Umowa rachunku bankowego

Z Encyklopedia Zarządzania

Umowa rachunku bankowego należy do umów nazwanych, regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. W ujęciu kodeksu cywilnego przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych. Ponadto, zależnie o treści umowy, bank może być zobowiązany do dokonywania rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku (np. polecenia przelewu). (Kodeks cywilny 1964, art. 725)

Umowa zostaje zawarta w drodze złożenia bankowi wniosku o otwarcie rachunku i wyrażenia na to aprobaty przez bank. Umowa rachunku bankowego jest więc czynnością prawną konsensualną.

W myśl art. 726 kodeks cywilny postanawia, iż wolne czasowo środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, bank może obracać na potrzeby gospodarki narodowej, z tym że na każde żądanie posiadacza rachunku zobowiązany jest do ich zwrotu w całości lub części. Umowa rachunku bankowego ma charakter odpłatny (który jest zazwyczaj regułą) lub nieodpłatny. Odpłatność ze strony banku jest oprocentowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w wysokości określonej umową. Z kolei klient ponosi koszty manipulacyjne polegające na zapłacie bankowi prowizji za czynności bankowe np. za otwarcie rachunku, za dokonywanie rozliczeń. (Kodeks cywilny 1964, art. 726)

Prawa i obowiązki stron

Bank

 • prowadzenie rachunku poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów ukazujących wszelkie zmiany środków pieniężnych na rachunku bankowym
 • bank ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane wpisem nieprawidłowym
 • bank zobowiązany jest przesyłać klientowi wyciąg z rachunku z ustaleniem salda przy każdej zmianie stanu rachunku (art. 728 KC)
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku
 • bank ma obowiązek dochowania tajemnicy obrotów i stanów na rachunkach bankowych
 • bank ma prawo pobierania prowizji za czynności bankowe jeśli przewiduje to umowa
 • obowiązkiem banku jest oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym (dopisywanie odsetek)

Posiadacz rachunku

 • zawiadamianie banku o zmianie miejsca zamieszkania (art. 729 KC)
 • zgłaszanie bankowi niezgodności salda w ciągu 14 dni od otrzymania wyciągu z rachunku
 • swobodne co do zasady dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku
 • pobieranie odsetek (do obliczania należnych odsetek od środków pieniężnych przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, chyba że umowa stanowi inaczej)

Ustanie stosunku prawnego

 • rozwiązanie za zgodą stron
 • upływ określonego w umowie terminu
 • w wyniku wypowiedzenia przy umowie zawartej na czas nie oznaczony w każdym czasie przez którąkolwiek ze stron (bank może dokonać wypowiedzenia tylko z ważnych przyczyn)

Zawartość umowy

Umowa rachunku bankowego zawierana jest na piśmie. Umowa ta powinna określać w szczególności:

 • strony umowy
 • rodzaj otwieranego rachunku
 • walutę rachunku
 • czas trwania umowy
 • jeśli strony zastrzegają oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku - wysokość tego oprocentowania oraz przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez bank, a także terminy wypłat, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji należnych odsetek
 • wysokość prowizji oraz opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki i tryb ich zmian przez bank
 • formy oraz zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji
 • przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy
 • przesłanki i tryb rozwiązywania umowy rachunku bankowego
 • zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku (Prawo bankowe 1997, art. 52)

Różne rodzaje rachunków bankowych

Rachunki bankowe są nieodłącznym elementem codziennego życia finansowego. Dzięki nim możemy wygodnie zarządzać naszymi środkami pieniężnymi, dokonywać płatności oraz oszczędzać na przyszłość.

Rachunki rozliczeniowe. Rachunki rozliczeniowe są najbardziej podstawowym rodzajem rachunków bankowych. Służą one do codziennego zarządzania naszymi finansami, dokonywania wpłat, wypłat, przelewów oraz płatności kartą debetową. Rachunek rozliczeniowy umożliwia nam również korzystanie z innych usług bankowych, takich jak bankowość elektroniczna czy bankomaty. Jest to rodzaj rachunku, który jest najczęściej otwierany przez klientów banków.

Rachunki rozliczeniowe są elastyczne i umożliwiają dostęp do naszych środków w dowolnym momencie. Nie generują one dodatkowych kosztów, o ile są prowadzone zgodnie z warunkami umowy. Jednak niektóre banki mogą pobierać opłaty za prowadzenie takiego rachunku lub za korzystanie z niektórych dodatkowych usług, takich jak zamawianie nowej karty płatniczej czy wydrukowanie wyciągu z konta.

Lokaty terminowe. Lokaty terminowe są idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zainwestować swoje środki na określony czas i uzyskać na tym zysk w postaci odsetek. Lokaty terminowe są oferowane przez banki na różne okresy, na przykład 3, 6, 12 miesięcy lub dłużej. Im dłuższy okres lokaty, tym zazwyczaj wyższe oprocentowanie. Jest to zatem forma oszczędzania, która pozwala nam zarobić dodatkowe pieniądze na naszych oszczędnościach.

