Polska Klasyfikacja Działalności

Z Encyklopedia Zarządzania
Polska Klasyfikacja Działalności
Polecane artykuły


Polska Klasyfikacja Działalności - umowny podział działalności gospodarczej, który realizują podmioty gospodarcze, "stosowany w statystyce, rachunkowości, ewidencji i dokumentacji oraz w urzędach rejestracyjnych i systemach informacyjnych administracji publicznej w Polsce.” [1]

Polska Klasyfikacja Działalności składa się z pięciu następujących po sobie poziomów takich jak: sekcje, działy, grupy, klasy, podklasy.

Zastosowanie

Polska Klasyfikacja Działalności znajduje swoje zastosowanie w:

  • "statystyce,
  • ewidencji i dokumentacji,
  • rachunkowości,
  • urzędach rejestracyjnych,
  • systemach informacyjnych w administracji publicznej”. [2]

Poziomy

Sekcje - określone są za pomocą jednoliterowego symbolu. Jest ich wszystkich 21. Obejmują różne rodzaje działalności gospodarczej podzielone ze względu na ogólny podział pracy.
Działy - sprecyzowane są za pomocą dwucyfrowego kodu numerycznego. W Polskiej Klasyfikacji Działalności jest ich razem 88. Dzielą one sekcje na rodzaje działalności pod kątem czynności według cech mających znaczenie przy podziale ze względu na stopień podobieństwa lub "rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej”[3]
Grupy - jest to trzeci poziom klasyfikacji zdefiniowany jako trzycyfrowy kod numeryczny, składający się ogółem z 272 grupowań działalności gospodarczej podzielonej według kryterium widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji, charakteru usługi, charakteru odbiorcy danej usługi.
Klasy - wyznaczona jako czterocyfrowy kod numeryczny. Ma ogólnie 615 grupowań działalności gospodarczej wyodrębnionych według specjalizacji procesu produkcyjnego lub działalności usługowej.
Podklasy - ostatni poziom klasyfikacji, oznaczony za pomocą pięcioznakowego kodu alfanumerycznego. Wszystkich podklas jest 654.[4]

Podział [5]

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Do niej należą między innymi: uprawy rolne, hodowla zwierząt, leśnictwo, pozyskiwanie drewna rybołówstwo, chów i hodowla ryb.

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie

W tej sekcji możemy znaleźć np. wydobycie węgla, górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, górnictwo rud metali, wydobycie kamienia, piasku i gliny, wydobycie soli, wydobycie torfu.

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe

Przetwórstwo przemysłowe to działalność zajmująca się produkcją różnych rzeczy (np. produkcja artykułów spożywczych i napojów, produkcja wyrobów tytoniowych, produkcja wyrobów tekstylnych (np. tkanin), produkcja odzieży, produkcja papieru i wyrobów papierniczych, produkcja wyrobów z drewna, wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja chemikaliów, produkcja leków, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja szkła i wyrobów ognioodpornych, produkcja metali, produkcja pojazdów, produkcja mebli, produkcja monet) oraz naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń.

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Do tej sekcji należą wszystkie typy działalności zajmujące się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych np. wytwarzanie paliw gazowych, dystrybucja energii elektrycznej.

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Działalność gospodarcza w tej sekcji polega na np. uzdatnianiu i dostarczaniu wody, zbieranie odpadów, odzysk surowców.

Sekcja F – Budownictwo

Jest to szeroko rozumiane budownictwo. W tej sekcji możemy znaleźć wszystko od robót budowlanych, robót związanych z budową obiektów inżynierii wodnej i lodowej, aż do prac wykończeniowych.

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

W tej sekcji znajdziemy między innymi: handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz sprzedaż artykułów użytku domowego, maszyn urządzeń, sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach targowiskach.

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa

Tutaj mamy transport lądowy, transport rurociągowy, transport wodny, transport lotniczy, magazynowanie i działalność usługową wspomagającą transport oraz działalność pocztową i kurierską.

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Do tej sekcji należy działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi taka jak: prowadzenie hoteli i pól kempingowych, prowadzenie restauracji, przygotowanie i podawanie napojów.

Sekcja J – Informacja i komunikacja

Informacja i komunikacja to między innymi: działalność wydawnicza, telekomunikacja, działalność usługowa w zakresie informacji, działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki.

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Zaliczamy tutaj: finansową działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Do tej sekcji można zaliczyć między innymi kupno, sprzedaż, wynajem nieruchomości na własny rachunek oraz zarządzanie nieruchomością wykonywaną na zlecenie.

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Jest to wszelka działalność profesjonalna np. działalność prawnicza, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, badania naukowe i prace rozwojowe, działalność weterynaryjna.

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Na tą sekcję składają się: wynajem i dzierżawa np. samochodu, działalność związana z zatrudnieniem, działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, działalność detektywistyczna i ochroniarska, działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni i działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Należy tutaj: administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna, usługi na rzecz całego społeczeństwa i obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.

Sekcja P – Edukacja

Jest to szeroko rozumiana edukacja np. wychowanie przedszkolne, szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne, szkoły wyższe.

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Ta sekcja składa się z opieki zdrowotnej (np. działalność szpitali, praktyka lekarska) oraz z pomocy społecznej (np. pomoc społeczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi oraz opieka dzienna nad dziećmi)

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

W tej sekcji znajdują się takie działy jak: działalność twórcza' związana z kulturą i rozrywką działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą, działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi i działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa

Mamy tutaj: działalność organizacji członkowskich, naprawy i konserwacje komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, pozostałą indywidualną działalność usługową (np. fryzjerstwo, pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych)

Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Są to: gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników i gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Historia

Pierwsza Polska Klasyfikacja Działalności wzorowała się na Europejskiej Klasyfikacji Działalności. Z Rozporządzenia Rady Ministrów w latach 1stycznia1998 r. do 31 grudnia 1999 r. w Polsce równocześnie obowiązywały Polska Klasyfikacja Działalności i Europejska Klasyfikacja Działalności. Dopiero 1 stycznia 2000 r. wycofano z użycia Europejską Klasyfikację Działalności.[6] Kolejna zmiana PKD nastąpiła w 2004 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia. W 2007 r. Polską Klasyfikację Działalności ujednolicono z prawem światowym, czyli z klasyfikacją Organizacji Narodów Zjednoczonych.

PKD na tle innych klasyfikacji zagranicznych

Podstawowe klasyfikacje statystyczne są ze sobą powiązane i ujednolicone w ramach systemów ONZ, UE i systemów krajowych. Polska Klasyfikacja Działalności zharmonizowana jest z:

  • ISIC - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności,
  • NACE - Statystyczna Klasyfikacja Rodzajów Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej.[7]

Bibliografia

Autor: Małgorzata Sołtys

Przypisy