Inhibitory

Z Encyklopedia Zarządzania

Inhibitory są substancjami chemicznymi, które hamują lub spowalniają reakcje chemiczne. Mogą one działać na różnych poziomach procesu reakcyjnego, blokując dostęp do substratów, zmieniając strukturę enzymów lub zakłócając przebieg reakcji. Inhibitory są powszechnie stosowane w wielu dziedzinach przemysłu, mając istotne znaczenie dla procesów produkcyjnych i innowacji.

 • Inhibitory korozji - opóźniacze korozji; nieorganiczne lub organiczne, jak chromiany lub dwuchromiany metali alkal., wodorowęglan lub wodorofosforan sodu, siarczan cynku, żelatyna, dekstryna, kleje, Dodanie i.k. nawet w niewielkich ilościach, do środowiska korozyjnego (gazowego lub ciekłego) powoduje znaczne zmniejszenie szybkości korozji. Stos. w procesach trawienia metali; roztwory do trawienia zawierające i.k. dobrze rozpuszczają rdzę i zgorzelinę, nie niszcząc samego metalu. I.k. wprowadza się również do wód obiegowych oraz do roztworów agresywnych znajdujących się w aparatach chem., instalacjach chłodniczych, kotłach parowych itp. W przem. naftowym są stos. do zabezpieczania urządzeń rafineryjnych przed korozją, a także jako dodatki do paliw, olejów i smarów stałych w ilości 0,001-10%. W celu zmniejszenia szybkości korozji w fazie gazowej stosuje się (podczas magazynowania i transportu wyrobów metalowych) inhibitory lotne.
 • Inhibitory polimeryzacji - związki chem. dodawane do monomeru, zapobiegające polimeryzacji monomerów podczas ich przechowywania. I.p. dezaktywują subst. Powodujące polimeryzację, które powstają w monomerach w wyniku utl. tlenem powietrza. Najczęściej stos. i.p.: fenole, aminy aromat. i chinony. Przed polimeryzacją monomeru należy usunąć z niego i.p. przez wypłukanie wodą lub oddestylowanie monomeru [Encyklopedia techniki: chemia, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993, s. 304]

Inhibitory

 • substancje zmniejszające szybkość reakcji chemicznych; szczególnym rodzajem są i. korozji, które dodane w nieznacznej ilości do środowiska korozyjnego powodują istotne zmniejszenie szybkości korozji (chromiany lub dwuchromiany metali alkalicznych). [JK] - czynniki działające hamująco na rozwój czy aktywność drobnoustrojów lub enzymów, np.: i. rozwoju mikroflory mleka - różne przeciwciała; i. enzymów - np. powstające w organizmie substancje pełniące rolę regulatorów przemiany materii, środki owado - i chwastobójcze; i. słodowania - substancje hamujące tempo przemian fizjologicznych towarzyszących kiełkowaniu jęczmienia; i. smaku - substancje mające właściwości tłumienia lub modyfikacji odczuwanych jakości smaku, np. glutaminian sodowy [HM] [Słownik pojęć towaroznawczych pod redakcją Ignacego Dudy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994, s. 62]
 • Inhibitor katalizator ujemny - katalizator, który powoduje zmniejszenie szybkości reakcji chemicznej
 • Inhibitor enzymatyczny - substancja, która hamuje działanie enzymów, nie niszcząc ich i nie denaturując; i.e. łączą się dość trwale z grupami prostetycznymi lub centrami katalicznymi enzymów, powodując ich zablokowanie
 • Inhibitor korozji, opóźniacz korozji - substancja, która po wprowadzeniu w nieznacznej ilości do środowiska korozyjnego, powoduje wydatne zmniejszenie szybkości korozji Inhibitor polimeryzacji - związek chemiczny np. fenol, amina aromatyczna, chinon) zapobiegający polimeryzacji monomerów podczas ich przechowywania przez dezaktywowanie substancji powodujących polimeryzację
 • Inhibitor reakcji łańcuchowej - substancja, której reakcja z reaktywnym produktem pośrednim (nośnikiem łańcucha) tworzy niereaktywne produkty i powoduje zakończenie łańcucha reakcji
 • Inhibitor trawienia - met. substancja hamująca reakcję roztwarzania metalu w kwasie, a jednocześnie nie hamująca rozpuszczania tlenków, zgorzeliny i rdzy [Leksykon naukowo - techniczny, wydawnictwo naukowo - techniczne, Warszawa 1984, s. 306]
 • Inhibitory enzymów - substancje hamujące aktywność enzymów. Dzielą się na 2 grupy: współzawodnicze i niewspółzawodnicze. Wiele inhibitorów unieczynnia enzymy tworząc kompleksy z centrum aktywnym (→ antymetabolity) bądź reagując z grupami chemicznymi enzymu, np. tiolowymi (metale ciężkie, subst. utleniające), metaloporfirynowymi (cyjanki, tlenek węgla), z grupą -OH seryny (fosforoorg. zw. owadobójcze) itp. Także substraty i produkty reakcji enzymatycznych mogą czasami działać jako inhibitory. Wiele i.e. powstaje w organizmie i spełnia rolę regulatorów procesów przemiany materii, np. inhibitory allosteryczne.
 • Inhibitory słodowania - substancje występujące w ziarnie jęczmiennymi lub znajdujące się w jego otoczeniu, hamujące tempo przemian fizjologicznych towarzyszących kiełkowaniu jęczmienia [Encyklopedia techniki, Przemysł spożywczy, wydawnictwo naukowo - techniczne, Warszawa 1978, s. 265]
 • Inhibitor chemiczna substancja, której obecność w reagującym układzie powoduje zwolnienie lub niekiedy zatrzymanie przebiegającej reakcji chemicznej; katalizator ujemny. <ang.> [Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 474]

