycznych

Międzynarodowe normy i wytyczne dotyczące akredytacji zawierają szereg zasad i wymagań, które muszą być spełnione przez organizacje ubiegające się o akredytację. Oto niektóre z tych zasad:

 1. Niezależność: Organizacja akredytująca musi być niezależna od organizacji, instytucji, programu czy produktu, której udziela akredytacji. Niezależność ta ma na celu zapewnienie obiektywnej i niezależnej oceny.
 2. Kompetencje: Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie oceny muszą posiadać odpowiednie kompetencje i kwalifikacje. Muszą być w stanie dokonać rzetelnej i wiarygodnej oceny zgodnie z ustalonymi standardami.
 3. Niezawisłość: Proces oceny musi być niezależny od zewnętrznych wpływów i nacisków. Oceniający muszą działać w sposób niezawisły i niezależny, aby zapewnić obiektywność procesu.
 4. Transparentność: Proces akredytacji musi być transparentny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron. Organizacje ubiegające się o akredytację muszą mieć jasne i zrozumiałe wytyczne dotyczące procedur i wymagań.
 5. Ciągłość doskonalenia: Organizacje akredytujące muszą dążyć do ciągłego doskonalenia swoich procesów i procedur. W tym celu powinny wdrażać regularne audyty wewnętrzne oraz uczestniczyć w ocenach zewnętrznych.

Rola akredytacji w procesie standaryzacji i harmonizacji procedur i wytycznych na poziomie międzynarodowym

Akredytacja odgrywa istotną rolę w procesie standaryzacji i harmonizacji procedur i wytycznych na poziomie międzynarodowym. Dzięki akredytacji możliwe jest ustanowienie jednolitych standardów i wymagań, które są akceptowane na całym świecie. Jest to szczególnie istotne w przypadku organizacji i instytucji działających globalnie, które muszą spełniać te same standardy niezależnie od lokalizacji.

Akredytacja umożliwia również wymianę informacji i dobrych praktyk między organizacjami akredytującymi. Dzięki temu możliwe jest doskonalenie procesów i procedur oraz podnoszenie jakości działania organizacji.

Ponadto, akredytacja wpływa na wzrost zaufania do organizacji, instytucji, programów czy produktów. Posiadanie akredytacji jest potwierdzeniem, że organizacja spełnia wysokie standardy i jest wiarygodna.

Akredytacja w Polsce

W Polsce, jednostki oceniające zgodność, takie jak laboratoria, jednostki certyfikujące, jednostki inspekcyjne i inne, są poddawane procesowi akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). PCA jest jednostką odpowiedzialną za nadzór nad procesem akredytacji i zapewnienie, że jednostki oceniające zgodność spełniają określone wymagania i standardy.

PCA zostało ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o akredytacji oraz nadzorowane jest przez Ministerstwo Rozwoju. Celem PCA jest promowanie wiarygodności i kompetencji jednostek oceniających zgodność poprzez świadczenie usług akredytacyjnych zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Metody akredytacji

 • Przegląd dokumentacji. Przegląd dokumentacji jest jedną z podstawowych metod stosowanych przy procesie akredytacji. Polega on na dokładnym sprawdzeniu i ocenie dokumentów zgromadzonych przez organizację, która ubiega się o akredytację. W ramach tej metody ocenia się zgodność dokumentów z wymaganiami stawianymi przez akredytującego organu, takie jak standardy jakości, procedury operacyjne, polityki i regulacje. Przegląd dokumentacji pozwala na ocenę potencjalnych luk w dokumentacji oraz identyfikację obszarów, które mogą wymagać poprawek w celu spełnienia wymagań akredytacyjnych.
 • Ocena na miejscu. Ocena na miejscu to kolejna ważna metoda stosowana podczas procesu akredytacji. Polega ona na wizycie przedstawicieli akredytującego organu w siedzibie organizacji, która ubiega się o akredytację. Podczas oceny na miejscu przeprowadza się szczegółową analizę działalności organizacji, biorąc pod uwagę takie czynniki jak zarządzanie, infrastruktura, zasoby ludzkie, procedury, a także zgodność z obowiązującymi standardami i przepisami. W trakcie tej metody oceny przeprowadza się również wywiady z pracownikami oraz analizę dokumentów weryfikujących zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi.
 • Obserwacja usług. Obserwacja usług jest kolejną istotną metodą stosowaną podczas procesu akredytacji. Polega ona na obserwowaniu i ocenie świadczonych przez organizację usług. Przedstawiciele akredytującego organu mają za zadanie ocenić jakość i skuteczność usług, zgodność z ustalonymi standardami oraz zadowolenie klientów. Obserwacja usług może obejmować przeprowadzenie tajemniczych zakupów, monitorowanie procesów obsługi klienta, analizę raportów zadowolenia klientów oraz ocenę przyjętego podejścia do jakości usług.
 • Audyt. Audyt jest kolejną metodą, którą można zastosować w procesie akredytacji. Polega on na przeprowadzeniu szczegółowego badania procesów, procedur i działań organizacji, w celu zweryfikowania, czy są one zgodne z określonymi standardami jakości i przepisami. Audyt może być przeprowadzony przez zewnętrzną firmę audytorską lub przez wyznaczonego przez akredytujący organ zespół audytowy. Podczas audytu analizuje się dokumentację, przeprowadza wywiady z pracownikami oraz dokonuje inspekcji i oceny systemów zarządzania i kontroli.
 • Wzorcowanie. Wzorcowanie jest zaawansowaną metodą stosowaną w procesie akredytacji. Polega ona na porównaniu działalności organizacji z najlepszymi praktykami, standardami i benchmarkami w danej branży. Wzorcowanie pozwala na identyfikację obszarów, w których organizacja może poprawić swoje działania, aby osiągnąć wyższy poziom jakości i efektywności. Wzorcowanie może obejmować analizę porównawczą, benchmarking, badanie konkurencyjności oraz badanie rynku.

