Koszty finansowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Koszty finansowe są to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, które nie są związane bezpośrednio z wielkością produkcji . Z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, że są to koszty (oraz straty) wynikające bezpośrednio z transakcji związanych z różnego rodzaju działalnościami inwestycyjnymi jednostki lub działalnościami finansowymi. Koszty te stanowią przede wszystkim

 • Odsetki;
 • straty ze zbycia inwestycji (inne niż inwestycje w nieruchomości i prawa);
 • aktualizacji wartości inwestycji (innych niż inwestycje w nieruchomości i prawa);
 • nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Wyjątkiem od tego są tylko odsetki, prowizje oraz dodatnie lub ujemne różnice kursowe od zobowiązań wpływające na:

 • cenę nabycia lub cenę wytworzenia środków trwałych lub środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych (inwestycje) oraz prawnych, ponieważ koszty poniesione w momencie gdy nie zostały one jeszcze oddane do użycia wpłyną na wartość początkową tychże środków;
 • wartość produktu (tylko w przypadku, gdy wprowadzenie produktu na rynek jest poprzedzone długim okresem przygotowania do sprzedaży lub okres jego wytwarzania jest bardzo długi).

Do kosztów finansowych najczęściej spotykanych w przedsiębiorstwach należą w szczególności:

 1. wartość sprzedanych inwestycji w aktywa finansowe,
 2. zapłacone i zarachowane odsetki oraz prowizje od zaciągniętych kredytów bankowych i otrzymanych pożyczek, jeżeli nie służą finansowaniu nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także wytworzenia produktów lub przygotowania towarów do sprzedaży - w przypadkach uzasadnionych długotrwałym okresem wytworzenia lub przygotowania,
 3. zapłacone i zarachowane odsetki od przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych i od należności budżetowych,
 4. zapłacone i zarachowane odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów dłużnych oraz od wystawionych weksli własnych,
 5. nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi z wyceny aktywów finansowych wyrażonych w walutach obcych,
 6. koszty z tytułu aktualizacji wyceny inwestycji w aktywa finansowe.
 7. Prowizje bankowe
 8. Opłaty skarbowe od umów pożyczek
 9. Ujemny wynik aktualizacji inwestycji
 10. Straty wynikające z tytułu zbycia inwestycji
 11. dyskonto od weksli własnych oraz przy sprzedaży weksli i czeków obcych,

Ewidencja kosztów i przychodów finansowych

Przychody i koszty finansowe są ujmowane w księgach rachunkowych na zasadzie memoriału, co znaczy że w księgach należy ująć wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz poniesione koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od momentu ich spłaty. Dodatkowo każda jednostka gospodarcza jest zobowiązana do uwzględniania w wyniku finansowym (niezależnie od jego wysokości) wszelkie zmniejszenia wartości składników aktywów (zasada ostrożnej wyceny). Utrata wartości aktywów, powinna być weryfikowana za każdym razem w momencie sporządzania bilansu finansowego w postaci korekty wyceny aktualizującej ich wartość. Do ewidencji kosztów i przychodów finansowych służą dwa konta księgowe:

 • konto 75-0 "Przychody finansowe",
 • konto 75-1 "Koszty finansowe".

Konto 75-0 - po stronie Ma wpisuje się przychody uzyskane przez jednostkę gospodarczą w wyniku operacji finansowych. Po stronie Wn księgowane są wyłącznie korekty tychże przychodów (nie dotyczy błędów z lat poprzednich, które księguje się na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"). Na koniec roku konto to pokazuje saldo kredytowe. Konto 75-1 - na tym koncie księgowane są wszystkie koszty poniesione w wyniku operacji finansowych. Po stronie Ma ujmowane są korekty ponoszonych kosztów (o ile nie są to błędy z lat poprzednich).

Rodzaje kosztów finansowych

Koszty finansowe można podzielić na dwa rodzaje:

 • koszty obsługi kredytowej (oprocentowanie kredytów, prowizje bankowe itd.)
 • obciążenia kosztów własnych o charakterze fiskalnym (są to m.in. podatek od nieruchomości, składki na ubezpieczenia pracowników itd.) lub umownym (m.in. kary umowne z tytułu niewywiązania się ze zobowiązań).

Znaczenie kosztów finansowych dla przedsiębiorstw

Koszty finansowe mają istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Ich prawidłowe zarządzanie może wpływać na rentowność i konkurencyjność firmy. Odpowiednie kontrolowanie kosztów finansowych pozwala na minimalizację wydatków i zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa.

Ponadto, koszty finansowe mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firmy. Wysokie koszty finansowe mogą prowadzić do obniżenia zysków netto, co z kolei może ograniczać możliwości inwestycyjne i rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego też, monitorowanie i kontrola kosztów finansowych stanowi istotny element zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Warto również zauważyć, że koszty finansowe mogą różnić się w zależności od branży i rodzaju działalności przedsiębiorstwa. Na przykład, przedsiębiorstwo działające w sektorze produkcyjnym może ponosić koszty związane z finansowaniem magazynu, podczas gdy firma świadcząca usługi może mieć koszty związane z finansowaniem działalności operacyjnej.