Szczególne rodzaje inhibitorów

Inhibitory trawienia

Inhibitory trawienia to substancje chemiczne, które hamują proces trawienia w organizmach. Właściwości tych inhibitorów mogą wpływać na enzymy odpowiedzialne za trawienie, takie jak amylaza, lipaza i proteaza. Ich działanie polega na blokowaniu aktywności enzymów, co prowadzi do zmniejszenia zdolności organizmu do trawienia pokarmu. Inhibitory trawienia mogą być stosowane w leczeniu nadmiernego trawienia pokarmu, takiego jak zgaga czy refluks żołądkowo-przełykowy.

Inhibitory słodowania

Inhibitory słodowania są stosowane w procesie produkcji piwa i destylacji alkoholu. Ich głównym celem jest hamowanie aktywności enzymów odpowiedzialnych za rozkład skrobi na cukry fermentowalne. Dzięki temu proces słodowania, czyli przekształcania skrobi w cukier, jest kontrolowany, co pozwala uzyskać pożądane właściwości piwa lub alkoholu.

Inhibitory allosteryczne

Inhibitory allosteryczne są substancjami, które wiążą się z enzymami na miejscach allosterycznych, co prowadzi do zmiany ich aktywności. Miejscami allosterycznymi są obszary enzymu, które nie są miejscem aktywnym, ale mogą wpływać na jego funkcjonowanie. Inhibitory allosteryczne mogą działać zarówno hamująco, jak i stymulująco na aktywność enzymów, w zależności od swoich właściwości chemicznych.

Inhibitory trwałości

Inhibitory trwałości są stosowane w różnych dziedzinach, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy kosmetyczny, aby przedłużyć okres przydatności produktów. Ich działanie polega na hamowaniu procesów, które prowadzą do degradacji produktów, takich jak utlenianie, enzymatyczny rozkład czy działanie mikroorganizmów. Dzięki inhibitorom trwałości produkty mogą być przechowywane i konsumowane przez dłuższy czas.

Inhibitory reakcji chemicznych

Inhibitory reakcji chemicznych są substancjami, które hamują przebieg reakcji chemicznych. Mogą działać poprzez blokowanie aktywnych miejsc reakcji, utrudnianie kontaktu między substratami, zmniejszanie szybkości reakcji czy zmianę równowagi chemicznej. Inhibitory reakcji chemicznych mają szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i wielu innych dziedzinach.

Inhibitory rozwoju drobnoustrojów

Inhibitory rozwoju drobnoustrojów są stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, aby zapobiegać rozwojowi mikroorganizmów, takich jak bakterie, grzyby czy pleśnie. Działają one poprzez hamowanie procesów życiowych drobnoustrojów, takich jak rozmnażanie się, metabolizm czy syntezę białek. Dzięki inhibitorom rozwoju drobnoustrojów produkty są chronione przed zepsuciem i zachowują swoją jakość przez dłuższy czas.

Inhibitory aktywności enzymów

Inhibitory aktywności enzymów są substancjami, które hamują funkcjonowanie enzymów. Mogą działać na różnych etapach aktywności enzymu, takich jak wiązanie substratu, kataliza reakcji czy detoksyfikacja produktów. Inhibitory aktywności enzymów mają zastosowanie w wielu dziedzinach, od medycyny po przemysł, gdzie wykorzystuje się je do kontroli procesów enzymatycznych.

