Obligacje zamienne

Z Encyklopedia Zarządzania
Obligacje zamienne
Polecane artykuły


Obligacje zamienne są specyficznym typem papierów wartościowych, które mogą być emitowane przez spółki. Dają one swoim właścicielom, oprócz prawa do odsetek i zwrotu wartości nominalnej obligacji w terminie zapadalności, również prawo zamiany obligacji na akcje po ściśle i z góry określonym kursie oraz w precyzyjnie zdefiniowanym terminie.

Nie mogą być one emitowane poniżej wartości nominalnej i nie mogą być wydawane subskrybentom przed dokonaniem przez nich pełnej wpłaty. Należy wyraźnie zaznaczyć, że posiadacz takiego instrumentu finansowego ma prawo, a nie obowiązek zamiany go na akcje spółki. Należy się spodziewać, że jeżeli określony w warunkach emisji sposób przeliczania wartości nominalnej obligacji na akcje okaże się w przyszłości korzystny z ekonomicznego punktu widzenia, to obligatariusze z tego prawa będą korzystać. Przedstawiają oni wówczas spółce obligacje do zamiany, a ta jest zobowiązana przydzielić im odpowiednią liczbę akcji. W wyniku takiej operacji wzrasta kapitał akcyjny i zmniejszają się zobowiązania podmiotu gospodarczego. Po dokonaniu zamiany, spółka nie musi już płacić odsetek od obligacji ani dokonywać ich wykupu. Termin zamiany obligacji na akcje nie może być dłuższy niż termin wykupu obligacji. W wyniku takiego procesu dotychczasowi wierzyciele spółki stają się jej współwłaścicielami. Rośnie więc liczba akcjonariuszy, a maleje liczba obligatariusze.

Jeżeli obligatariusze nie korzystają z prawa do zamiany obligacji zamiennych na akcje, to funkcjonują one w obrocie gospodarczym jak zwykłe obligacje. W ustalonym terminie przynoszą właścicielowi dochody odsetkowe, a w terminie swojej zapadalności spółka jest zobowiązana do ich wykupu.

Jednak z uwagi na przyznanie obigatariuszom dodatkowego prawa, jakim jest prawo zamiany na akcje, atrakcyjność tych papierów wartościowych jest większa niż zwykłych obligacji. Znajduje to odzwierciedlenie w oprocentowaniu tego typu instrumentów finansowych - jest ono z reguły znacznie niższe aniżeli oprocentowanie obligacji bez prawa zamiany na akcje. Ta różnica w oprocentowaniu jest ceną, jaką trzeba zapłacić za prawo do zamiany na akcje.

Bibliografia

  • P. Kulpaka, Giełdy w gospodarce, PWE, Warszawa 2007.

Autor: Waldemar Ulanowski