CASCO

Z Encyklopedia Zarządzania

CASCO - Komitet ISO ds. oceny zgodności (ang. Committee on conformity assessment) zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemami certyfikacji w skali międzynarodowej. CASCO jest podległy Radzie ISO.

To jeden z trzech kluczowych komitetów zajmujących się politykami rozwoju w ramach ISO. Dwa pozostałe to: COPOLCO2 the ISO Komitet ISO ds. Polityki Konsumenckiej, który jest odpowiedzialny za promowanie interesów konsumentów w tej organizacji oraz DEVCO3 Komitet ISO ds. krajów rozwijających się, który wspiera kraje rozwijające się w sprawach normalizacyjnych, poprzez identyfikację potrzeb i zaleca działania, które pomogą im sprostać, np. poprzez pomoc techniczną i szkolenia.

W pracach komitetu uczestniczą przedstawiciele 122 organizacji krajowych zrzeszonych w ISO na ogólną liczbę 164 (stan na rok 2013). 75 organizacji krajowych ma w nim status pełnoprawnego członka, a 47 organizacji krajowych ma status członka obserwatora. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) - członek założyciel ISO, jest w tym komitecie pełnoprawnym członkiem. Na podstawie porozumienia z 1976 r. w pracach ISO/CASCO bierze udział Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym. CASCO współpracuje z innymi komitetami ISO i IEC takimi jak TC 176, TC 207, COPOLCO, REMCO, DEVCO oraz organizacjami międzynarodowymi, takimi jak BIMP, IAF, IFAN, ILAC.

TL;DR

Komitet ISO ds. oceny zgodności (CASCO) zajmuje się systemami certyfikacji na poziomie międzynarodowym. CASCO współpracuje z innymi komitetami ISO i organizacjami międzynarodowymi. Jego zadania obejmują analizę sposobów oceny zgodności, popieranie wzajemnego uznawania systemów oceny zgodności, ułatwienie międzynarodowej wymiany handlowej i tworzenie globalnych ram dla oceny zgodności. Istnieje osiem systemów certyfikacji wyrobów, które różnią się sposobem oceny i kontroli zgodności.

Struktura organizacyjna ISO/CASCO

Struktura ISO/CASCO składa się z czterech części. Pierwszą z nich stanowią członkowie ISO, którzy mogą i chcą uczestniczyć w tym komitecie.Drugą grupę stanowią organizacje międzynarodowe, które współpracują z CASCO. Trzecią grupę stanowią komitety techniczne ISO (TC) oraz ich podkomitety (SC) współpracujące z CASCO. Część czwartą stanowi struktura wewnętrzna ISO/CASCO.

Zadania

Do podstawowych zadań CASCO należą:

 • analiza sposobów oceny zgodności wyrobów, usług, procesów i systemów jakości z odpowiednimi normami i innymi wymaganiami technicznymi
 • popieranie wzajemnego uznawania oraz akceptacji krajowych i regionalnych systemów oceny zgodności
 • kontrola nad właściwym wykorzystywaniem norm międzynarodowych w kontroli, certyfikacji oraz badaniach w celu uniknięcia wielokrotnych badań tych samych wyrobów
 • ułatwienie międzynarodowej wymiany handlowej
 • przygotowywanie międzynarodowych przewodników norm dotyczących badań, kontroli i certyfikacji (wyrobów, usług, procesów)

oraz działalności i oceny: laboratoriów, jednostek certyfikujących i kontrolnych.

 • tworzenie globalnych ram dla oceny zgodności.

8 systemów certyfikacji wyrobów

Systemy certyfikacji zostały sklasyfikowane po raz pierwszy w Genewie w 1980 roku. Publikacja ISO pt. Certyfikacja. Zasady i praktyka zawierała krótkie opisy 8 systemów certyfikacji wyrobów. W 1992 r. ISO wydało opracowaną z inicjatywy CASCO, pod auspicjami ISO i IEC, publikację pt. Certyfikacja i związane z nią działania. Ocena i weryfikacja zgodności z normami i specyfikacjami technicznymi w której autorzy uaktualniają i poszerzają problematykę, biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich lat oraz wprowadzenie nowych mechanizmów w procesie oceny zgodności. Publikacja ta zawiera opis obecnie stosowanych systemów certyfikacji omówionych poniżej

System nr 1

Przeprowadzanie badania i oceny typu. Wzorzec lub próbka wyrobu jest badana i oceniana według obowiązującej metody w celu stwierdzenia zgodności z określonymi wymaganiami zawartymi w normach lub innych specyfikacjach technicznych

System nr 2

Przeprowadzenie badań i oceny typu, po których następuje stosowanie nadzoru. Nadzór wykonywany jest poprzez wykonanie audytu polegającego na wykonaniu badań i oceny próbek danego wyrobu, który jest kupowany na wolnym rynku

System nr 3

Przeprowadzenie badań i oceny typu, po których następuje stosowanie nadzoru poprzez wykonywanie audytów, które polegają na przeprowadzeniu badań i oceny próbek danego wyrobu pobieranych u producenta lub też na sprawdzeniu lub badaniu tych próbek na zgodność z oryginalnie zaakceptowanym projektem dotyczącym danego wyrobu

System nr 4

Przeprowadzenie badań i oceny typu, po których następuje stosowanie nadzoru poprzez wykonanie audytów polegających na przeprowadzaniu badań i oceny próbek danego wyrobu zakupionych na wolnym rynku lub pochodzących od producenta

System nr 5

Przeprowadzenie badań i oceny typu oraz przeprowadzenie oceny systemu kontroli jakości producenta, po których następuje stosowanie nadzoru, w ramach którego bierze się pod uwagę:

 • wykonanie audytów polegających na przeprowadzeniu badań próbek, które zostały zakupione na wolnym rynku lub pochodzą od producenta.
 • wykonanie audytów dotyczących systemu sterowania jakością u producenta

System nr 6

System ten obejmuje tylko ocenę systemu jakości producenta oraz jego uznanie. Jest to system w którym oceniane i poddawane procesowi uznania obszary działalności producenta takie jak:

 • jego zdolność do produkowania konkretnego wyrobu zgodnie z wymaganiami, które zostały wyszczególnione w danej specyfikacji, uwzględniając metody, które są stosowane przy wytwarzaniu danego produktu
 • organizacja systemu kontroli jakości u producenta
 • typ stosowanych urządzeń do przeprowadzania badań zgodności wyrobu

Wszystko to wykonuje się zachowując tajemnicę stosowania przez producenta technologii produkcji

System nr 7

Badanie i ocena partii wyrobów. Jest to system polegający na stosowaniu określonej partii próbek danego wyrobu a następnie na przeprowadzaniu badań tych próbek. Wyniki, które są uzyskiwane dają podstawę do werdyktu dotyczącego potwierdzenia zgodności dla danej partii wyrobu

System nr 8

Przeprowadzanie badań 100 % wyrobów. System polega na badaniu i ocenie zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami dla każdego certyfikowanego wyrobu


CASCOartykuły polecane
NormyCertyfikacja systemówAkredytacja laboratoriumNormalizacjaAkredytacjaKlasyfikacja zawodów i specjalnościGeneza normalizacji systemów jakościISO 17025Proces gospodarczy

Bibliografia

 • Pawłowska H., Rączka M., Tabor A., Truś S., Nowoczesne zarządzanie jakością, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków


Autor: Natalia Włodarczyk