Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Z Encyklopedia Zarządzania
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Polecane artykuły

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) - jest to jedyny podmiot ze zdolnością do tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi oraz reprezentowania ich w kontaktach z osobami trzecimi. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako organ funduszu odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie oraz wszelkie niesprawności spowodowane niewykonaniem lub zaniechaniem obowiązków dotyczących zarządzania i funkcjonowania (B. Jawdosiuk, 2010, s. 8).

Charakterystyka towarzystw funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych mogą pełnić tylko i wyłącznie spółki akcyjne, które posiadają siedzibę działalności na terytorium państwa oraz uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo wydane przez Komisję. Spółka wraz z wnioskiem o zezwolenie składa wniosek na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego. Ponadto może ubiegać się o zezwolenie na zarządzanie portfelami, czyli większą liczbą instrumentów finansowych oraz o zezwolenie na doradztwo finansowe (Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 2004, s. 51,52).

Zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 2004, s. 53-55):

  • członkiem zarządu lub rady jest osoba, która posiada czynności prawne,
  • prezes zarządu i połowa członków rady nadzorczej musi posiadać wyższe wykształcenie lub zdolność do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego,
  • członkowie zarządu i rady nadzorczej muszą posiadać nieposzlakowaną opinie,
  • członkowie towarzystwa doskonalą wiedzę i umiejętności do jak najlepszego wykonania powierzonych obowiązków,
  • staż pracy prezesa i jednego z członków zarządu nie może być krótszy niż 3 lata pełnienia funkcji kierowniczych lub samodzielnych w instytucjach rynku finansowego,
  • członkowie zarządu i rady nadzorczej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem,
  • z wnioskiem o powołanie zarządu występuje rada nadzorcza.

Działalność towarzystwa opiera się na tworzeniu funduszy otwartych i zagranicznych, zarządzaniu nimi oraz zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć swoje działania o: specjalistyczne fundusze otwarte oraz zamknięte, zarządzanie większą liczbą instrumentów finansowych oraz doradztwo inwestycyjne, a także o możliwość nabycia i zbycia instrumentów finansowych (Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 2004, s. 56).

W towarzystwie funduszy inwestycyjnych działa kontrola wewnętrzna. Sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanych działań, sprawozdań i informacji przez nie sporządzanych oraz skupia się na zarządzanych funduszach inwestycyjnych (Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 2004, s. 73).

Działanie towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Działalność towarzystwa jest połączona z działalnością funduszy inwestycyjnych na trzech płaszczyznach (R. Mroczkowski, 2011, s. 159,160):

  • strukturalnej - towarzystwo jest organem funduszu, cechą jurydyczną,
  • funkcjonalnej - działalność towarzystwa opiera się na tworzeniu funduszy i zarządzaniu nimi,
  • organizacyjnej - siedzibę funduszu pełni siedziba towarzystwa, ponieważ fundusz nie posiada samodzielności.

Towarzystwo jest zobowiązane do działania w interesie wszystkich uczestników funduszy. Prowadzenie przez nich inwestycji na własny rachunek posiada wiele ograniczeń. Towarzystwa są odpowiedzialne za przekazywanie wszystkich informacji Komisji. Pozwala to na nadzór Komisji nad działaniami dokonywanymi przez towarzystwo, a także pozwala na uzyskiwanie informacji o towarzystwie oraz funduszach inwestycyjnych. Do wiadomości publicznych jest podawany status towarzystwa i struktura. Do obowiązków należą również publikacje dokumentów ofertowych, które informują o prawach i obowiązkach uczestników funduszy inwestycyjnych oraz raporty okresowe i raporty o statusie funduszy zamkniętych. Wszystkie działania sprzyjają większej przejrzystości z wykonywanych działaniach przez fundusz oraz towarzystwo funduszy inwestycyjnych (B. Jawdosiuk, 2010, s. 10).

Bibliografia

Autor: Sylwia Zając

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.