Inkaso gwarantowane

Z Encyklopedia Zarządzania
Inkaso gwarantowane
Polecane artykuły


Inkaso gwarantowane - znajduje zastosowanie, gdy eksporter, pragnąc zabezpieczyć się przed ryzykiem nieterminowego wykupienia inkasowanych dokumentów przez importera, żąda gwarancji bankowej. Gwarancji udziela bank importera, a jeżeli importer nie wykupi dokumentów złożonych do inkasa w ramach gwarancji, to musi je wykupić bank, który tej gwarancji udzielił. Inkaso z gwarancją bankową jest więc podobne w skutkach do akredytywy dokumentowej, ponieważ w obu przypadkach mamy do czynienia z zobowiązaniem banku do zapłacenia wierzytelności eksportera.

Jednolite reguły dla inkasa dokumentów handlowych

Wobec szerokiego zastosowania w handlu zagranicznym inkasa dokumentowego powstała potrzeba ujednolicenia zasad postępowania uczestników rozliczeń. Jednolite reguły dla inkasa dokumentów handlowych, sporządzone przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, są stosowane przez banki, które przystąpiły do porozumienia. Jednolite reguły są także stosowane we współpracy z bankami, które w nadsyłanych zleceniach inkasowych stwierdzają, że opierają na nich swoje stosunki umowne. Jednolite reguły znajdują obecnie powszechne zastosowanie, co nie wyklucza możliwości odmiennego uregulowania w zleceniu inkasowym określonych spraw szczegółowych. W załatwianiu przez banki zleceń inkasowych przyjmuje się zasadę, że bank powinien ściśle przestrzegać warunków zlecenia, a w przypadku, który nie jest w zleceniu wyraźnie uregulowany, stosuje się Jednolite reguły.

Podmioty w operacji inkasowej

W typowej operacji inkasowej występują:

  • podawca (eksporter) składający w banku zlecenie inkasowe z załączonymi dokumentami towarowymi,
  • bank podawcy (eksportera) przyjmujący od podawcy dokumenty i przesyłający je z własnym zleceniem inkasowym do zagranicznego banku pośredniczącego,
  • bank pośredniczący, będący bankiem płatnika w kraju płatnika, który wydaje mu dokumenty po zainkasowaniu należności lub spełnieniu przez płatnika innych warunków zawartych w zleceniu inkasowym,
  • płatnik (importer) wykupujący inkasowe dokumenty.

Bibliografia

  • "Bankowość - produkty, usługi, rynek" - Maria Dębniewska, Andrzej Sołoma
  • "Banki - rynek, operacje, polityka" - Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński
  • "Produkty bankowe - rynek usług finansowych" - Michael Bitz
  • "Bankowość - podręcznik akademicki" - Praca pod redakcją Władysława L. Jaworskiego i Zofii Zawadzkiej

Autor: Damian Pilch