Proces akredytacji

 • Przegląd dokumentacji. Przed rozpoczęciem procesu akredytacji, przeprowadza się dokładny przegląd dokumentacji dostarczonej przez jednostkę ubiegającą się o akredytację. Ocena dokumentów dotyczy przede wszystkim systemu zarządzania jakością, kompetencji personelu, zakresu akredytacji oraz innych istotnych informacji. Celem tego etapu jest upewnienie się, czy jednostka spełnia wszystkie wymagania formalne i czy ma odpowiednie podstawy do ubiegania się o akredytację.
 • Ocena na miejscu. Po przeglądzie dokumentacji następuje kolejny etap procesu akredytacji, który polega na przeprowadzeniu oceny na miejscu. W ramach tego etapu audytorzy odwiedzają jednostkę i weryfikują, czy spełnione są wszystkie wymagania stawiane przez organizację akredytującą. Weryfikacja odbywa się poprzez przegląd dokumentów, obserwację działań oraz rozmowy z personelem. Audytorzy starają się uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących funkcjonowania jednostki oraz potwierdzić, czy wszystkie ustalone standardy i procedury są skrupulatnie przestrzegane. W ramach oceny na miejscu podejmowane są również działania mające na celu identyfikację ewentualnych obszarów wymagających poprawy lub zmian.
 • Obserwacja usług. Kolejnym krokiem w procesie akredytacji jest obserwacja usług świadczonych przez jednostkę. Jest to kolejny dowód, że akredytowana jednostka potrafi właściwie wykonywać swoje działania zgodnie z określonymi standardami i procedurami. Audytorzy monitorują świadczenie usług przez określony czas, analizując sposób pracy personelu, jakość usług oraz zgodność z ustalonymi standardami. W trakcie obserwacji usług oceniane są również interakcje z pacjentami, klientami lub innymi osobami korzystającymi z usług jednostki. Jeśli wszystkie oceny są pozytywne, akredytowany podmiot może otrzymać formalne potwierdzenie akredytacji.


Akredytacjaartykuły polecane
Akredytacja PCAPolskie Centrum AkredytacjiKrajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjamiCASCO CertyfikatAkredytacja laboratoriumDeklaracja zgodnościOcena zgodności wyrobówZnakowanie CE

Bibliografia

 • Gajewski A. (2007), Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo MWSE, Tarnów
 • Maleszka A. (2010), Akredytacja Potwierdzenie zgodności dla wyrobów na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
 • Michalski R. (2006), Akredytacja laboratoriów kontrolno-pomiarowych i naukowo-badawczych, Laboratorium nr 10
 • Polski Komitet Normalizacyjny (2006), PN-EN ISO 17000:2006, Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa
 • Polski Komitet Normalizacyjny (2006), PN-EN ISO 9000:2005, Systemy zarządzania jakością - Terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa
 • Rączka M., Truś S. (2006), Akredytacja laboratoriów jako element strategii Politechniki Krakowskiej w zakresie podnoszenia wiarygodności badań naukowych, PAN, Katowice

Autor: Łukasz Suder