Mineralizacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Mineralizacja
Polecane artykuły


Mineralizacja – chemiczny rozkład substancji organicznych na proste substancje nieorganiczne m.in. wodę, dwutlenek węgla, azot, chlor, fosfor, siarkę [B. Petrozolin-Skowrońska i in. 1997, s. 232]. W analizie chemicznej usuwanie substancji organicznych z próbki przez jej prażenie lub utlenianie. Mineralizacja może być połączona z przeprowadzeniem próbki do roztworu oraz z zagęszczeniem składników śladowych [J. Aerts i in. 1993, s. 455]. Mineralizacja może być przeprowadzona metodami utleniającymi lub redukującymi, na drodze suchej lub mokrej, w układzie dynamicznym lub statycznym, w warunkach zbliżonych do adiabatycznych lub izotermicznych [J. Bińkowski i in. 1984, s. 91].

  • Mineralizacja na mokro – spalanie (utlenianie) produktów za pomocą kwasów w temperaturze wrzenia roztworu, np. za pomocą kwasu siarkowego lub azotowego; powoduje to przeprowadzenie substancji organicznych w związki mineralne. Mineralizacja na mokro jest zazwyczaj wstępnym etapem przy: oznaczaniu, np. azotu (białka), zarówno w artykułach spożywczych, jak i przemysłowych lub przy ilościowym i jakościowym oznaczaniu niektórych pierwiastków mineralnych [I. Duda 1995, s. 101]. Mineralizacje na mokro można prowadzić sposobem otwartym – w zlewkach, parownicach, tyglach lub zamkniętym – w kolbach z chłodnicą. Mineralizacje ciśnieniową prowadzoną w bombie teflonowej za pomocą kwasów lub ich mieszanin zalicza się do mineralizacji na mokro sposobem zamkniętym [J. Aerts i in. 1993, s. 455].
  • Mineralizacja na sucho – spalanie (utlenianie) produktów w wysokiej temperaturze, najczęściej w piecu muflowym (550-600 C) co powoduje przeprowadzenie substancji organicznych w związki mineralne [I. Duda 1995, s. 101]. Można ją również prowadzić w rurze kwarcowej z elementem grzejnym w strumieniu powietrza lub tlenu, czasem z dodatkiem soli (np. KNO3, Mg (NO3)2) [J. Aerts i in. 1993, s. 455]. Mineralizacja na sucho jest zazwyczaj przeprowadzona, np. dla oznaczenia tzw. popiołu w produktach zarówno spożywczych, jak i przemysłowych, dla ustalenia typu mąki, itp., oraz przy oznaczaniu ilościowym lub jakościowym niektórych pierwiastków mineralnych [I. Duda 1995, s. 101].

Procesem mineralizacji jest np. przekształcenie (trawienie) przez zwierzęta i bakterie wielkocząsteczkowych związków organicznych pochodzących z organizmów roślinnych (węglowodanów, białek, tłuszczów) na prostsze, do mineralnych włącznie. Błonnik ulega w procesie mineralizacji przekształceniu na próchnice, itd. [B. Halica i in. 1972, s. 158]. Mineralizacje przeprowadza się np. przed wykonaniem elementarnej związków organicznych [B. Petrozolin-Skowrońska i in. 1997, s. 232].

Bibliografia

  • Petrozolin-Skowrońska B. i in., Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1997
  • Bińkowski J. i in., Słownik chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
  • Duda I., Słownik pojęć towaroznawczych pod redakcją Ignacego Dudy, Kraków 1995
  • Aerts J. i in., Encyklopedia Techniki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993
  • Halica B. i in., Mały słownik biologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972

Autor: Kamil Strzelecki