Zasady tworzenia ogłoszenia reklamowego

Z Encyklopedia Zarządzania
Zasady tworzenia ogłoszenia reklamowego
Polecane artykuły


Programowanie i przygotowywanie ogłoszeń reklamowych ściśle nawiązuje do podstawowych zasad stosowanych w marketingu. Pozwala to wyróżnić wówczas dwa zasadnicze typy reklam (P. Hingston, 1992, s. 116-117):

 • Reklama obrazowa - reklama mająca na celu ukazać ścisłą zależność pomiędzy produktem a stylem życia użytkownika danego produktu; gwarantuje to wzmocnienie pozycji produktu, gdyż zachęca i motywuje do zakupu, pokazując praktyczne wykorzystanie danego produktu; zwiększa się tym samym świadomość marki; jest to typowy rodzaj reklamy dla firm: lotniczych, samochodowych, odzieżowych, kosmetycznych,
 • Reklama stymulująca - reklama zmierzająca do wywołania określonych reakcji u odbiorcy; brak tych reakcji świadczy o konieczności udoskonalenia reklamy; istnieje możliwość zastosowania obrazu w tego rodzaju reklamie, lecz odgrywa on rolę drugoplanową.

Programując działania reklamowe należy wziąć pod uwagę: rynek, zachowania konsumenckie i aktualne potrzeby potencjalnych odbiorców.

Procedura tworzenia ogłoszeń reklamowych

Do najistotniejszych zadań przy kreowaniu strategii aktywizacji sprzedaży należy (L. Garbarski i in., 2000, s. 525-528), (R. Kłeczek i in, 1992, s. 243-245):

1. Określenie potencjalnych odbiorców reklamy - jest to możliwe poprzez: badania rynku, ankiety lub sondaże.

2. Wyznaczenie głównych zadań reklamy - punktem odniesienia tych zadań są:

Kluczową rolę odgrywa konkretyzacja wszystkich zadań.

3. Sformułowanie idei, twórczej strategii reklamy - fundamentalnym czynnikiem wyboru idei reklamy są:

 • badania motywacyjne - ich zamiarem jest sformułowanie głównych motywów postępowania, motywy zakupu produktów powinny obrazować ich funkcjonalny lub symboliczny charakter'
 • badania produktu - w tego typu badaniach bierze się pod uwagę punkt widzenia odbiorcy produktu- klient nie zawsze zwraca uwagę na technikę wykonania,

Opracowanie strategii reklamowej zawiera:

 • wybór wiadomości i apelu - nadawca określa treść przekazu i charakter, posługując się argumentami racjonalnymi bądź emocjonalnymi,
 • wybór metody reklamowej (typu kampanii) - różne sposoby prezentacji ofert, mające charakter stronniczy- ukazywanie samych korzyści, stosowanie tzw. "półprawd", częściowe posługiwanie się wyobraźnią; typowe metody reklamowe to:
 • najlepsze karty - ujawnianie cech i typowych zastosowań produktu poprzez wskazywanie najmocniejszych walorów produktu,
 • reklama wizerunku = reklama skojarzeniowa - opiera się na stosowaniu wielorakich symboli, skojarzeń, gier słownych,
 • poświadczenie - zaangażowanie w reklamę osób postronnych, zazwyczaj są to sławne postacie z życia publicznego, ewentualnie zwykli, prości ludzie,
 • za procesją - nawoływanie do naśladowania większości innych osób,
 • historyjki - prezentowanie w reklamach telewizyjnych krótkich opowieści, przygód,
 • dowcipy - zastosowanie humoru w akcjach reklamowych,
 • fantasy - pokazanie treści reklamy z zastosowaniem elementów baśniowych, magicznych,
 • tworzenie przekazu - reklama musi przyciągać uwagę nabywców, ważna jest atrakcyjność, pomysłowość, czytelność, ważną rolę odgrywa logo i hasło reklamy,

4. Określenie budżetu reklamowego - należy wziąć pod uwagę zmiany wielkości wydatków na reklamę, które są związane z cyklem życia produktu. Największe wydatki na reklamę ponosi się w fazie I cyklu żucia produktu - reklama pionierska. Do połowy II fazy wydatki będą malały- reklama konkurencyjna. Od połowy fazy II przewiduje się wzrost wydatków, ze względu na spadek wielkości sprzedaży, akcje promocyjne- reklama przypominająca.

5. Wybór środków reklamy - sposób przekazu informacji powinien być uzależniony od treści. Trzeba wziąć pod uwagę wcześniejsze doświadczenia w tej dziedzinie - własne lub firm konkurencyjnych.

6. Dokonanie wyboru technicznych środków przekazu informacji - należy skonkretyzować podjęte wcześniej decyzje - określić techniczny sposób transferu informacji za pomocą wybranego przez nas środka przekazu - wielkość, miejsce, układ, itd.

7. Wyznaczenie terminu oraz długości trwania kampanii reklamowej - istotne jest sprecyzowanie dokładnej daty rozpoczęcia i czasu trwania akcji reklamowej, co jest związane z planowanymi wydatkami.

8. Nadzorowanie i wyciąganie wniosków z podjętych działań reklamowych; ocena efektywności - badanie zależności pomiędzy wielkością sprzedaży a a poniesionymi wydatkami na reklamę: w fazie I wydatki rosną szybciej niż sprzedaż, w fazie II- następuje spadek wydatków na reklamę, z czasem jednak sprzedaż zaczyna wzrastać mniej proporcjonalnie.

