Przyczyny bezrobocia

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Jak pokazuje sytuacja ma rynku pracy państw wysoko rozwiniętych, ich szczególnym problemem staje się długotrwałe bezrobocie.Ujawnienie się bezrobocia w Polsce było jednym z efektów procesu transformacji ekonomicznej zapoczątkowanej w 1989 roku. Funkcjonujący przedtem system o charakterze nakazowo - rozdzielczym nie zakładał występowania normalnego rynku pracy. Niedopuszczenie do występowania swobodnego działania mechanizmu rynkowego powodowało m.in. oderwanie wysokości płac od poziomu wydajności pracy.Utrzymywane było pełne zatrudnienie, chociaż w wielu krajach realnego socjalizmu, występowało bezrobocie ukryte. Ważnym zjawiskiem był proces restrukturyzacji gospodarki i próba likwidacji wspomnianego bezrobocia ukrytego.[1].

Jak przeciwdziałać bezrobociu

Niekorzystna sytuacja na rynku pracy wymaga odpowiednich działań władz, nowej polityki wobec bezrobocia, restrukturyzacji poszczególnych gałęzi gospodarki, zmian przepisów dotyczących zatrudnienia, ulepszenia systemu pośrednictwa pracy, rozwiązania problemów dotyczacych zasiłku dla bezrobotnych, tworzenia programów zatrudnienia w dziedzinach kluczowych dla procesu transformacji, stosowania pracy w niepełnym wymiarze godzin, wspierania mobilnosci pracowniczej oraz nowej polityki wobec zwolnień zbiorowych. [2]


Główne przyczyny bezrobocia

 • zaniedbania rozwojowe kraju w ujęciu gałęzi gospodarki i jego poszczególnych regionów
 • niedostosowanie poziomu i struktury kształcenia do potrzeb i wymagań gospodarki
 • wysokie dla pracodawców koszty pracy
 • niekorzystnie sformułowane prawo pracy
 • niesprawne działanie instytucji rynku pracy
 • spowolnienie tempa wzrosty gospodarczego
 • czynnik demograficzny (napływ osób z drugiego powojennego wyżu demograficznego)
 • bezrobocie frykcyjne
 • niski poziom wykształcenia części społeczeństwa
 • brak doświadczenia zawodowego wśród napływającej kadry absolwentów
 • zmiany w technologii
 • wysokie obciążenia fiskalne
 • bierna postawa bezrobotnych
 • modyfikacja polityki celnej
 • nastawienie gospodarki na import
 • zmniejszenie popytu na konkretne dobra i usługi
 • niedorozwój gospodarczy niektórych regionów
 • niedostosowanie systemu edukacja|edukacji do potrzeb rynku pracy
 • niedostatek środków finansowych mających za zadanie wspomaganie tworzenia miejsc pracy
 • wyznaczanie przez rząd stawek płacy minimalnej
 • nieprzygotowanie niektórych regionów do gwałtownej transformacji

Charakter bezrobocia w Polsce

Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Jego skala każe sformułować pogląd, że nie jest to zjawisko krótkotrwałe i przejściowe, wywołane procesem zmiany systemu gospodarczego i towarzyszącymi mu zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki. Z pewnością jest i jeszcze przez wiele lat będzie poważnym wyzwaniem dla polityki gospodarczej. Zgodnie z opinią wielu ekonomistów, w Polsce po 1989 roku wystąpiło jawne bezrobocie mające charakter nie tyle strukturalny, ile recesyjny, związany z przyspieszeniem przechodzenia od gospodarki administrowanej przez państwo do gospodarki rynkowej. Kolejnym czynnikiem była recesja i załamanie się przemysłu o przestarzałej strukturze i technologii, nie spełniającego wymagań konkurencyjności, oraz niedostosowanego do posiadanych przez pracowników kwalifikacji do potrzeb reformowanej gospodarki. W ostatnich latach w naszym kraju notuje się dość wysokie tempo wzrostu wydajności pracy. To niejako powoduje, że wzrasta liczba bezrobotnych. Tymczasem w porównaniu z europejskimi standardami wydajność w naszej gospodarce jest jeszcze 2-5- krotnie niższa. Z punktu widzenia ekonomicznego należałoby utrzymać wysoką stopę wzrostu wydajności pracy, żeby zmniejszyć różnice w poziomach wydajności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

[3]

Przypisy

 1. Wyglądała E.,Bezrobocie w Polsce i w świecie. Przyczyny, skutki i przeciwdziałanie.GBPiZS, Warszawa 1997, s. 13-30
 2. Wyglądała E.,zatrudnienie i bezrobocie w Polsce i na świecie 1995, GBPiZS, Warszawa 1996, s. 16.
 3. Budnikowski T.,Bezrobocie na świecie i w Polsce, Instytut Zachodni, Poznań 2002, s. 140.


Bibliografia

 • Tomasz Budnikowski,Bezrobocie na świecie i w Polsce, Instytut Zachodni, Poznań 2002, s. 140.
 • Oprac. Ewa Wyglądała,Bezrobocie w Polsce i w świecie. Przyczyny, skutki i przeciwdziałanie.GBPiZS, Warszawa 1997, s. 13-30.
 • Oprac. Ewa Wyglądała, Zatrudnienie i bezrobocie w Polsce i na świecie, GBPiZS, Warszawa 1996, s. 16.

Autor: Agnieszka Czepiec

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.