Inhibitory katalizatorów ujemnych

Inhibitory katalizatorów ujemnych są substancjami, które hamują działanie katalizatorów ujemnych. Katalizatory ujemne są to związki chemiczne, które przyspieszają niepożądane reakcje chemiczne. Inhibitory katalizatorów ujemnych działają poprzez blokowanie aktywnych miejsc katalizatorów ujemnych, co prowadzi do zmniejszenia ich aktywności.

Inhibitory kompleksów enzymatycznych

Inhibitory kompleksów enzymatycznych są substancjami, które wiążą się z enzymami w formie kompleksów, uniemożliwiając im wykonywanie swoich funkcji. Działanie inhibitorów kompleksów enzymatycznych może polegać na blokowaniu aktywnych miejsc enzymów, zmianie struktury enzymów czy zakłócaniu procesów sygnalizacyjnych w komórce. Inhibitory kompleksów enzymatycznych mają zastosowanie w medycynie, badaniach naukowych i przemyśle farmaceutycznym.

Inhibitory ochrony roślin

Inhibitory ochrony roślin są stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, aby chronić rośliny przed szkodnikami i chorobami. Działają one poprzez hamowanie rozwoju i funkcjonowania szkodników oraz patogenów roślin, takich jak owady, grzyby czy bakterie. Inhibitory ochrony roślin mogą być stosowane w formie pestycydów, fungicydów czy herbicydów.

Inhibitory utleniania tłuszczów

Inhibitory utleniania tłuszczów są substancjami, które zapobiegają utlenianiu tłuszczów w żywności. Utlenianie tłuszczów jest procesem, który prowadzi do zmiany smaku, zapachu i jakości żywności. Inhibitory utleniania tłuszczów działają poprzez neutralizowanie wolnych rodników, które są odpowiedzialne za proces utleniania. Dzięki nim żywność zachowuje swoją świeżość i trwałość.

Inhibitory rozwoju bakterii i pleśni

Inhibitory rozwoju bakterii i pleśni są stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, aby zapobiegać wzrostowi i rozwojowi drobnoustrojów. Działają one poprzez hamowanie procesów życiowych bakterii i pleśni, takich jak rozmnażanie się, metabolizm czy synteza białek. Inhibitory rozwoju bakterii i pleśni są ważne w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności oraz trwałości produktów.

Inhibitory utleniania tkanin

Inhibitory utleniania tkanin są stosowane w przemyśle tekstylnym, aby zapobiegać utlenianiu i degradacji tkanin. Utlenianie tkanin prowadzi do zmiany ich koloru, wyglądu i trwałości. Inhibitory utleniania tkanin działają poprzez neutralizowanie wolnych rodników, które są odpowiedzialne za proces utleniania. Dzięki nim tkaniny zachowują swoją jakość i wytrzymałość.

Inhibitory rozwoju mikroorganizmów

Inhibitory rozwoju mikroorganizmów są stosowane w wielu dziedzinach, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny czy medycyna, aby zapobiegać rozwojowi mikroorganizmów. Działają one poprzez hamowanie procesów życiowych mikroorganizmów, takich jak rozmnażanie się, metabolizm czy synteza białek. Inhibitory rozwoju mikroorganizmów są istotne dla utrzymania higieny, bezpieczeństwa i trwałości produktów.

Inhibitory korozji elementów elektronicznych

Inhibitory korozji elementów elektronicznych są stosowane w przemyśle elektronicznym, aby chronić elementy elektroniczne przed korozją. Korozja może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych i pogorszenia ich funkcjonalności. Inhibitory korozji elementów elektronicznych działają poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni elementów, która zapobiega kontaktowi z czynnikami korodującymi.

Inhibitory starzenia się gumy

Inhibitory starzenia się gumy są substancjami, które zapobiegają procesom starzenia się gumy. Starzenie się gumy prowadzi do utraty elastyczności, sprężystości i trwałości. Inhibitory starzenia się gumy działają poprzez blokowanie procesów, które prowadzą do degradacji gumy, takich jak utlenianie, działanie promieniowania UV czy działanie czynników atmosferycznych. Dzięki nim gumowe produkty zachowują swoje właściwości przez dłuższy czas.

