Jednostka zależna

Z Encyklopedia Zarządzania
Jednostka zależna
Polecane artykuły


Jest to jednostka gospodarcza kontrolowana przez inne przedsiębiorstwo. Kontrola jest tu definiowana jako zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną przedsiębiorstwa, w tym do zmiany zarządu, mającego na celu uzyskania większych korzyści z jego działalności. Oznacza to, więc zdolność do przegłosowania własnego stanowiska w przypadku pojawienia się opozycji. Taka zdolność w większości przypadków wynikać będzie z posiadania, co najmniej 50% akcji uprawnionych do głosowania. Może się jednak zdarzyć w niektórych przypadkach, iż kontrolę można sprawować posiadając pakiet akcji mniejszy, niż 50%, co określa się mianem kontroli mniejszościowej. Jednostka zależna posiada własną, odrębną osobowość prawną. Inaczej sprawa ma się w przypadku filii lub oddziału, których aktywa i zobowiązania są częścią jednostki dominującej. Posiadanie jednostki zależnej wiąże się z pewnymi niewydajnościami (duplikacja zasobów, podział kontroli wewnętrznej oraz luki w systemie zarządzania).

Powody uzależnienia

Jednakże takie rozwiązanie uzasadnione jest zazwyczaj konkretnymi powodami. Do tych powodów zaliczyć można:

  • odrębne rynki
  • pozyskanie współfinansowania lub podzielenie ryzyka między innych właścicieli
  • zabezpieczenie podmiotu dominującego przed ewentualnym wycofaniem się kredytodawców spółki zależnej
  • dywersyfikacja decyzji zarządu

Finanse

Sprawozdania finansowe większości jednostek zależnych podlegają konsolidacji w sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej, polega to na przedstawieniu obu podmiotów jako jedną jednostkę gospodarczą. Natomiast, jeżeli chodzi o finansowanie, kredytodawcy jednostki dominującej chcą określić w sposób wymierny, jaki wpływ mają dywidendy lub opłaty za zarządzanie pobierane od jednostki zależnej na przepływy pieniężne jednostki dominującej. Dla jednostki dominującej akcje jednostki zależnej, stanowią wartość aktywów, ale tylko w zakresie, jakim można je zbyć. Jednakże jest to jedynie potencjale źródło środków pieniężnych, ponieważ płynność takich akcji bywa czasem wątpliwa. Traktowanie obu jednostek jako jedną jednostkę przez kredytodawcę może wystąpić jedynie w przypadku, gdy posiada gwarancje jednostki zależnej.

Bibliografia

  • Walczak M., Rachunkowość polska na tle regulacji międzynarodowych, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 2002
  • Szychta A., Sobańska I., Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007

Autor: Małgorzata Rugiełło