Inwestor strategiczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Inwestor strategiczny
Polecane artykuły


Inwestor strategiczny jest to podmiot działający na rynku kapitałowym, który na mocy odpowiednich przepisów prawnych uzyskuje uprawnienia do nabywania dużych pakietów akcji prywatyzowanych w Polsce przedsiębiorstw państwowych, posiadający w innej jednostce więcej niż 50% udziałów, dysponujący odpowiednimi środkami finansowymi mającymi zapewnić spółce dalszy rozwój oraz odpowiednimi kwalifikacjami zgodnymi z zakresem działania danej firmy.

Horyzont inwestycyjny inwestora strategicznego jest nieograniczony. Wynika to z charakteru samej inwestycji. Przejmowana spółka wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju inwestora, stąd też nigdy nie określa on horyzontu inwestycyjnego.

Metoda wyceny wartości firmy jaką stosuje inwestor strategiczny w znaczący sposób odbiega od techniki wycen dokonywanych przez inwestorów finansowych. Inwestor strategiczny zazwyczaj bazuje na wycenie metodą wartości wewnętrznej firmy, mierzonej jakością zatrudnionych specjalistów, posiadanego know-how, a przede wszystkim technologii i udziału w rynku. Obecny właściciel może uzyskać wyższą wycenę za udziały.

Inwestor strategiczny dąży do przejęcia pełnej kontroli nad przejmowanym przedsiębiorstwem. Wartość dodana dla inwestora branżowego wynika z asymilacji majątku i kluczowych zasobów firmy przejmowanej przy jednoczesnym wprowadzeniu własnego systemu zarządzania, technologii oraz często marki.

Inwestor strategiczny z reguły wprowadza własną koncepcję przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa. Dotychczasowy właściciel może wpływać na ogólną strategię, jeśli pozostaje częściowym akcjonariuszem. Inwestor strategiczny może dążyć do zmiany kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Podmiot dominujący przejmuje korzyści związane ze wzrostem wartości firmy. Obciążenia kosztami nieprodukcyjnymi padają na inwestora.

Główne zadania inwestora strategicznego

  • Przejecie pełnej kontroli nad procesem zagospodarowania.
  • Zapewnienie ścisłej koordynacji zatwierdzonych planów rozwojowych.
  • Dbałość o dużą intensywność inwestowania, decydująca o podniesieniu wartości terenu.
  • Ograniczanie inwestycji publicznych, a więc minimalizacja ryzyka dla budżetu.

Bibliografia

  • Puławski M., Walkiewicz R., Jaworski W.L., Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa 2006 r.

Autor: Danuta Adamowicz