Inhibitory kontrolowanego uwalniania substancji czynnej

Inhibitory kontrolowanego uwalniania substancji czynnej są stosowane w przemyśle farmaceutycznym, aby kontrolować tempo uwalniania substancji czynnej z leków. Działają one poprzez hamowanie procesów, które prowadzą do uwalniania substancji, takich jak rozpuszczanie, dyfuzja czy rozpad. Inhibitory kontrolowanego uwalniania substancji czynnej pozwalają na precyzyjne sterowanie uwalnianiem substancji w organizmie.

Inhibitory regulacji szybkości reakcji chemicznych

Inhibitory regulacji szybkości reakcji chemicznych są substancjami, które kontrolują tempo reakcji chemicznych. Działają one poprzez hamowanie lub aktywowanie enzymów biorących udział w reakcjach chemicznych. Inhibitory regulacji szybkości reakcji chemicznych mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny czy produkcja energii.

Inhibitory hamowania aktywności enzymów chorobotwórczych

Inhibitory hamowania aktywności enzymów chorobotwórczych są substancjami, które hamują aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozwój i funkcjonowanie patogenów. Działają one poprzez blokowanie aktywnych miejsc enzymów, zmianę ich struktury czy zakłócanie procesów sygnalizacyjnych w komórce. Inhibitory hamowania aktywności enzymów chorobotwórczych mają zastosowanie w medycynie, badaniach naukowych i przemyśle farmaceutycznym.

Inhibitory zapobiegania rozwojowi pleśni i mikroorganizmów w żywności

Inhibitory zapobiegania rozwojowi pleśni i mikroorganizmów w żywności są stosowane w przemyśle spożywczym, aby zapobiegać zepsuciu i rozwojowi drobnoustrojów w żywności. Działają one poprzez hamowanie procesów życiowych mikroorganizmów, takich jak rozmnażanie się, metabolizm czy synteza białek. Inhibitory zapobiegania rozwojowi pleśni i mikroorganizmów w żywności są istotne dla utrzymania jakości, bezpieczeństwa i trwałości produktów spożywczych.

Inhibitory zapobiegania korozji rurociągów i zbiorników naftowych

Inhibitory zapobiegania korozji rurociągów i zbiorników naftowych są stosowane w przemyśle naftowym, aby chronić infrastrukturę przed korozją. Korozja rurociągów i zbiorników naftowych prowadzi do uszkodzeń, wycieków i strat surowców. Inhibitory zapobiegania korozji rurociągów i zbiorników naftowych działają poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu, która zapobiega kontaktowi z czynnikami korodującymi.

Inhibitory zapobiegania korozji metali

Inhibitory zapobiegania korozji metali są substancjami, które chronią metale przed korozją. Korozja metali prowadzi do degradacji materiałów, utraty wytrzymałości i funkcjonalności. Inhibitory zapobiegania korozji metali działają poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu, która zapobiega kontaktowi z czynnikami korodującymi. Dzięki nim metale zachowują swoją trwałość i wygląd.

Inhibitory zapobiegania korozji urządzeń energetycznych

Inhibitory zapobiegania korozji urządzeń energetycznych są stosowane w przemyśle energetycznym, aby chronić urządzenia przed korozją. Korozja urządzeń energetycznych prowadzi do uszkodzeń, awarii i utraty energii. Inhibitory zapobiegania korozji urządzeń energetycznych działają poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni urządzeń, która zapobiega kontaktowi z czynnikami korodującymi.

Inhibitory hamowania degradacji substancji czynnych

Inhibitory hamowania degradacji substancji czynnych są stosowane w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, aby zapobiegać degradacji substancji czynnych w produktach. Degradacja substancji czynnych prowadzi do utraty ich skuteczności i jakości. Inhibitory hamowania degradacji substancji czynnych działają poprzez blokowanie procesów, które prowadzą do degradacji, takie jak utlenianie, działanie światła czy reakcje chemiczne.

Inhibitory kontrolowania aktywności enzymów w biotechnologii

Inhibitory kontrolowania aktywności enzymów w biotechnologii są stosowane w badaniach naukowych i przemyśle biotechnologicznym, aby kontrolować aktywność enzymów. Działają one poprzez hamowanie aktywności enzymów, co pozwala na kontrolowane modyfikacje i manipulacje związanymi z enzymami procesami biotechnologicznymi, takimi jak produkcja biofarmaceutyków czy inżynieria genetyczna.

Inhibitory zapobiegania rozwojowi bakterii i pleśni w produktach kosmetycznych

Inhibitory zapobiegania rozwojowi bakterii i pleśni w produktach kosmetycznych są stosowane w przemyśle kosmetycznym, aby zapobiegać rozwojowi mikroorganizmów w produktach. Działają one poprzez hamowanie procesów życiowych bakterii i pleśni, takich jak rozmnażanie się, metabolizm czy synteza białek. Inhibitory zapobiegania rozwojowi bakterii i pleśni w produktach kosmetycznych są ważne dla utrzymania jakości, bezpieczeństwa i trwałości kosmetyków.

