Makroekonomia

Z Encyklopedia Zarządzania

Makroekonomia jako druga, obok mikroekonomii główna gałąź ekonomii. Makroekonomia jest nauką zajmującą się badaniem systemu gospodarczego jako całości. Podmiotem badań makroekonomii jest struktura, osiągnięciami i zachowaniem gospodarki jako całości. Aby obraz jej działania był przejrzysty upraszcza się analizę poszczególnych elementów.

Głównym przedmiotem zainteresowań makroekonomii jest analiza zmierzająca do zrozumienia podstawowych czynników wyznaczających tendencje w zakresie produkcji dóbr i usług, bezrobocia, inflacji i bilansu płatniczego.

Makroekonomia wyjaśnia jak i dlaczego z upływem czasu gospodarka rozwija się, podlega fluktuacjom i zmianom. Ogólny trend wzrostu gospodarki jest wynikiem wolno działających sił - rosnącej liczby ludności i lepszych technologii.

Recesje - okresy spadku łącznej produkcji - oraz innego rodzaju fluktuacje wytrącają gospodarkę z gładkiej ścieżki wzrostu. Makroekonomia stara się wyjaśnić te wahania, wykorzystując standardowe zasady analizy ekonomicznej. (R. Hall, J. Taylor 2002; s. 24)

Fundamenty makroekonomii w jej dzisiejszym kształcie stworzył najwybitniejszy ekonomista XX w. - profesor Uniwersytetu w Cambridge- John Maynard Keynes w latach 30 XX wieku. W "Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza" zajął się on cyklami koniunkturalnymi, przyczynami bezrobocia, stopami procentowymi, sposobami określania inwestycji i konsumpcji. Jego publikacje kształtowały przez dziesiątki lat rozwój teorii makroekonomicznej. Problemy podjęte przez Keynesa nadal określają zakres dzisiejszych badań ekonomicznych.

Metodologia badań makroekonomicznych

W analizach makroekonomicznych wykorzystuje się wielkości agregowane, które zdobywa się w wyniku procesu łączenia jednostkowych danych empirycznych. Wielkości agregowane (lub globalne) występują jako zasoby lub strumienie. Zasoby wyrażają zgromadzony stan danego elementu gospodarki na dany moment, strumienie zaś wyrażają ilości i wartości zmiennych ekonomicznych, które powiększają dany zasób w przyjętym okresie. Przykładem zasobu może być: kapitał rzeczowy i finansowy, siła robocza, rezerwy walutowe, dochód narodowy. Przykładami strumieni są: strumienie podatków do budżetu, inwestycji, walut obcych, produkcji dóbr, itp.

Makroekonomia, badając współzależności makroekonomiczne, przeprowadza "grupowanie" zjawisk jednostkowych na podstawie różnych kryteriów merytorycznych oraz formalnych. Ogromną ilość różnych podmiotów gospodarczych porządkuje się w pewne grupy o wspólnych cechach i traktuje się je jako jeden podmiot. wskutek tego makroekonomia przedstawia gospodarkę jako zbiór powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych, takich jak: przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, sektor publiczny (rząd i instytucje). Biorąc pod uwagę obecność rynków, gospodarka stanowi zespół powiązanych, oddziałujących na siebie czterech rynków: rynku światowego, rynku finansowego, rynku towarów i usług oraz rynku czynników wtórnych (kapitału, ziemi i pracy, technologii i wiedzy). Narzędziami, które służą do scharakteryzowania gospodarki przez makroekonomię są modele ekonomiczne. Model ten pozwala uchwycić podstawowe związki przyczynowo-skutkowe między zjawiskami i procesami ekonomicznymi[1]

Podstawowe pojęcia i teorie makroekonomii

Produkcja, bezrobocie, inflacja i bilans płatniczy

Produkcja jest jednym z kluczowych wskaźników stanu gospodarki. Rozwój gospodarczy kraju zależy od wielu czynników, takich jak inwestycje, technologia, wydajność pracy i polityka fiskalna. Inwestycje są istotne dla wzrostu produkcji, ponieważ zwiększają popyt na dobra i usługi, co stymuluje rozwój przedsiębiorstw. Technologia również odgrywa istotną rolę, umożliwiając poprawę wydajności, co przekłada się na większą produkcję przy mniejszym nakładzie zasobów. Wydajność pracy, czyli ilość dóbr i usług wytwarzanych przez jednego pracownika w określonym czasie, również wpływa na produkcję. Im wyższa wydajność pracy, tym większa produkcja. Polityka fiskalna rządu, czyli kontrola wydatków i podatków, może również wpływać na produkcję poprzez regulację popytu.

Bezrobocie jest jednym z najważniejszych wskaźników kondycji gospodarki. Wysoki poziom bezrobocia może wskazywać na słabą sytuację gospodarczą, brak popytu na pracę i ograniczony dostęp do miejsc pracy. Jednak bezrobocie może być również spowodowane czynnikami strukturalnymi, takimi jak niezgodność kwalifikacji pracowników z wymaganiami rynku pracy. Dlatego istotne jest nie tylko mierzenie bezrobocia, ale również analiza jego przyczyn i skutków.

Inflacja, czyli wzrost ogólnego poziomu cen, ma istotny wpływ na gospodarkę. Wysoka inflacja może prowadzić do utraty siły nabywczej pieniądza, co wpływa na zachowania konsumentów i inwestorów. Inflacja może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak wzrost popytu, koszty produkcji czy polityka monetarna. Wpływ inflacji na gospodarkę jest złożony i może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Na przykład, umiarkowany wzrost cen może stymulować wydatki konsumpcyjne i inwestycje, podczas gdy wysoka inflacja może prowadzić do niepewności i zmniejszenia siły nabywczej.