Zasady ewidencji

Ewidencja kosztów finansowych jest niezwykle istotna dla sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Koszty finansowe odnoszą się do wydatków związanych z finansowaniem działalności, takich jak odsetki od pożyczek, prowizje bankowe czy straty związane z kursami walutowymi. Ewidencja tych kosztów pełni kluczową rolę w monitorowaniu i kontrolowaniu wydatków finansowych przedsiębiorstwa.

Zasady ewidencji kosztów finansowych obejmują kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, koszty finansowe powinny być ewidencjonowane na bieżąco i dokładnie. Przedsiębiorstwo powinno rejestrować wszystkie koszty finansowe, aby mieć pełny obraz wydatków związanych z finansowaniem działalności. Ważne jest, aby zapewnić spójność i dokładność wprowadzanych danych, co pozwoli na prawidłowe obliczanie i analizę kosztów finansowych.

Kolejną zasadą jest przypisywanie kosztów finansowych do odpowiednich okresów rozliczeniowych. Koszty finansowe powinny być przypisywane do okresów, w których zostały poniesione, niezależnie od daty zapłaty. W ten sposób możliwe jest precyzyjne określenie, jakie koszty były związane z danym okresem i jak wpłynęły na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, zasady ewidencji kosztów finansowych wymagają, aby przedsiębiorstwo wykazało wszystkie koszty finansowe w swoim sprawozdaniu finansowym. Informacje o kosztach finansowych powinny być przedstawione w sposób przejrzysty i czytelny, aby użytkownicy sprawozdania finansowego mogli łatwo zrozumieć i ocenić wydatki związane z finansowaniem działalności.

Konta księgowe

W ewidencji kosztów finansowych używa się różnych kont księgowych, które służą do dokładnego rejestrowania i klasyfikowania tych kosztów. Przykładowe konta księgowe używane do ewidencji kosztów finansowych to "Przychody finansowe" i "Koszty finansowe".

Konto "Przychody finansowe" służy do rejestrowania dochodów związanych z finansowaniem działalności przedsiębiorstwa. Mogą to być na przykład odsetki od udzielonych pożyczek lub zyski z inwestycji finansowych. Rejestrowanie tych przychodów na osobnym koncie pozwala na łatwiejsze monitorowanie i analizę dochodów finansowych przedsiębiorstwa.

Konto "Koszty finansowe" natomiast służy do rejestrowania wydatków związanych z finansowaniem działalności przedsiębiorstwa. W ramach tego konta można rejestrować różne rodzaje kosztów, takie jak odsetki od pożyczek, prowizje bankowe, opłaty za kredyty czy straty związane z kursami walutowymi. Rejestrowanie tych kosztów na osobnym koncie umożliwia dokładne określenie całkowitych kosztów finansowych i ich wpływu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Konta księgowe używane do ewidencji kosztów finansowych powinny być odpowiednio zdefiniowane i zrozumiałe dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie księgowości. Ważne jest, aby ustalić jednoznaczne zasady klasyfikacji kosztów finansowych i konsekwentnie je stosować. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne śledzenie i analiza kosztów finansowych przedsiębiorstwa.

Przyczyny powstawania kosztów finansowych

Zaciąganie pożyczek

Jedną z głównych przyczyn kosztów finansowych jest konieczność zaciągania pożyczek. Przedsiębiorstwa często potrzebują dodatkowych środków finansowych, na przykład w celu finansowania inwestycji lub pokrycia bieżących kosztów działalności. Zaciągnięcie pożyczki wiąże się zazwyczaj z koniecznością zapłaty odsetek, które stanowią koszt finansowy dla przedsiębiorstwa. Im wyższa jest kwota pożyczki i im dłuższy jest okres spłaty, tym wyższe są koszty finansowe związane z tą operacją.

Emisja obligacji

Innym sposobem pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwo jest emisja obligacji. Obligacje to papiery wartościowe, które przedsiębiorstwo emituje w celu pozyskania kapitału od inwestorów. Jednak emisja obligacji również wiąże się z koniecznością płacenia odsetek, co przyczynia się do wzrostu kosztów finansowych. Wysokość odsetek zależy od stopy procentowej oraz ratingu kredytowego przedsiębiorstwa. Im niższy rating, tym wyższe odsetki, co może prowadzić do znacznie większych kosztów finansowych dla emitenta obligacji.

Restrukturyzacja długu

Przedsiębiorstwa czasami decydują się na restrukturyzację swojego długu w celu zmniejszenia obciążenia kosztami finansowymi. Restrukturyzacja może polegać na przedłużeniu okresu spłaty, renegocjacji stopy procentowej lub skonsolidowaniu różnych zobowiązań finansowych. Choć restrukturyzacja może przynieść pewne korzyści, na przykład poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa, to jednak zwykle wiąże się również z pewnymi kosztami. Przede wszystkim, przedsiębiorstwo może być zobowiązane do zapłaty opłat za restrukturyzację lub innych dodatkowych kosztów związanych z tym procesem.

