Zysk zatrzymany

Z Encyklopedia Zarządzania
Zysk zatrzymany
Polecane artykuły

Zysk zatrzymany (ang. Retained earnings) wynika z podziału zysku netto wypracowanego w przedsiębiorstwie w danym roku obrotowym na część wypłaconą właścicielom i część, która jest zatrzymana w celu podjęcia inwestycji w rozwój spółki. Stanowi on różnicę pomiędzy zyskiem netto a kwotą wypłaconych dywidend.

Zysk zatrzymany informuje o zdolności podmiotu gospodarczego do samofinansowania się. Jest składnikiem kapitału własnego przedsiębiorstwa. Od kapitału podstawowego różni go fakt, że jest rozporządzalny. Natomiast kapitał podstawowy jest długoterminowy i statyczny.

Podział zysku zatrzymanego

Zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie można podzielić w stosunku do kilku kategorii kapitałowych. Będą to:

  • kapitał zapasowy – jest on obligatoryjny w spółce akcyjnej, natomiast fakultatywny w spółce z o.o.. W sytuacji kiedy spółka osiągnęła w danym roku obrotowym zysk wówczas, obowiązkowo musi przelewać 8% z kwoty czystego zysku w skali rocznej, do momentu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość 1/3 kapitału zakładowego. Wspomniana część będzie więc zaliczana do zysku zatrzymanego.
  • kapitał rezerwowy – tworzony jest fakultatywnie z zysku spółki w różnych celach, zazwyczaj na ewentualne przyszłe straty lub wydatki spółki. Można do niego zaliczyć również fundusze celowe tworzone. Fakt, że kapitał ten tworzony jest wyłącznie z zysku spółki pozwala utożsamiać również tę kategorię z zyskiem zatrzymanym.
  • kapitał zasobowy – obejmujący niepodzielone zyski z lat ubiegłych. Kwota zysku niepodzielonego zwiększa zysk z lat ubiegłych, dlatego jest traktowana jako zysk zatrzymany.

Osiągnięty przez przedsiębiorstwo w danym roku zysk netto będzie zazwyczaj przydzielany do jednej z powyższych pozycji.

Często uważa się, że zyski zatrzymane powinny być utożsamiane z wartością niepodzielonych zysków, jednak jest to termin znacznie szerszy. Należy bowiem wziąć również pod uwagę kwoty, które zostały przeznaczone przez spółkę na kapitał zapasowy i rezerwowy.Wpływ wielkości zysków zatrzymanych na spółkę i akcjonariuszy

Wielkość zysków zatrzymanych, tj. kapitał powstały z odpisów zysku netto obrazuje wkład właścicieli we wzrost kapitałów spółki. Zwiększa się przez to jej potencjał dochodowy. "Właściciele przedsiębiorstwa często godzą się na pozostawienie części lub nawet całości wygospodarowanego zysku w przedsiębiorstwie mając świadomość, iż takie działanie zwiększy jego wartość w przyszłości, umocni bowiem standing finansowy przedsiębiorstwa i jego pozycję na rynku."(M. Sierpińska 2004, s. 64) Tak więc zysk zatrzymany służy przede wszystkim do samofinansowania przedsiębiorstwa. W dłuższej perspektywie, dzięki jego wykorzystaniu przedsiębiorstwo ma większe perspektywy na dalszy rozwój.

Z terminem zysku zatrzymanego bardzo mocno wiąże się polityka dywidendowa przedsiębiorstwa. Dywidenda jest wypłacana z zysku netto przedsiębiorstwa, dlatego ma ona wpływ na to jaka ilość środków pozostanie w spółce po podjęciu decyzji przez właścicieli lub walne zgromadzenie o rozdziale zysku. W sytuacji, gdzie właściciele tworzą duże rezerwy finansowe w postaci zysku zatrzymanego, tym samym wypłacając dywidendy sporadycznie, istnieje duże ryzyko na osłabienie więzi pomiędzy akcjonariuszami a spółką. Może to w skrajnych sytuacjach prowadzić do wycofywania się inwestorów. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dostosowanie strategii w tym zakresie.

Bibliografia

Autor: Łukasz Grabowski; Damian Bednarczyk