Atrakcyjność turystyczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Atrakcyjność turystyczna
Polecane artykuły


Atrakcyjność turystyczna – to właściwości obszaru bądź danej miejscowości, które wynikają z róznych cech środowiska przyrodniczego, jak również ze środowiska kulturowego. Cechy te wzbudzają zainteresowanie turystów i przyciągają ich w dane miejsce. O atrakcyjności danego miejsca decydują również atrakcje turystyczne, zagospodarowanie terenu oraz dostęp komunikacji (Kowalczyk A. 2014, s. 12).

TL;DR

Atrakcyjność turystyczna to cechy środowiska naturalnego i kulturowego, które przyciągają turystów. Atrakcje turystyczne, zagospodarowanie terenu i dostęp komunikacji wpływają na atrakcyjność danego miejsca. Przestrzeń turystyki to część geograficzna, którą turysta postrzega jako atrakcyjną. Produkt turystyczny to zbiór oczekiwań i korzyści dla turysty. Walory turystyczne to cechy środowiska i działalności ludzi, które przyciągają turystów. UNESCO prowadzi listę światowego dziedzictwa, na której znajduje się wiele atrakcyjnych miejsc. Turystyka może mieć negatywny wpływ na miejsca atrakcyjne, takie jak zmiany w środowisku naturalnym i zawłaszczanie krajobrazu.

Pojęcia związane z atrakcyjnością turystyczną

Atrakcja turystyczna – to cokolwiek, co przyciąga ludzi w dane miejsce i ich zaciekawia (Lundberg D. 1985, s. 33). Są to również wszystkie atrakcje, które skłaniają danego turystę bądź grupę turystów do opuszczenia miejsca zamieszkania. Określone bogactwa, produkty, wizerunki, miejsca unikalne, cechy oraz atrybuty (Nowacki M. 2013, s. 6).

Turysta – jest to ktoś, która odbywa w odwiedzanej miejscowości co najmniej jeden nocleg w wyznaczonym obiekcie noclegowym (może być prywatny lub publiczny) Celem takiej wyprawy może być wypoczynek w danym miejscu, podziwianie krajobrazów, może mieć charakter leczniczy bądź religijny, wyjazd służbowy, odwiedzenie rodziny itp. (Cymańska-Garbowska B., Stęblik-Wlaźlak B. 2013, s. 12).

Przestrzeń turystyki - jest toobiektywnie istniejąca część przestrzeni geograficznej, która z racji swoich walorów jest (subiektywnie) postrzegana przez turystów jako atrakcyjna i jest przez nich wykorzystywana w celach turystycznych (Kowalczyk A. 2014, s. 14).

Produkt turystyczny – to zbiór zawierający pewne oczekiwania oraz korzyści dla konsumenta bądź nabywcy, każdy kupujący natomiast postrzega ten produkt jako możliwość zysku, jaki wynika z zakupu (Kaczmarek, J., Stasiak, Włodarczyk, B. 2002, s. 34).

Walory turystyczne – walorami możemy nazwać specyficzne cechy oraz elementy naturalnego środowiska jak również działalność ludzi, której efekty wzbudzają zainteresowanie turystów i stanowią motyw do odbycia podróży w dane miejsce. Wyróżniamy trzy rodzaje walorów (Nowacki M. 2013, s. 6):

 • walory wypoczynkowe
 • walory specjalistyczne
 • walory krajobrazowe

Lista światowego dziedzictwa UNESCO

Lista światowego dziedzictwa UNESCO – jest to lista dóbr, obiektów dziedzictwa zarówno kulturowego, jak i naturalnego, prestiżowa, uznawana w świecie. Wpis obiektu na taką listę ma bardzo duże znaczenie promocyjne, objawia się on gwałtownym zwiększeniem liczby odwiedzających to miejsce turystów (Kruczek Z. 2005, s. 42). Na listę UNESCO wpisane jest 1056 obiektów w 165 państwach. W Polsce znajduję się 15 takich obiektów, są to (UNESCO 2018):

 • Stare Miasto w Krakowie (1978)
 • Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni (1978, 2013)
 • Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 1940–1945 (1979)
 • Białowieski Park Narodowy – (wspólnie z Białorusią) (1979, 1992, 2014)
 • Stare miasto w Warszawie (1980)
 • Stare Miasto w Zamościu – przykład renesansowej zabudowy miejskiej (1992)
 • Średniowieczny zespół miejski Torunia (1997)
 • Zamek Krzyżacki w Malborku (1997)
 • Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w. (1999)
 • Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (2001)
 • Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia – Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa (2003)
 • Park Mużakowski nad rzeką Nysą (wspólnie z Niemcami) (2004)
 • Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu (2006)
 • Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce i na Ukrainie (wspólnie z Ukrainą) (2013)
 • Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach (2017)

Zły wpływ turystyki na miejsca atrakcyjne turystycznie

Zwiększenie liczby turystów odwiedzających dane miejsce może niestety mieć również zły wpływ na dane miejsce. Zwłaszcza tereny górskie są narażone na duże zmiany związane z atrakcyjnością miejsc. Zwiększenie zainteresowania ludzi danym obszarem może powodować między innymi (Myga-Piatek, U., Jankowski, G. 2009, s. 29):

 • Rozdeptanie szlaków
 • Wydeptywanie gatunków roślin
 • Zwiększony hałas, który odstrasza zwierzęta różnego gatunku i zaburza ich naturalne środowisko
 • Wprowadzenie inwestycji wielkogabarytowych w naturalny górski krajobraz
 • Zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia takich zjawisk jak przykładowo wzrost procesów erozyjnych, znaczne zredukowanie prawdopodobieństwa lęgu wybranych garunków ptaków
 • Zawłaszczenie krajobrazu z zamiarem budowlanym przeróżnych inwestycji turystyczno-rekreacyjnych

Bibliografia

Autor: Karolina Kaczmarczyk