Przychody i koszty finansowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Przychody i koszty finansowe wiążą się z działalnością inwestycyjną oraz finansową. Są one uzupełnieniem bilansu oraz składnikiem sprawozdania finansowego w rachunku zysków i strat. Można stwierdzić, że są właściwie podstawowymi elementami w tym rachunku. Przychody finansowe oznaczają przyrost, jaki osiąga przedsiębiorstwo za dany okres, natomiast koszty finansowe oznaczają straty, jakie przedsiębiorstwo ponosi ze względu na swoją działalność.

TL;DR

Przychody i koszty finansowe są ważnymi elementami rachunku zysków i strat. Przychody finansowe to przyrosty, a koszty finansowe to straty związane z działalnością przedsiębiorstwa. Koszty i przychody finansowe są klasyfikowane według różnych kryteriów, takich jak okres, rodzaj, struktura wewnętrzna, proces produkcji, zależność od uzyskanych przychodów i inne. Ewidencję przychodów i kosztów finansowych prowadzi się na kontach 75-0 (przychody) i 75-1 (koszty). Przychody finansowe obejmują m.in. odsetki, udziały w zyskach i wzrost wartości inwestycji, a koszty finansowe obejmują m.in. spadek wartości inwestycji, odsetki i straty ze zbycia inwestycji. Istnieje wiele rodzajów kosztów i przychodów finansowych, takich jak dyskonto czeków, przychody ze sprzedaży aktywów finansowych, odsetki od pożyczek i wiele innych.

Klasyfikacja przychodów oraz kosztów

W sprawozdaniach finansowych oraz księgach rachunkowych, koszty oraz przychody zostały podzielona na kilka kryteriów.

Koszty

według okresu

 • koszty rozliczane w czasie,
 • koszty bieżące,

według rodzajów

według struktury wewnętrznej

 • koszty złożone,
 • koszty proste,

według procesu produkcji

według związku z osiągniętymi przychodami

według stopnia zależności kosztów uzyskania przychodów

według miejsc powstania

 • koszty działalności pomocniczej,
 • koszty sprzedaży,
 • koszty ogólnego zarządu,
 • koszty działalności podstawowej,
 • koszty zakupu.

Przychody

 1. Przychody z operacji finansowych - podchodzą z tytułu udziałów oraz dywidend w zyskach, dodatnich różnic kursowych, zbycia aktywów finansowych oraz odsetek,
 2. Przychody z pozostałej działalności operacyjnej - związane są one pośrednio z działalnością operacyjną danej jednostki, w szczególności wartości prawnych i niematerialnych, ale także przychody ze zbycia środków trwałych (budowle, urządzenia i środki transportu, budynki, lokale będące odrębną własnością), z umorzonych bądź odpisanych przedawnionych zobowiązań, otrzymanych dotacji oraz darowizn, przychody w postaci otrzymanych grzywien, odszkodowań, kar oraz dotacji,
 3. Przychody nadzwyczajne (zyski nadzwyczajne) - powstają one w trudny sposób do przewidzenia przez przedsiębiorstwo poza działalnością operacyjną jednostki, przez co są dodatnim skutkiem finansowym zdarzeń niepowtarzalnych,
 4. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej - przychody te, otrzymywane są ze sprzedaży towarów oraz produktów, wyrażone w rzeczywistych cenach sprzedaży, które uwzględniają już rabaty, dotacje a także upusty, ale również inne zwiększenia lub zmniejszenie, bez podatku od usług i towarów.

Ewidencja przychodów i kosztów finansowych

Dwa konta służą do ewidencji przychodów oraz kosztów finansowych. Jest to konto 75-0, które dotyczy przychodów finansowych oraz konto 75-1, które związane jest z kosztami finansowymi.

Konto 75-0

Na koncie przychodów finansowych po stronie Ma, ujmowane są przychody, które zostały uzyskane z tytułu operacji finansowych przez jednostkę. Natomiast po stronie Wn, księgowane są korekty przychodów, które nie dotyczą korekt błędów z lat poprzednich. Konto 75-0 wykazuje saldo kredytowe w ciągu całego roku obrotowego. Saldo Ma z konta 75-0 przenoszone jest na stronę Ma konta 86 (wynik finansowy) na koniec każdego roku finansowego.

Konto 75-1

Na koncie kosztów finansowych po stronie Wn, ujmowane są wszystkie koszty, które związane są z tytułu operacji finansowych. Natomiast po stronie Ma, księgowane są tylko korekty kosztów finansowych, ale pod warunkiem, że nie dotyczą błędów z ubiegłych lat.

Charakterystyka przychodów i kosztów finansowych

Różnicą pomiędzy kosztami, a przychodami finansowymi stanowi ich wynik finansowy.

Do korzyści uzyskiwanych z tytułu przychodów finansowych zaliczamy przede wszystkim:

 • odsetki,
 • udziały w zyskach (dywidendy),
 • wzrost wartości inwestycji.

Natomiast do kosztów finansowych zaliczamy w szczególności koszty w tytułu:

 • spadku wartości inwestycji,
 • odsetek,
 • strat ze zbycia inwestycji

Rodzaje kosztów i przychodów finansowych

W ramach kosztów oraz przychodów finansowych, możemy wyróżnić ich kilka rodzajów.

Przychody finansowe:

Koszty finansowe:

Obciążenia kosztów własnych o charakterze fiskalnym

Obciążenia kosztów własnych o charakterze umownym

 • kary umowne z tytułu niewywiązywania się ze zobowiązań wcześniej ujętych w kontrakcie,

Koszty obsługi kredytowej


Przychody i koszty finansoweartykuły polecane
Rachunek zysków i stratPrzychody finansoweRachunek przepływów pieniężnychKoszty finansoweRozliczenia międzyokresowe kosztówZysk nadzwyczajnyPasywaZdarzenie gospodarczeAktywa obrotowe

Bibliografia


Autor: Piotr Dao