Koszty finansowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Koszty finansowe
Polecane artykuły


Koszty finansowe są to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, które nie są związane bezpośrednio z wielkością produkcji . Z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, że są to koszty (oraz straty) wynikające bezpośrednio z transakcji związanych z różnego rodzaju działalnościami inwestycyjnymi jednostki lub działalnościami finansowymi. Koszty te stanowią przede wszystkim

 • Odsetki;
 • straty ze zbycia inwestycji (inne niż inwestycje w nieruchomości i prawa);
 • aktualizacji wartości inwestycji (innych niż inwestycje w nieruchomości i prawa);
 • nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Wyjątkiem od tego są tylko odsetki, prowizje oraz dodatnie lub ujemne różnice kursowe od zobowiązań wpływające na:

 • cenę nabycia lub cenę wytworzenia środków trwałych lub środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych (inwestycje) oraz prawnych, ponieważ koszty poniesione w momencie gdy nie zostały one jeszcze oddane do użycia wpłyną na wartość początkową tychże środków;
 • wartość produktu (tylko w przypadku, gdy wprowadzenie produktu na rynek jest poprzedzone długim okresem przygotowania do sprzedaży lub okres jego wytwarzania jest bardzo długi).

Do kosztów finansowych najczęściej spotykanych w przedsiębiorstwach należą w szczególności:

 1. wartość sprzedanych inwestycji w aktywa finansowe,
 2. zapłacone i zarachowane odsetki oraz prowizje od zaciągniętych kredytów bankowych i otrzymanych pożyczek, jeżeli nie służą finansowaniu nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także wytworzenia produktów lub przygotowania towarów do sprzedaży – w przypadkach uzasadnionych długotrwałym okresem wytworzenia lub przygotowania,
 3. zapłacone i zarachowane odsetki od przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych i od należności budżetowych,
 4. zapłacone i zarachowane odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów dłużnych oraz od wystawionych weksli własnych,
 5. nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi z wyceny aktywów finansowych wyrażonych w walutach obcych,
 6. koszty z tytułu aktualizacji wyceny inwestycji w aktywa finansowe.
 7. Prowizje bankowe
 8. Opłaty skarbowe od umów pożyczek
 9. Ujemny wynik aktualizacji inwestycji
 10. Straty wynikające z tytułu zbycia inwestycji
 11. dyskonto od weksli własnych oraz przy sprzedaży weksli i czeków obcych,


Ewidencja kosztów i przychodów finansowych

Przychody i koszty finansowe są ujmowane w księgach rachunkowych na zasadzie memoriału, co znaczy że w księgach należy ująć wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz poniesione koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od momentu ich spłaty. Dodatkowo każda jednostka gospodarcza jest zobowiązana do uwzględniania w wyniku finansowym (niezależnie od jego wysokości) wszelkie zmniejszenia wartości składników aktywów (zasada ostrożnej wyceny). Utrata wartości aktywów, powinna być weryfikowana za każdym razem w momencie sporządzania bilansu finansowego w postaci korekty wyceny aktualizującej ich wartość. Do ewidencji kosztów i przychodów finansowych służą dwa konta księgowe:

 • konto 75-0 "Przychody finansowe",
 • konto 75-1 "Koszty finansowe".

Konto 75-0 – po stronie Ma wpisuje się przychody uzyskane przez jednostkę gospodarczą w wyniku operacji finansowych. Po stronie Wn księgowane są wyłącznie korekty tychże przychodów (nie dotyczy błędów z lat poprzednich, które księguje się na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"). Na koniec roku konto to pokazuje saldo kredytowe. Konto 75-1 – na tym koncie księgowane są wszystkie koszty poniesione w wyniku operacji finansowych. Po stronie Ma ujmowane są korekty ponoszonych kosztów (o ile nie są to błędy z lat poprzednich).

Rodzaje kosztów finansowych

Koszty finansowe można podzielić na dwa rodzaje:

 • koszty obsługi kredytowej (oprocentowanie kredytów, prowizje bankowe itd.)
 • obciążenia kosztów własnych o charakterze fiskalnym (są to m.in. podatek od nieruchomości, składki na ubezpieczenia pracowników itd.) lub umownym (m.in. kary umowne z tytułu niewywiązania się ze zobowiązań).Bibliografia

Autor: Anna Dorynek, Izabela Ząbkowicz