Lokaty terminowe są zazwyczaj bezpiecznym sposobem inwestowania, ponieważ bank gwarantuje nam zwrot zainwestowanych środków wraz z odsetkami po upływie okresu lokaty. Istnieje jednak pewien związek między ryzykiem a potencjalnym zyskiem. Im wyższe oprocentowanie lokaty, tym większe ryzyko, że bank może mieć trudności finansowe i nie będzie w stanie zwrócić nam naszych środków. Dlatego przed zainwestowaniem w lokatę terminową warto dokładnie zbadać reputację i stabilność banku, aby mieć pewność, że nasze pieniądze są bezpieczne.

Rachunki oszczędnościowe. Rachunki oszczędnościowe są przeznaczone dla osób, które chcą systematycznie odkładać pieniądze na przyszłość. Są to rachunki, na których możemy gromadzić nasze oszczędności, odkładając na nie regularne wpłaty. Rachunki oszczędnościowe są zazwyczaj oprocentowane, co oznacza, że bank płaci nam pewien procent odsetek od zgromadzonych środków. Tego rodzaju rachunki są dobrym sposobem na budowanie awaryjnego funduszu, oszczędzanie na konkretny cel, na przykład na wakacje lub zakup samochodu, lub na długoterminową inwestycję. Rachunki oszczędnościowe mogą mieć różne warunki, na przykład minimalną kwotę wpłaty lub minimalny okres trzymania środków na koncie. Dlatego przed otwarciem takiego rachunku warto zwrócić uwagę na te warunki, aby wybrać najlepszą ofertę dla naszych potrzeb.

Podsumowując, różne rodzaje rachunków bankowych pozwalają nam zarządzać naszymi środkami pieniężnymi w różne sposób. Rachunki rozliczeniowe są podstawowym narzędziem do codziennych transakcji, lokaty terminowe pozwalają na inwestowanie środków na określony czas, a rachunki oszczędnościowe umożliwiają systematyczne gromadzenie oszczędności. Wybór odpowiedniego rodzaju rachunku zależy od naszych potrzeb, preferencji i celów finansowych. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z warunkami oferty, aby wybrać najlepszą opcję dla siebie.

Dodatkowe aspekty umowy rachunku bankowego

Zawieranie umowy na piśmie. Zawarcie umowy rachunku bankowego na piśmie jest istotnym aspektem, który wpływa na ochronę praw klienta oraz zapewnia jasność i klarowność warunków umowy. Umowa na piśmie stanowi podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów między klientem a bankiem.

Zgodnie z przepisami prawa bankowego, umowa rachunku bankowego powinna zawierać kluczowe elementy, takie jak:

 • dane osobowe klienta i banku,
 • numer rachunku bankowego,
 • warunki prowadzenia rachunku (np. prowizje, odsetki),
 • zasady korzystania z rachunku (np. limit debetowy, dostęp do bankowości elektronicznej),
 • terminy i warunki rozwiązania umowy.

Pisemna forma umowy daje klientowi możliwość dokładnego zapoznania się z warunkami umowy oraz przysługuje mu prawo do zgłaszania ewentualnych wątpliwości lub negocjowania niekorzystnych dla niego postanowień. Ponadto, umowa na piśmie stanowi dowód zawarcia umowy, co chroni interesy zarówno klienta, jak i banku.

Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych. Tajemnica bankowa stanowi istotny aspekt umowy rachunku bankowego, który chroni poufność informacji przekazywanych przez klienta bankowi. Bank jest zobowiązany do zachowania tajemnicy bankowej i nieujawniania informacji dotyczących rachunku bankowego klienta osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta lub w przypadkach przewidzianych przez prawo. Ochrona danych osobowych klientów jest również bardzo istotnym aspektem umowy rachunku bankowego. Banki są zobowiązane do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, co oznacza, że muszą gwarantować bezpieczeństwo i poufność danych osobowych klientów oraz stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony tych danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy nieuprawnionym ujawnieniem.

Klient ma prawo do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez bank oraz do żądania ich usunięcia lub poprawienia w przypadku ich nieprawidłowości. Banki muszą również poinformować klientów o celach przetwarzania danych oraz o tym, komu mogą być przekazywane.

Odpowiedzialność banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń. Bank ma obowiązek prowadzić rozliczenia związane z rachunkiem bankowym klienta terminowo i prawidłowo. Oznacza to, że bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie transakcji zgodnie z instrukcjami klienta oraz za zabezpieczenie środków zgromadzonych na rachunku klienta. W przypadku nieprawidłowości lub opóźnień w przeprowadzeniu rozliczeń, bank może ponieść odpowiedzialność za powstałe szkody. Jednakże, istnieją pewne wyłączenia odpowiedzialności banku, takie jak sytuacje wynikające z siły wyższej lub działania osób trzecich.

Klient ma prawo do domagania się odszkodowania od banku w przypadku nieprawidłowego wykonania rozliczeń, jednakże konieczne jest udowodnienie szkody oraz związku przyczynowo-skutkowego między błędem banku a powstałą szkodą. Odpowiedzialność banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń jest istotnym elementem umowy rachunku bankowego, który wpływa na zaufanie klienta do banku oraz na stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego jako całości.


Umowa rachunku bankowegoartykuły polecane
Umowa kredytuKonto bankowePożyczkaKlauzula wykonalnościAwalUmowa składuGwarancjaPożyczka gotówkowaKredyt

Bibliografia


Autor: Kamil Kruk, Aleksandra Tuleja