Zgromadzenie wspólników

Z Encyklopedia Zarządzania
Zgromadzenie wspólników
Polecane artykuły


Zgromadzenie wspólników jest to stworzony przez wszystkich wspólników lub ich przedstawicieli organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.[1] Do kompetencji zgromadzenia wspólników jako ich ekonomicznych właścicieli należy podejmowanie decyzji w ważnych dla spółki sprawach w postaci uchwał. Sprawy, które wymagają ich uchwał są zawarte w ustawie i umowie spółki. Skorzystanie z prawa udziału w pracach jest możliwe ale nieobowiązkowe.[2] W zależności od uwarunkowań przepisów Kodeksu Spółek Handlowych czy umowy spółki, może być jednak tak, że przy podjęciu uchwały konieczna będzie określona liczba osób (tak zwane kworum) lub większość głosów. Specyfiką tego organu jest to, że nie jest obowiązkowy osobisty w nim udział. Może być on pełniony przez pełnomocników. Można ograniczyć tą zasadę, ale należy umieścić to w umowie spółki z o.o. Specyfiką spółki z o.o. jest to, że wspólnicy mogą podejmować decyzję w formie uchwały na zgromadzeniu wspólników i poza nim. Jeżeli dzieje się to na zgromadzeniu wspólników i ustawa nie stanowi inaczej, to uchwała zapadnie wskutek bezwzględnej większości głosów. Natomiast poza zgromadzeniem, uchwała wymaga do swej ważności charakterystycznego systemu podjęcia decyzji. Wszyscy wspólnicy muszą wtedy wyrazić na piśmie zgodę na powzięte postanowienie oraz wyrazić zgodę na głosowanie pisemne. [3] Uchwały powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół został sporządzony przez notariusza, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników, jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia.

Kompetencje zgromadzenia wspólników

Najlepiej kompetencje zgromadzenia wspólników zobrazuje art. 228 Kodeksu Spółek Handlowych:

"art. 228.Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub umowie spółki, wymaga:
1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2)postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4)nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
5)zwrot dopłat,
6)zawarcie umowy, o której mowa w art. 7." [4]

Oprócz tego, jeżeli spółka nabywa nieruchomość, udział w nieruchomości lub środek trwały za cenę, która przewyższa 25% kapitału zakładowego i nie jest niższa od 50000 zł, w okresie dwóch lat od momentu zarejestrowania spółki to również wymaga to uchwały wspólników. [5]

Zasady zwoływania

Zgromadzenie wspólników zwołuje się listami poleconymi lub za pomocą przesyłek nadanych pocztą kurierską z pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. Jeżeli zgromadzenie zwoływane jest w celu zmiany umowy spółki należy dodatkowo w zawiadomieniu podać istotne elementy, które będą podlegać zmianie. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki, jeżeli umowa spółki nie wskazuje innego miejsca na terytorium RP. Zgromadzenie to może odbywać się także na innym miejscu na terytorium RP, gdy wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.


Zasady

Jawność głosowania - jedynie w wyjątkowych przypadkach Kodeks przewiduje tajność głosowania co ma miejsce:

 • przy wyborach,
 • przy głosowaniu nad wnioskiem o usunięcie członków władz spółki lub likwidatorów,
 • przy głosowaniu o pociągnięcie w.w. osób do odpowiedzialności,
 • w sprawach osobistych,
 • na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.

W umowie spółki można zastrzec, że we wszystkich lub w pewnych sprawach wymagana jest jednomyślność lub odpowiednie kwalifikowana większość oddanych głosów. Nieważne są natomiast te postanowienia umowy zezwalające na podejmowanie uchwał mniejszą niż wynikająca z ustawy ilością głosów. Pewne sytuacje wymagają od wspólników jednomyślności. Tak się dzieje, gdy podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki może zapobiec rozwiązaniu spółki przez sąd (art. 273 ksh).

Zgromadzenie zwyczajne

Zgromadzenie zwyczajne powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników,
 • udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków (chodzi tu o wszystkie osoby, które pełniły funkcję członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym),
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • inne sprawy.

Zwyczajne zgromadzenie zwołuje zarząd. Wyjątkowo zgromadzenie takie zwołać może rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym regulacją kodeksu lub umową spółki.

Zgromadzenie Nadzwyczajne

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwoływane jest, gdy uprawnione do tego organy lub osoby uznają to za wskazane lub umowa spółki tak stanowi, a także w przypadkach wskazanych w kodeksie np. gdy bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.

Nadzwyczajne zgromadzenie zwołuje:

 • zarząd (z własnej inicjatywy, na wniosek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub na wniosek wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału),
 • rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Umowa spółki może przyznać to uprawnienie także innym osobom,
 • wspólnicy, którzy wystąpili z żądaniem zwołania zgromadzenia do zarządu (z takim żądaniem na piśmie mogą wystąpić wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników) a żądanie to nie zostało uwzględnione przez zarząd w terminie dwóch tygodni od jego przedstawienia - po uzyskaniu upoważnienia przez sąd rejestrowy.

Bibliografia

Autor: Agnieszka Hozer, Katarzyna Kośka

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

 1. Kidyba A., Prawo handlowe 18. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 424
 2. Bilewska K., Chłopecki A., Prawo handlowe 2. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 130
 3. Kidyba A., Prawo handlowe 18. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 424
 4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych art. 228
 5. Bilewska K., Chłopecki A., Prawo handlowe 2. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017 s. 131