Próbka

Z Encyklopedia Zarządzania
Próbka
Polecane artykuły

Próbka (ang. sample) to część lub grupa elementów z całego zbioru danych, która jest reprezentatywna dla całego zbioru. Próbka jest wykorzystywana do badania i analizy statystycznej, ponieważ jest trudne lub niemożliwe do przeprowadzenia badań na całym zbiorze danych.

Istnieją różne metody dobrania próbki, takie jak losowanie bez powtórzeń, losowanie z powtórzeniami, próbkowanie jednostronne lub próbkowanie dwustronne.

Próbka musi być reprezentatywna dla całego zbioru danych, aby uzyskać wiarygodne wyniki. Jeśli próbka jest niereprezentatywna, to wyniki badań mogą być błędne lub nieodpowiednie.

Ważne jest również, by zachować odpowiednią liczebność próbki, ponieważ zbyt mała liczba elementów w próbce może prowadzić do błędów statystycznych, a zbyt duża liczba elementów może prowadzić do zwiększenia kosztów badań.

Techniki pobierania próbek

Techniki próbkowania to metody pozyskiwania próbek z populacji, które służą do badania i opisywania cech populacji na podstawie informacji pochodzącyj z próbki. Próbkowanie jest ważnym narzędziem badawczym, ponieważ pozwala na oszczędność czasu i kosztów, a także na uzyskanie wyników, które są reprezentatywne dla całej populacji.

Istnieje kilka różnych technik próbkowania, w tym:

  • Próbkowanie losowe prosty: polega na losowym wyborze elementów z populacji bez zwracania ich z powrotem do populacji.
  • Próbkowanie losowe systematyczne: polega na losowym wyborze początkowego elementu z populacji i następnie wybieraniu co określoną liczbę elementów.
  • Próbkowanie stacjonarne: polega na losowym wyborze elementów z populacji z zachowaniem określonego odstępu między kolejnymi elementami.
  • Próbkowanie jednostkowe proporcjonalne: polega na losowym wyborze elementów z populacji zgodnie z ich udziałem w populacji.
  • Próbkowanie grupowe: polega na losowym wyborze grup (np. próbek, rodzin, firm) z populacji, a następnie wybieraniu elementów z tych grup.

Wybór odpowiedniej techniki próbkowania zależy od celów badania, rozmiaru i struktury populacji oraz dostępności informacji. ważne jest, aby próbkowanie było reprezentatywne dla całej populacji, a także aby zminimalizować błąd próbkowania.

Polecana literatura

  • Berndt, A. E. (2020). Sampling methods. Journal of Human Lactation, 36(2), 224-226.