Materiałoznawstwo

Z Encyklopedia Zarządzania
Materiałoznawstwo
Polecane artykuły


Materiałoznawstwo, dawna nazwa międzydyscyplinarnej dziedziny nauki i techniki zajmującej się badaniem właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych różnych ciał w celu ich stosowania w praktyce. [PWN, tom 4, str. 124]

Materiałoznawstwo to dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem i wykorzystywaniem specyficznych własności ciał stałych, ciekłych i gazowych, ustalaniem zależności między składem chemicznym, budową tworzywa i procesami technologicznymi, jakim ciało to podlega, a jego własnościami. Zamknięte dotąd różne dziedziny związane z metalami, niemetalami i polimerami, dzięki nowemu spojrzeniu na tę dyscyplinę oraz w wyniku rozwoju inżynierii materiałowej stały się wewnętrznie spójną całością. Szczególne jednak znaczenie dla rozwoju tej dziedziny ma rozwój fizyki ciała stałego, która pozwala na wyjaśnienie wielu praw rządzących w budowie materii. [[[Praca]] zbiorowa pod przewodnictwem T. Wojciechowskiego, str. 262]

Termin "materiałoznawstwo” jest w użyciu od dawna, ale treść przypisywana mu ulega w dobie obecnej ciągłym zmianom. W ciągu ostatnich 200 lat największy rozwój materiałów obserwujemy w ostatnim dwudziestoleciu. Dzieje się tak głównie na skutek rozwoju nowych dziedzin techniki, jak: technika jądrowa, astronautyka i elektronika. Konwencjonalny asortyment materiałowy wzbogaca się coraz bardziej przez rozwój metali trudno osiągalnych i ich stopów, tworzyw sztucznych oraz materiałów ceramicznych bądź ich stopowych kombinacji. W wyniku rozwoju tej nowej dyscypliny naukowej powstała możliwość budowy nowych materiałów o spodziewanych własnościach fizycznych, mechanicznych czy też chemicznych. Te nowe możliwości budowy nowych materiałów zmieniły sens materiałoznawstwa traktowanego dawniej raczej poglądowo. Każdy dzień w skali światowej przynosi kilkadziesiąt nowych materiałów. Niektóre z nich w zasadniczy sposób przyczyniają się do rozwoju nowych technologii. Inne służą do ułatwień życiowych. [Chemielewski H., Encyklopedia Techniki – Materiałoznawstwo, str. IX-X]

Bibliografia

  • Encyklopedia Gospodarki Materiałowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1989, str. 262
  • Chemielewski H., Encyklopedia Techniki – Materiałoznawstwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1969, str. IX-X
  • Dorosz K., Matysiak A., Tworzywa sztuczne – Materiałoznawstwo i Przetwórstwo, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, Warszawa, 1994, str. 13-15
  • Bacia K., Materiałoznawstwo Tapicerskie, Państwowe wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Chorzów 1969 str. 20-21

Autor: Rafał Borówka