Wiek produkcyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; w Polsce jako granicę wieku zdolności do pracy przyjęto: dla mężczyzn 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.

Grupy ludności z uwagi na wiek zdolności do pracy

Pojęcie "wieku produkcyjnego" jest jednym z ważniejszych w badaniu struktur społeczno-zawodowych, które to prowadzone są na pograniczu ekonomii (szczególnie ekonomiki zatrudnienia) i demografii. W Polsce w opracowaniach statystycznych z uwagi na wiek zdolności do pracy wyróżnia się trzy podstawowe grupy:

 • ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat),
 • ludność w wieku produkcyjnym (18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn),
 • ludność w wieku poprodukcyjnym (60 i więcej dla kobiet oraz 65 lat i więcej dla mężczyzn).

Z tym ujęciem wiąże się również podział ludności na czynną zawodowo (oprócz pracujących zalicza się tu taj także osoby bezrobotne aktywnie poszukujące pracy) i osoby bierne zawodowo (m.in. osoby otrzymujące świadczenia emerytalne, renty, stypendia, zasiłki, posiadające dochody z wynajmu i dzierżawy ziemi i/lub lokali a także osoby trudniące się żebractwem). Międzynarodowe badania porównawcze są utrudnione z uwagi na różnice w granicach wieku produkcyjnego przyjęte w poszczególnych krajach. W opracowaniach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny spotyka się podział osób w wieku produkcyjnym (ogółem, mężczyźni, kobiety) na następujące podgrupy:

 • 15-24 lata,
 • 25-34,
 • 35-44,
 • 45-54,
 • 55 lat i więcej.

Przykłady praktyczne

Jednym z wskaźników stosowanych w opracowaniach statystycznych jest liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Jego wartości mogą posłużyć do wstępnej analizy "obciążenia ekonomicznego" grupy w wieku produkcyjnym grupami w wieku nieprodukcyjnym. Można mówić zarówno o relacji grupy w wieku przedprodukcyjnym do grupy w wieku produkcyjnym, jak i zestawieniu grupy w wieku poprodukcyjnym do grupy w wieku produkcyjnym. Wielkość wskaźnika obciążenia ekonomicznego jest powiązana ze strukturą wieku i płci ludności, strukturą zawodową a także miejscem zamieszkania. W praktyce będą to kwestie związane np. z pokryciem składkami emerytalnymi osób w wieku produkcyjnym świadczeń emerytalnych osób w wieku poprodukcyjnym (bieżące i prognozowane), prognozami podaży siły roboczej na rynku pracy w przyszłości (jest to punkt wyjścia do sporządzenia prognozy zatrudnienia), prognozami popytu na usługi w zakresie opieki zdrowia (z uwagi na duży udział osób w wieku poprodukcyjnym w strukturze ogółu pacjentów) itd.

Bibliografia

 • Cieślak M., Demografia. Metody analizy i prognozowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992, s. 120.
 • Holzer J., Demografia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1994, s. 154.
 • Jędrzejczyk Dobiesław, Podstawy geografii ludności, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, 2001, s. 96-98.
 • Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., Geografia społeczno-ekonomiczna, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2003, s. 23.
 • Rocznik Demograficzny 1997, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1997, s. 78.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2007, s. 236.

Autor: Iwona Wasilczyk

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.