ISO 17025

Z Encyklopedia Zarządzania

Norma ISO/IEC 17025 została opublikowana przez ISO w grudniu 1999 r., jako wynik współpracy pomiędzy ISO i Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną. Norma zastąpiła wytyczne ISO 25 i EN 45001. Ideą standardu ISO 17025 jest stworzenie dla laboratoriów wytycznych dotyczących zarówno zarządzania jakością, jak i wymagań technicznych, co do ich prawidłowego funkcjonowania. Norma została zaktualizowana po raz ostatni w listopadzie 2017 roku. Struktura trzeciego wydania normy ISO/IEC 17025 zbliżyła się do pozostałych norm serii 17000 wydanych przez CASCO, z kolei wiele nowych definicji zamieszczonych w normie, zostało uwspólnionych z ISO 9001.

Wymagania

Wymagania ISO 17025 mają zastosowanie w laboratoriach badawczych i testujących. Standard ten można traktować jako techniczne uzupełnienie do ISO 9001. W efekcie, każda organizacja, która spełnia wymagania ISO 17025 spełnia również wymagania ISO 9001. Nie jest jednak odwrotnie.

Wymagania w sferze zarządzania dotyczą:

 • Uregulowania funkcjonowania całego laboratorium,
 • Zarządzania (polityka, komunikacja wewnątrz laboratorium,
 • Doskonalenia (zaangażowanie najwyższego kierownictwa),
 • Dokumentacji i zapisów,
 • Podwykonawstwa badań,
 • Zakupów,
 • Obsługi klientów (łącznie ze skargami),
 • Nadzoru nad niezgodnymi badaniami i/lub wzorcowniami,
 • Działań korygujących i zapobiegawczych,
 • Auditów i przeglądów zarządzania.

Wymagania techniczne dotyczą:

 • Personelu,
 • Warunków lokalowych i środowiskowych,
 • Metod badań i/lub wzorcowań wraz z ich walidacją, szacowaniem niepewności,
 • Nadzorowania wyposażenia,
 • Zapewnienia spójności pomiarowej,
 • Pobierania próbek i postępowanie z obiektami do badań,
 • Zapewnienia jakości badań i/lub wzorcowań,
 • Przedstawiania wyników badań i/lub wzorcowań.

Proces akredytacji laboratorium

Akredytacja laboratorium jest to uznanie przez jednostkę akredytującą kompetencji laboratorium do wykonywania określonych działań. Akredytacja jest udzielana na wniosek laboratoriów, po dokonaniu ich oceny i potwierdzeniu, że spełniają określone wymagania i warunki. Podstawą spełnienia wymagań przez laboratorium jest norma PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

O kompetencji laboratorium świadczy zgodność jego działalności z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wymagania zawarte w normie, które dotyczą zarządzania laboratorium oraz wymagań technicznych, odnoszą się do każdego laboratorium, niezależnie od jego rodzaju, wielkości i struktury oraz stosowanych metod. Spełnienie wymagań odnoszących się do zarządzania laboratorium jest równoważne ze spełnieniem wymagań systemu zarządzania jakością zawartego w normie ISO 9001, ale nie jest wystarczające do potwierdzenia kompetencji laboratorium do wykonywania konkretnych badań lub wzorcowań. Toteż druga grupa wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 jest związana z kompetencjami technicznymi laboratorium i dotyczy:

 • wyposażenia laboratorium,
 • spójności pomiarowej,
 • metod badania i wzorcowania oraz ich walidacji,
 • personelu, warunków lokalowych i środowiskowych pobierania próbek,
 • postępowania z obiektami badań i wzorcowań,
 • zapewnienia jakości wyników oraz przedstawiania wyników.


ISO 17025artykuły polecane
Akredytacja laboratoriumWzorcowanie przyrządów pomiarowychNormyPrzegląd zarządzaniaCASCOCertyfikacja systemówPlan jakościAkredytacja PCAWalidacja

Bibliografia

 • Kamiński M. (2004), Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorujących, [w:] Metody Analizy Technicznej Cz-1. Systemy Zapewnienia Jakości, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Polski Komitet Normalizacyjny (2001), PN-EN ISO 9000:2001, Systemy zarządzania jakością - Terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa
 • Strona internetowa: www.quality.co.uk


Autor: Arkadiusz Kowalczyk