Projektowanie ogłoszenia reklamowego

Każde ogłoszenie reklamowe winno zawierać następujące elementy (J. Altkorn, 2001, s. 316-318), (P. Hingston, 1992, s. 117-126):

1. Nagłówek - powinien przyciągać uwagę swoją wyjątkowością oraz atrakcyjnością. Krótki, zwięzły a zarazem przekazujący sedno sprawy. Jest wskazane, aby w swojej treści zawierał pewną, konkretną korzyść, osiąganą przez klienta po zakupie. Zazwyczaj przyjmuje formę pytania lub frapującego stwierdzenia. Do znanych technik formułowania nagłówków należą:

 • poruszanie aktualnych wydarzeń, doniesień z prasy, telewizji,
 • parafrazowanie znanych powiedzeń, zwrotów, cytatów- pod warunkiem zwrócenia uwagi na prawa autorskie,
 • włączenie czytelnika poprzez serdeczne zwroty, nawoływania,
 • nawiązywanie do znanych i cenionych firm, osobistości,
 • przekształcanie potrzeb klienta w pragnienia,
 • użyte słownictwo powinno zaskakiwać, być oryginalne.

2. Część wizualna (ilustracje) - atrakcyjne ogłoszenie w miarę możliwości powinno zawierać odpowiednie zdjęcie lub rysunek. Wyróżnić możemy cztery rodzaje ilustracji reklamowej:

 • zdjęcie produktu - typowe w publikacjach specjalistycznych, gdy produkt jest znany czytelnikom,
 • zdjęcie produktu w działaniu - szczególnie w przypadku ofert skierowanych do klientów indywidualnych,
 • zdjęcie produktu w niezwykłym kontekście - zastosowanie wyobraźni, zaprezentowanie produktu w nietypowej, zabawnej scenerii,
 • zdjęcie na wabia - zdjęcie, które nie przedstawia oferowanego produktu, lecz mające na celu przyciągnąć wzrok,

3. Korpus (tekst) reklamy - ma na celu wzbudzić takie zainteresowanie, by wywołać pożądaną reakcję. Osiągnąć można to różnymi sposobami:

 • wcielenie się w rolę czytelnika- stosowanie pochlebstw, odpowiedni język,
 • dostarczane informacje powinny być nowością, napisane w czasie teraźniejszym, aby uwydatnić bezpośredniość i natychmiastowość,
 • oferowanie subiektywnych korzyści, ukazywanie unikatowej ofert,
 • budowanie zaufania, poprzez przytoczenie znanej marki, osoby reklamującej, itd.,
 • unikanie przesady- najważniejsza jest wiarygodność, nierealne obietnice nie wzbudza zainteresowania,
 • odpowiednia ilość słów- tekst nie może być zbyt długi- by nie zniechęcał, jak również przesadnie krótki- by pewne kwestie nie okazały się wątpliwe,
 • podawanie cen- w ten sposób klient jest w pełni świadomy oferty i nic ju go nie zaskoczy, nie należy ukrywać też dodatkowych kosztów.

4. Wezwanie do działania - odpowiednie słowa zachęcające do podjęcia decyzji. Wyżej wymienione elementy powinny zachęcać do owych decyzji.

5. Nazwa, adres firmy i znak firmowy - elementy, które są niezbędne przy publikacji ogłoszenia. Tylko wtedy klient uzna ogłoszenie wiarygodnym.

Cechy przekazu reklamowego

Reklamy powinny być prawdziwe - tego oczekuje odbiorca. Dla nadawcy ważne jest, by były trudne do podważenia, tak by zaprezentować jak najwięcej pozytywnych cech produktu, nie będąc przy tym pociągniętym do odpowiedzialności za mijanie się z prawdą. Dobry przekaz reklamowy powinien posiadać cechy takie jak (R. Nowacki, 2006 s. 54-55):

 • atrakcyjność - powinien łatwo przyciągać uwagę konsumentów i w interesujący, niebanalny sposób informować o cechach produktu.
 • sugestywność – przekaz powinien przede wszystkim zachęcać do zakupu konkretnego produktu, działać przekonująco na potencjalnych klientów. Każdy z nich ma jednak odmienny charakter, a więc jedną osobę przekonają twarde, konkretne argumenty oraz realne cechy produktu, a inną emocjonalne, wieloznaczne, obrazowe sugestie. Należy dobrać metodę jak najbardziej odpowiednią do wybranej grupy docelowej.
 • zrozumiałość – prostotą wypowiedzi oraz argumentów w niej używanych. Dobrym wskaźnikiem zrozumiałości jest umiejętność powtórzenia przez klienta własnymi słowami treści przekazu reklamowego.
 • zapamiętywalność – reklama szybko zapominana nie jest reklamą skuteczną, dlatego należy zrobić wszystko, by klienci ją zapamiętali. Używa się do tego rymów, powtórzeń oraz skojarzeń.
 • zwięzłość – krótkością przekazu oraz podkreśleniem tylko najważniejszych charakterystyk reklamowanego produktu.
 • oryginalność – kluczem jest wyróżnienie się spośród firm konkurencyjnych, tylko wtedy klienci zauważą daną firmę pośród mnogości innych.
 • aktualnośćinformacje zawarte w przekazie powinny być trwałe oraz aktualne przez długi czas, tak, by reklama mogła być wykorzystana w dłuższym okresie czasu. Jedynie w ten sposób będzie mogła odpowiednio oddziaływać na odbiorców i wpływać na ich zachowania.
 • dopasowanie do odbiorców – to, jak wyglądać będzie przekaz, powinno być dopasowane do przewidywanego typu odbiorców. Jedni preferują długie dokładne opisy produktów, podczas gdy inni preferują krótkie i rzeczowe przekazy.
 • zgodność z przepisami prawa i dobrymi obyczajami – przekaz nie może naruszać obowiązującego prawa oraz norm etycznych.

Bibliografia

Autor: Justyna Filip, Mateusz Chowaniec