Polskie Centrum Akredytacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polskie Centrum Akredydacji powstało 1 stycznia 2001 roku na skutek połączenia Biura ds. Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar (GUM)

Podstawy prawne działalności akredytacyjnej

PCA jest krajową jednostkę akredytacyjną. Posiada status państwowej osoby prawnej oraz działa na mocy ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. Nadzorowana jest przez Ministerstwo Gospodarki (Minister właściwy ds. gospodarki). PCA działa zgodnie wymaganiami:

 • Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności
 • Normy PN-EN ISO/IEC 17011:2006 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)
 • Forum of Accreditation and Licencing Bodies (FALB)
 • zobowiązań wynikających z zawartych porozumień wielostronnych EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA

Akredytacja transgraniczna:

Ogólną zasadą ogólną zasadą PCA jest prowadzenie działalności akredytacyjnej na terenie Polski oraz nie podejmowanie akredytacji poza granicami RP, jednakże na wniosek podmiotu zainteresowanego akredytacją PCA może podjąć się akredytacji podmiotu zlokalizowanego poza granicami Polski.

Struktura PCA

Na czele PCA znajduje się Dyrektor, przy którym działa Rada ds. Akredytacji oraz Komitet odwoławczy. Rada ds. Akredytacji jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora PCA w sprawach należących do zakresu działania PCA. Komitet odwoławczy jest organem rozpatrującym odwołania klientów PCA od decyzji odmowy udzielenia, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia zakresu akredytacji.

Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego kraju poprzez.

 • usuwanie barier technicznych w obrocie towarowym,
 • zapewnienie ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne.

Zakres działalności akredytacyjnej

 • akredytowanie jednostek oceniających zgodność
 • sprawowanie nadzoru w zakresie przestrzegania warunków akredytacji
 • prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek
 • organizowanie szkoleń w zakresie akredytacji
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie akredytacji

W przypadku wystąpienia potrzeby akredytacji nowych rodzajów jednostek oceniających zgodność lub akredytacji w zakresie specyficznych dziedzin, PCA może podjąć się rozszerzenia działalności akredytacyjnej.1

Akredytowane podmioty: laboratoria badawcze, laboratoria medyczne, laboratoria wzorcujące, jednostki certyfikujące systemy zarządzania, wyroby, osoby ;jednostki inspekcyjne, weryfikatorzy środowiskowi EMAS, weryfikatorzy rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych GHG, organizatorzy badań biegłości.

Bibliografia

 • Norma PN-EN ISO/IEC 17000:2006
 • Ustawa o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002
 • Opis systemu akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa, wydanie 8 z dn.12.10.2012r.
 • Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej, Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa, wydanie 2 z dnia 21.11.2011

Autor: Ewelina Iszczuk