Rocznik statystyczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Rocznik statystyczny
Polecane artykuły


Rocznik statystyczny – publikacja wydawana w okresowych odstępach (najczęściej rocznych), zawierająca dane statystyczne z określonych dziedzin. Wydawana jest przez urzędy statystyczne: Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz urzędy statystyczne poszczególnych województw. Roczniki wydają również międzynarodowe organizacje jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Unia Europejska.

Roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego

Do statystyk wydawanych przez GUS należą:

 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego,
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski,
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa,
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu,
 • Rocznik Statystyczny Pracy,
 • Rocznik Statystyczny Województw,
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej,
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej,
 • Rocznik Demograficzny.

Wyżej wymienione roczniki wydawane są w wersji polsko – angielskiej.

Rys historyczny

Pierwszy rocznik statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego został wydany w czerwcu 1921 r. Ukazał się pod nazwą "Rocznik Statystyki Rzeczpospolitej Polskiej”. W czasie drugiej wojny światowej działalność urzędu była zawieszona, a pierwszy powojenny rocznik ukazał się dopiero w listopadzie 1947 r. pod nazwą "Rocznik Statystyczny 1947”. W latach 1951 – 1955 nie został wydany żaden rocznik. Wznowiony w 1956 r. "Rocznik Statystyczny 1956” przedstawiał dane za lata 1953 – 1954 oraz częściowo 1956. Dwa lata później ukazał się pierwszy powojenny "Mały Rocznik Statystyczny”. W 1990 r. Główny Urząd Statyczny i EUROSTAT podpisali Wspólną Deklarację o współpracy (Informator GUS, s. 5,7, 8).

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej

Jest to podstawowa publikacja wydawana przez Główny Urząd Statystyczny. Przedstawia szeroki wachlarz danych statystycznych na temat stanu środowiska naturalnego, sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, a także jej miejsca w Europie i na świecie. W 2017 r. powstało siedemdziesiąte siódme wydanie tego rocznika. Publikacja jest podzielona na działy tematyczne. Należą do nich (Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2017 s. 6):

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego są dostępne archiwalne roczniki od roku 2001.

Mały Rocznik Statystyczny Polski

Mały Rocznik Statystyczny Polski przedstawia charakterystykę poziomu życia i stanu gospodarki w Polsce. W 2018 r. został wydany po raz sześćdziesiąty pierwszy. Jest on zakwalifikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do bibliotek szkół ogólnokształcących i zawodowych. (Mały Rocznik…, 2018, s. 7). Jest on podzielony na 21 działów, tematycznie zbliżonych do działów w Roczniku Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej. Oprócz danych w postaci tabelarycznej zawiera liczne grafiki w postaci wykresów, diagramów, map itp. Na stronie internetowej GUS dostępne są wydania od 2000 r.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego prezentuje dane statystyczne dotyczące handlu zagranicznego i międzynarodowego handlu usługami za dany rok, w odniesieniu do poprzednich lat. Dane wyrażone są w postaci tabelarycznej, a wartości w nich zawarte podawane są w złotych, euro i dolarach amerykańskich. Dane przedstawiane są według różnych kryteriów. Należą do nich między innymi: kraje, towary, ceny stałe, zadłużenie zagraniczne Polski, bilans płatniczy itd. Archiwum na stronie Urzędu pozwala przeglądać roczniki od roku 2007.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa

Rocznik Statystyczny Rolnictwa ukazuje się w odstępach rocznych od 2005 r. Wcześniej publikacja dotycząca rolnictwa wydawana była co 3-5 lat. Rocznik ten jest podzielony na trzy działy (Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2017):

Publikacja zawiera m.in. dane na temat wyników produkcji rolniczej, warunków rolnictwa, bilansowych rozliczeniach produkcji, sytuacji dochodowej w rolnictwie, a także zestawienie danych dotyczących rolnictwa w Polsce na tle Unie Europejskiej i świata. Dane zostały wzbogacone wykresami i grafikami. Dostępne są wydania od roku 2007.

Rocznik Statystyczny Przemysłu

W 2017 r. stworzono 52. edycję Rocznika Statystycznego Przemysłu. Dane prezentowane w roczniku dotyczą (Rocznik Statystyczny Przemysłu, 2017, przedmowa):

 • "działalności produkcyjnej przedsiębiorstw przemysłowych,
 • finansów,
 • rynku pracy,
 • działalności inwestycyjnej,
 • handlu zagranicznego wyrobami przemysłowymi,
 • gospodarki paliwowo – energetycznej i materiałowej,
 • działalności badawczo – rozwojowej,
 • wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych,
 • ochrony środowiska."

Archiwum internetowe udostępnia roczniki od edycji z 2007 r.

Rocznik Statystyczny Pracy

Rocznik Statystyczny Pracy ukazuje się co trzy lata. Pokazuje informacje statystyczne na temat podaży i popytu na rynku pracy, wynagrodzeń i warunków pracy. Dane przedstawione są w przekroju m.in.: regionów, województw, powiatów, płci, statusu zatrudnienia itp.(Rocznik Statystyczny Pracy, 2017). Dostępne są roczniki wydane w 2006, 2010, 2012, 2015 i 2017 r.

Rocznik Statystyczny Województw

Edycja z roku 2017 r. jest czterdziestym drugim wydaniem Rocznika Statystycznego Województw. Zawiera "obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki w ujęciu przestrzennym” (Rocznik Statystyczny Województw, 2017, przedmowa). Publikacja podzielona jest na 19 działów tematycznych. GUS udostępnia online roczniki od 2006 r.

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej został opracowany w Ośrodku Statystyki Morskiej w Szczecinie. Jest podzielony na dwanaście działów tematycznych, zawiera statystyki na temat m.in.: podmiotów gospodarki morskiej, ruchu w portach morskich, floty transportowej i handlowej, ratownictwa morskiego, szkolnictwa morskiego, turystyki, ochrony środowiska (Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, 2017). Wydawany jest co roku, a strona GUS udostępnia wydania od 2007 r.

Rocznik Statystyki Międzynarodowej

Publikacja wydawana jest co trzy lata w formie książkowej, ale tabele działu I i II aktualizowane są co roku (dostępne tylko online). Pierwsza edycja została wydana w 1965 r. Rocznik zawiera dane o "rozwoju społeczno-ekonomicznego świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i wybranych krajów, w tym także o Polsce i jej miejscu w świecie”. Znajdują się tutaj najobszerniejsze porównania odnoszące się do areny międzynarodowej (Rocznik Statystyki Międzynarodowej, 2015, przedmowa).

Rocznik demograficzny

W 2017 r. powstała pięćdziesiąta edycja Rocznika Demograficznego. Dane zawarte są w trzech głównych działach: "Stan i struktura ludności”, "Ruch naturalny ludności” oraz "Migracje ludności”, poprzedzonych tablicami z informacjami dotyczącymi zjawisk demograficznych w kraju. Publikację zamyka "Przegląd międzynarodowy” pozwalający porównać sytuację w Polsce do sytuacji w innych krajach (Rocznik demograficzny, 2017). Archiwum internetowe pozwala przeglądać Roczniki od roku 2007.

Bibliografia

Autor: Magdalena Gieracka