Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) jest rodzajem rachunku oszczędnościowego. Często nazywany jest kontem osobistym.

ROR służy do gromadzenia wkładów oszczędnościowych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej. Przeważnie ma charakter rachunku a'vista (zgromadzone środki są dostępne na każde żądanie właściciela, nie ma ograniczeń we wpłacaniu i wypłacaniu środków), istnieje również możliwość (automatycznego lub przez zlecenie) otwierania lokaty terminowej w rachunku.

Rachunek otwierany jest dla osób fizycznych, które zobowiązują się do przekazywania swoich stałych przychodów pochodzących z wynagrodzeń, rent, emerytur itp. Posiadacz rachunku lub jego pełnomocnik (pełnomocnictwo na rachunku oszczędnościowym) może dysponować środkami dostępnymi na rachunku, powodując powstanie salda debetowego (zadłużenia). Może również korzystać z przyznanego w tym rachunku kredytu. Środki zgromadzone na rachunku są z reguły oprocentowane (najczęściej jest to najniższe oprocentowanie z wszystkich oferowanych przez bank form lokowania pieniędzy). Oddział banku może automatycznie wykonywać stałe zlecenia płatnicze o charakterze okresowym (opłaty telefoniczne, czynsze itp.). Poza tym z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych można dokonywać wypłat gotówkowych, za pośrednictwem bankomatów i czeków, lub przeprowadzać transakcje bezgotówkowe, za pomocą kart płatniczych oraz poleceń przelewu. Za prowadzenie ROR-ów banki pobierają prowizje natomiast za przeprowadzane operacje opłaty bankowe (prowizje i opłaty bankowe).

Wkłady gromadzone na kontach osobistych w określonych warunkach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Poza tym, niektóre określone prawem bankowym wkłady, są gwarantowane przez Skarb Państwa. (Wajgner M., 2005)

Podejmując decyzję dotyczącą wyboru konkretnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

 • sieć placówek i bankomatów-w przypadku gdy zależy ci na łatwym i szybkim dostępie do rachunku,
 • oprocentowanie kredytu w rachunku lub salda debetowego-jeżeli będziesz korzystać z tej formy kredytowania,
 • oferta kart płatniczych-w przypadku gdy będziesz korzystać często z bezgotówkowych form płatności,
 • wysokość stałych opłat bankowych oraz prowizji-w sytuacji gdy będziesz miesięcznie dokonywał dużą liczbę operacji na rachunku,
 • dostęp do rachunku poprzez telefon i internet-gdy chcemy ograniczyć do minimum odwiedziny banku.

TL;DR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) to rodzaj rachunku oszczędnościowego, który służy do gromadzenia oszczędności i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Na ROR można otworzyć lokatę terminową. Rachunek jest dostępny dla osób fizycznych, które mają stałe przychody. Posiadacz rachunku może dysponować środkami na koncie, korzystać z kredytu i wykonywać różnego rodzaju transakcje. Bank pobiera prowizje za prowadzenie rachunku i opłaty za operacje. Wkłady na ROR są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Przy wyborze ROR należy zwrócić uwagę na sieć placówek i bankomatów, oprocentowanie kredytu, ofertę kart płatniczych, opłaty bankowe i dostęp przez telefon i internet. Funkcjonowanie ROR regulują umowy bankowe, a na ROR można wpłacać i wypłacać środki w różnej formie. Banki oferują różne przywileje dla posiadaczy ROR. Osoba niepełnoletnia może mieć ROR od 13 roku życia, ale z pewnymi ograniczeniami. Małoletni nie mogą zaciągać kredytów, a ich rachunek może być obsługiwany przez przedstawiciela ustawowego.

Zasady funkcjonowania ROR

Zasady funkcjonowania ROR reguluje umowa rachunku bankowego, sporządzona zgodnie z prawem bankowym i kodeksem cywilnym, oraz regulaminy bankowe. Zawarte są w nich warunki regulujące zasady współpracy między bankiem i klientem, a w szczególności zasady i sposób ustalania przez bank prowizji i opłat związanych z prowadzeniem rachunku. Umowa rachunku zawierana jest zwykle na czas nieokreślony. Klient ma możliwość likwidacji rachunku w każdym momencie, po uprzednim wywiązaniu się z zobowiązań powstałych wobec banku. Natomiast bank, dokonując jednostronnego rozwiązania umowy rachunku bądź odmawiają wykonania zlecenia płatniczego, musi dysponować ważnymi powodami naruszenia warunków umowy przez klienta. Bank jest zobowiązany do informowania klienta o każdej zamianie środków na koncie. W praktyce jednak, za zgodą klientów, banki wysyłają klientom zbiorcze zestawienia operacji na koncie raz w miesiącu lub dwa razy miesięcznie.

