Biotechnologia

Z Encyklopedia Zarządzania
Biotechnologia
Polecane artykuły


Biotechnologiatechnologia wykorzystująca procesy biologiczne do produkcji materiałów stosowanych w medycynie i w przemyśle, na przykład produkcja antybiotyków, sera i wina przy użyciu różnych grzybów i bakterii. Obecnie inżynieria genetyczna potrafi modyfikować komórki bakterii, które posiadają zdolność syntezy nowych substancji np. hormonów, szczepionek itp. [Bryła H., Leksykon ekologii i ochrony środowisk, Oficyna wydawnicza Tempus, Gdańsk, s. 31]

Europejska Federacja Biotechnologii przyjmuje definicję, według której biotechnologia to: "…integracja nauk przyrodniczych i inżynierskich w celu zastosowania organizmów, komórek i ich części oraz molekularnych analogów do pozyskania dóbr i usług". Podobnie, według OECD- biotechnologia stanowi dziedzinę, w której stosowane są metody celu pozyskania dóbr i usług. Rozwój biotechnologii jest obecnie związany z:

 • rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym
 • farmacją i medycyną
 • ochroną środowiska

[Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w Ochronie Środowiska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003 r., s. 13]

Biotechnologia - biotechnology - połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki, umożliwiające wykorzystanie organizmów lub ich części, lub ich metabolitów do procesów diagnostyczno-produkcyjnych. [[[Praca]] zbiorowa pod redakcją Piotra P. Lewickiego, Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 56]

Biotechnologia <bio + technologia> - technologia polegająca na wykorzystaniu drobnoustrojów, enzymów itp. w procesach produkcyjnych. [Praca zbiorowa pod redakcją prof. Stanisława Dubisza, Uniwersalny słownik języka polskiego Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 r., s. 268] Biotechnologia – dziedzina łącząca w sobie nauki przyrodnicze i inżynieryjne w celu wykorzystania organizmów, komórek, ich składników lub ich analogów molekularnych w procesach produkcyjnych lub usługach; główne obszary zastosowań biotechnologii to przemysł rolno-spożywczy, farmaceutyczny, ochrona środowiska i ochrona zdrowia. [Praca zbiorowa, Leksykon naukowo-techniczny, wydanie piąte, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1972, 2001, s. 70] Biotechnologia- dział technologii obejmujący wszechstronne zastosowanie biochemii, mikrobiologii i nauk inżynierskich w celu technologicznego wykorzystania zdolności drobnoustrojów, kultur tkankowych lub ich części do produkcji substancji organicznych. Podstawowymi procesami biotechnologii są: fermentacja, biosynteza i biotransformacja, przebiegające w żywych komórkach pełniących funkcje elementarnych reaktorów, w których surowce przekształcają się w produkty. Biotechnologia została wykorzystana do otrzymywania antybiotyków, witamin, kwasów organicznych i innych substancji.

W porównaniu z procesami chemicznymi biotechnologia jest znacznie mniej energochłonna, tańsza i przebiega z większą wydajnością, a powstające przy tym zanieczyszczenia są na ogół mało uciążliwe dla środowiska. [Preżdo W., Zubkowa W., Słownik Chemii Środowiskowej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002 r., s. 40]

Biotechnologia – nauka i technika, wykorzystująca materiały i procesy biochemiczne, m.in. w ochronie zdrowia, przemyśle spożywczym oraz w technologiach materiałowych. W ostatnich latach biotechnologia wykorzystuje intensywne osiągnięcia i metody biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, inżynierii komórkowej. Biotechnologia opiera się w poważnym stopniu na symulacjach komputerowych i technikach modelowania. [Tabor A., Pawłowska H., Łuszczkiewicz K., Encyklopedyczny Słownik Techniczny Metalurgia – Odlewnictwo – Jakość, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki; Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, Kraków 2009 r., s. 31]

Biotechnologia (biotechnology) 1.”Każde rozwiązanie technologiczne, które wykorzystuje systemy biologiczne, żywe organizmy lub ich pochodne do wytworzenia lub modyfikowania produktów lub procesów "(Konwencja o Różnorodności Biologicznej). 2. Interpretowana w wąskim sensie: "…zbiór technologii molekularnych, takich jak manipulacja genetyczna i transfer genów, typowanie DNA, klonowanie roślin i zwierząt” (stanowisko FAO na temat biotechnologii). [Zaid A., Hughes H. G. i in., Słownik terminologiczny biotechnologii żywności i rolnictwa, Wydawnictwo SGGW & IHAR-PIB, Warszawa 2010 Wydanie I, s. 31]

Bibliografia

 • Bryła H., Leksykon ekologii i ochrony środowisk, Oficyna wydawnicza Tempus, Gdańsk <brak roku>
 • Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w Ochronie Środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 r.
 • Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka, Praca zbiorowa pod redakcją Piotra P. Lewickiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008 r.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego Tom 1, Praca zbiorowa pod redakcją prof. Stanisława Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 r.
 • Leksykon naukowo-techniczny, wydanie piąte, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1972, 2001
 • Preżdo W., Zubkowa W., Słownik Chemii Środowiskowej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002 r.
 • Tabor A., Pawłowska H., Łuszczkiewicz K., Encyklopedyczny Słownik Techniczny Metalurgia – Odlewnictwo – Jakość, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki; Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, Kraków 2009 r.
 • Zaid A., Hughes H. G. i in., Słownik terminologiczny biotechnologii żywności

i rolnictwa, Wydawnictwo SGGW & IHAR-PIB, Warszawa 2010 Wydanie I, s. 31.

Autor: Bartosz Topolski