Bilans płatniczy odzwierciedla transakcje międzynarodowe kraju z innymi krajami. Składa się z bilansu handlowego, bilansu usług, bilansu dochodów i bilansu obrotów kapitałowych. Dodatni bilans płatniczy oznacza, że wartość eksportu przewyższa wartość importu, co może być korzystne dla gospodarki, ponieważ przyczynia się do wzrostu dochodu narodowego. Negatywny bilans płatniczy może wskazywać na nierównowagę handlową i konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.

Ogólny trend wzrostu gospodarczego

Wzrost liczby ludności może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla potencjału gospodarczego kraju. Z jednej strony, większa liczba ludności może oznaczać większy rynek wewnętrzny i większy potencjał konsumpcyjny. Z drugiej strony, wzrost liczby ludności może również prowadzić do większego obciążenia zasobów naturalnych i społecznych. Dlatego istotne jest zarządzanie wzrostem populacji w sposób zrównoważony i uwzględnienie czynników demograficznych w planowaniu rozwoju gospodarczego.

Technologia odgrywa kluczową rolę w wzroście gospodarczym. Postęp technologiczny umożliwia wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, poprawę wydajności i tworzenie nowych gałęzi przemysłu. Inwestycje w badania i rozwój oraz w edukację techniczną są istotne dla rozwoju technologicznego i wzrostu gospodarczego. Ponadto, technologia może również przyczyniać się do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju.

Recesje i fluktuacje gospodarcze

Recesje i fluktuacje gospodarcze są nieodłącznymi elementami działania gospodarki. W pewnym momencie gospodarka może zostać wytrącona z gładkiej ścieżki wzrostu i znaleźć się w recesji. Recesja to okres spowolnienia gospodarczego, zwykle towarzyszący spadkowi produkcji, wzrostowi bezrobocia i ograniczeniom konsumpcji. Przyczynami recesji mogą być czynniki zewnętrzne, takie jak kryzysy finansowe czy zmiany na rynkach międzynarodowych, jak również czynniki wewnętrzne, takie jak nadmierne zadłużenie lub błędy polityki gospodarczej.

Przyczyny recesji mogą być różnorodne. Mogą to być czynniki związane z popytem, takie jak spadek inwestycji lub zmniejszenie konsumpcji, jak również czynniki strukturalne, takie jak nierównowaga na rynku pracy lub zmiany technologiczne. Skutki recesji dla gospodarki mogą być poważne, takie jak wzrost bezrobocia, spadek produkcji i trudności finansowe przedsiębiorstw. Rządy często podejmują działania mające na celu złagodzenie skutków recesji, takie jak polityka fiskalna i monetarna, aby pobudzić popyt i ożywić gospodarkę.

John Maynard Keynes i fundamenty makroekonomii

John Maynard Keynes był brytyjskim ekonomistą, który miał istotny wpływ na rozwój makroekonomii. Jego prace skoncentrowane były na analizie czynników wpływających na popyt i zatrudnienie w gospodarce. Keynes podkreślał rolę wydatków konsumpcyjnych i inwestycji jako napędów wzrostu gospodarczego. Jego teoria zaproponowała, że rząd może interweniować w gospodarkę, aby stabilizować poziom zatrudnienia i popytu.

Keynes postrzegał interwencję rządu jako istotny instrument polityki gospodarczej. W czasach recesji rząd może zwiększać wydatki publiczne, obniżać podatki lub obniżać stopy procentowe, aby pobudzić popyt i zatrudnienie. W okresach wzrostu gospodarczego, rząd może natomiast ograniczać wydatki i podwyższać podatki, aby zapobiec przegrzewaniu gospodarki. Wpływ rządu na gospodarkę jest złożony i wymaga zrównoważenia różnych czynników, takich jak długoterminowe cele gospodarcze i stabilność finansowa.

Wielkości agregowane w analizie makroekonomicznej

Wielkości agregowane, takie jak kapitał, siła robocza i dochód narodowy, są istotne w analizie makroekonomicznej. Kapitał odnosi się do aktywów ekonomicznych, takich jak maszyny, budynki i infrastruktura, które służą produkcji dóbr i usług. Siła robocza to liczba aktywnych pracowników w gospodarce. Dochód narodowy to suma dochodów generowanych w gospodarce, w tym wynagrodzeń, zysków przedsiębiorstw i dochodów z własności.

Analiza wielkości agregowanych jest istotna dla zrozumienia stanu gospodarki i oceny jej kondycji. Na przykład, wzrost kapitału może wskazywać na inwestycje i rozwój gospodarczy, podczas gdy wzrost siły roboczej może być wskaźnikiem rosnącego zatrudnienia i wzrostu produkcji. Dochód narodowy jest miarą dobrobytu społecznego i może być wykorzystywany do porównywania gospodarek na poziomie krajowym i międzynarodowym.


Makroekonomiaartykuły polecane
Wzrost gospodarczyArthur OkunMikroekonomiaJohn Richard HicksEkonomiaProdukt krajowy bruttoDochód narodowyKrańcowa skłonność do oszczędzaniaEkonomia neoklasycznaMegatrend

Przypisy

  1. Lis S.(2011), Współczesna makroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 17-18

Bibliografia

  • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Ekonomia. Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Hall R., Taylor J. (2006), Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Lis S. (2011), Współczesna makroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
  • Samuelson P., Nordhaus W., (2007), Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Skawińska E., Sobiech-Grabka K., Nawrot K. (2010), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa


Autor: Barbara Mazurkiewicz, Aleksandra Radosz