Przyszłość i wyzwania związane z inhibitorami

Nowe technologie i innowacje w dziedzinie inhibitorów

W dzisiejszym dynamicznym świecie, rozwój nowych technologii odgrywa kluczową rolę w różnych dziedzinach. Również w dziedzinie inhibitorów można zaobserwować rozwój innowacyjnych rozwiązań. Nowe technologie i innowacje w dziedzinie inhibitorów mają na celu poprawę ich skuteczności, trwałości i zastosowań.

Jednym z obszarów, w którym obserwuje się postęp, jest technologia nanomateriałów. Nanocząstki mogą być wykorzystane jako inhibitory, ponieważ mają dużą powierzchnię, co zwiększa ich zdolność do oddziaływania z cząstkami w celu zapobiegania procesom niepożądanym, takim jak korozja czy osadzanie się kamienia. Nanomateriały mogą być również stosowane w celu poprawy transportu inhibitorów do miejsca działania, co znacznie zwiększa ich skuteczność.

Kolejnym obszarem, w którym pojawiają się nowe technologie, jest technologia mikroenkapsulacji. Mikrokapsułki są małymi strukturami, które mogą zawierać substancje aktywne, takie jak inhibitory. Mikrokapsułki nie tylko chronią inhibitory przed degradacją, ale także mogą kontrolować stopniowe uwalnianie substancji aktywnej, co zwiększa ich trwałość i efektywność. Ponadto, mikrokapsułki mogą być również stosowane do ukierunkowanego uwalniania inhibitorów, co zwiększa ich selektywność i minimalizuje negatywne skutki dla środowiska.

Wyzwania związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska

Wraz z rozwojem technologii i zastosowaniem inhibitorów, pojawiają się również nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Chociaż inhibitory są stosowane w celu zapobiegania procesom niepożądanym, same mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Jednym z głównych wyzwań jest minimalizacja ilości używanych inhibitorów. Choć są one skuteczne w zapobieganiu procesom niepożądanym, nadmierne ich stosowanie może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska. Dlatego istotne jest opracowanie efektywnych metod dawkowania inhibitorów, które minimalizują ilość używanych substancji, jednocześnie zapewniając skuteczną ochronę.

Kolejnym ważnym aspektem jest bezpieczeństwo stosowania inhibitorów. Niektóre inhibitory mogą być substancjami toksycznymi, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzać badania dotyczące bezpieczeństwa i oceny ryzyka związane z używanymi inhibitorami. Ponadto, konieczne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej podczas ich stosowania, aby minimalizować potencjalne zagrożenia dla pracowników.

Potencjalne zastosowania inhibitorów w przyszłości

Przyszłość inhibitorów wydaje się być obiecująca, ponieważ istnieje wiele potencjalnych zastosowań, które mogą przynieść korzyści w różnych dziedzinach. Jednym z obszarów, w którym inhibitorzy mogą znaleźć zastosowanie, jest medycyna. Inhibitory mogą być wykorzystane w terapiach przeciwnowotworowych, zapobieganiu chorobom neurodegeneracyjnym czy w terapii chorób autoimmunologicznych. Badania nad tymi zastosowaniami są nadal prowadzone, ale wyniki wskazują na obiecujące perspektywy.

Inhibitory mogą również znaleźć zastosowanie w przemyśle, zwłaszcza w branży chemicznej i petrochemicznej. Mogą być stosowane w celu zapobiegania korozji, osadzaniu się kamienia czy degradacji substancji chemicznych. Stosowanie inhibitorów w przemyśle może prowadzić do oszczędności finansowych poprzez zmniejszenie strat wynikających z procesów niepożądanych.


Inhibitoryartykuły polecane
BiokatalizatoryMineralizacjaAminoplastyAntyutleniaczeBlanszowaniePieczywoKoagulacjaFermentacjaLipoliza

Bibliografia

 • Czarnecka-Żołek E. i in. (red.) (1993), Encyklopedia Techniki. Chemia. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Czerni S. (red.) (1984), Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Duda I. (red.) (1984), Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Korzemski J. (red.) (1978), Encyklopedia Techniki, Przemysł spożywczy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Tokarski J. (red.) (1980), Słownik Wyrazów Obcych PWN, PWN, Warszawa


Autor: Stachura Barbara