Optymalizacja struktury kapitału

Optymalizacja struktury kapitału ma istotne znaczenie dla minimalizacji kosztów finansowych w przedsiębiorstwie. Struktura kapitału odnosi się do proporcji pomiędzy kapitałem własnym a kapitałem obcym, które są wykorzystywane do finansowania działalności firmy.

Właściwa optymalizacja struktury kapitału może przyczynić się do zmniejszenia kosztów finansowych poprzez minimalizację kosztów kapitału obcego. Przykładem może być korzystanie z długu zamiast pozyskiwania kapitału własnego, co pozwala na wykorzystanie efektu dźwigni finansowej. Dłużne finansowanie może być tańsze niż kapitał własny, ponieważ odsetki są kosztem podatkowym, co przyczynia się do zmniejszenia obciążenia podatkowego przedsiębiorstwa.

Jednak optymalizacja struktury kapitału wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak ryzyko finansowe, zdolność do spłaty długu czy preferencje akcjonariuszy. Przedsiębiorstwo musi znaleźć równowagę pomiędzy korzystaniem z kapitału obcego a utrzymaniem stabilności finansowej i zachowaniem zaufania inwestorów.

Planowanie finansowe

Planowanie finansowe odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu kosztami finansowymi. Jest to proces, który polega na ustalaniu celów finansowych i opracowywaniu strategii, które pozwolą na ich osiągnięcie.

Poprzez planowanie finansowe przedsiębiorstwo może dokładnie określić, jakie koszty finansowe będą związane z realizacją określonych działań. Pozwala to na wcześniejsze rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań zaradczych.

Planowanie finansowe umożliwia również optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych. Poprzez odpowiednie alokowanie kapitału i planowanie inwestycji przedsiębiorstwo może uniknąć nadmiernych kosztów finansowych, takich jak nadmierne odsetki czy straty związane z niewłaściwym wykorzystaniem środków finansowych.

Zarządzanie przepływami pieniężnymi

Zarządzanie przepływami pieniężnymi jest kluczowym aspektem zarządzania kosztami finansowymi. Polega ono na monitorowaniu i kontrolowaniu przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w celu minimalizacji kosztów związanych z ich zarządzaniem.

Przedsiębiorstwo powinno dbać o utrzymanie odpowiedniej płynności finansowej, aby uniknąć kosztów związanych z opóźnionymi płatnościami czy brakiem środków na bieżące wydatki. Właściwe zarządzanie przepływami pieniężnymi pozwala na minimalizację kosztów związanych z pożyczkami krótkoterminowymi czy opóźnionymi płatnościami.

Techniki zarządzania przepływami pieniężnymi mogą obejmować takie działania jak optymalizacja polityki płatności i terminów płatności, negocjacje z dostawcami czy odpowiednie planowanie i kontrola wydatków. Dzięki temu przedsiębiorstwo może minimalizować koszty związane z przepływami pieniężnymi i utrzymywać stabilną sytuację finansową.

Negocjacje z bankami i instytucjami finansowymi

Negocjacje z bankami i instytucjami finansowymi odgrywają ważną rolę w uzyskiwaniu korzystnych warunków finansowych. Przedsiębiorstwo może negocjować warunki kredytowe, takie jak stopa procentowa, okres spłaty czy wysokość pożyczki, w celu zmniejszenia kosztów finansowych.

Przed przystąpieniem do negocjacji, przedsiębiorstwo powinno dokładnie przygotować się, zapewniając wiarygodne informacje finansowe i plany rozwoju. Negocjacje mogą obejmować również ustalenie dodatkowych korzyści, takich jak linie kredytowe czy preferencyjne warunki dla stałych klientów.

Negocjacje z bankami i instytucjami finansowymi mogą być skomplikowane i wymagać doświadczenia oraz umiejętności negocjacyjnych. W niektórych przypadkach korzystne jest skorzystanie z usług doradców finansowych, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tego typu negocjacjach.


Koszty finansoweartykuły polecane
Przychody i koszty finansoweRachunek zysków i stratRozliczenia międzyokresowe kosztówRozliczenia międzyokresowe przychodówPrzychody finansoweRachunek przepływów pieniężnychZysk nadzwyczajnyPozostałe przychody i koszty operacyjneAktywa obrotowe

Bibliografia

 • Czubakowska K. (2015), Rachunek kosztów i wyników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Dziuba-Burczyk A. (2003), Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków
 • Jakubczyk B., Lewandowska J. (2014), Teorie struktury kapitału literaturze światowej, Finanse i Prawo Finansowe, I (4)
 • Stalończyk I. (2015), Zarządzanie finansami gospodarstw domowych Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, Nr 18 s. 7-18
 • Śnieżek E. (red.) (2004), Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591
 • Wyszkowska Z. (2006), Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy


Autor: Anna Dorynek, Izabela Ząbkowicz