Na konta osobiste mogą być wnoszone wpłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Do wkładu na koncie mogą być dopisywane kwoty poleceń przelewu z innych kont i rachunków bankowych. Wypłaty z konta mogą być dokonywane również w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Od pewnego czasu zauważamy, iż obrót gotówkowy pieniądza zostaje systematycznie ograniczany na rzecz obrotu bezgotówkowego. Dzieje się tak głównie za sprawą kart debetowych wydawanych dla klienta w momencie zakładania rachunku bankowego. Banki oferują klientom szereg udogodnień w zamian za możliwość dysponowania zdeponowanymi środkami - karty debetowe, kredyty, bezpłatne przelewy środków, wypłaty z bankomatów itp.

Oferty produktowe banków uwzględniają zróżnicowane potrzeby oraz możliwości finansowe klientów, a także ich skłonności i otwartość do korzystania z nowoczesnych instrumentów finansowych. W szczególności odrębne oferty konta osobistego oferowane są osobom zamożnym - nazywanym VIP'ami - w ramach personal banking oraz private banking. W ramach segmentu "masowi" wyodrębnia się często grupę studentów, młodzieży, absolwentów, wolnych zawodów oraz rencistów i emerytów (Matusik M., 2010)

Rodzaje ROR

W standardzie banki do ROR'ów oferują:

 • bezpłatny, całodobowy dostęp do rachunku za pośrednictwem internetu oraz telefonu
 • bezpłatne otrzymywanie kart,
 • bezpłatne wypłaty gotówki kartami elektronicznymi w sieci danego banku i nie tylko
 • ubezpieczenia klienta posiadającego rachunek od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • bezpłatne realizacje zleceń stałych oraz poleceń przelewów z rachunku również na rachunki w innych bankach
 • uzyskanie promesy przy udzielaniu kredytów w banku otwierającym rachunek
 • oraz wiele innych przywilejów ustalanych indywidualnie przez banki

Osoby niepełnoletnie a ROR

Minimalny wiek potrzebny do założenia ROR to 13 lat. Osoba, która ukończyła 13. rok życia, może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku, czyli może dokonywać takich czynności jak osoba dorosła. Jednakże praktyka bankowa przyjęła ograniczenie w postaci posługiwania się kartami płatniczymi o niskim limicie, co nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa. Należy jednak przyjąć, że nie można objąć tymże pojęciem wpłat dokonywanych na rachunek małoletniego, ponieważ małoletni nie dysponuje środkami zgromadzonymi na rachunku. W tym przypadku do takich wpłat mają zastosowanie zasady ogólne wynikające z Kodeksu cywilnego. Kolejnym ograniczeniem w korzystaniu z rachunku bankowego przez małoletniego jest zasadniczy brak możliwości zaciągania kredytu w rachunku oszczędnościowym. Zasadniczy, ponieważ kiedy regulamin przewiduje taką możliwość, w momencie zawarcia umowy rachunku bankowego zawierana jest równocześnie umowa kredytu. Jeżeli przedstawiciel ustawowy nie zgadza się na takie postanowienia, musi zostać to uregulowane pomiędzy stronami. Istnieje także możliwość wyrażenia zgody na zaciąganie kredytów przez małoletniego w treści umowy. W imieniu małoletnich, którzy nie ukończyli 13. roku życia, w związku z czym nie mają zdolności do czynności prawnych, mogą działać przedstawiciele ustawowi. Takie osoby mogą posiadać rachunek bankowy, ale w tym przypadku znajdują zastosowanie ogólne reguły wywodzące się z Kodeksu cywilnego (Chorzępa M., 2013)


Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowyartykuły polecane
Rachunek oszczędnościowyRachunek bieżącyKonto osobisteLimit debetowyUbezpieczenie pomostoweKredyt konsorcjalnyKarta bankowaKonto bankoweLinia kredytowaKomputer przemysłowy

Bibliografia


Autor: Dariusz Szymla, Elżbieta Małysiak