Dziennik Ustaw

Z Encyklopedia Zarządzania
Dziennik Ustaw
Polecane artykuły

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – (potoczna nazwa: Dziennik Ustaw) jest dziennikiem urzędowym wydawanym przez Prezesa Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji. Służy do ogłaszania ustaw, rozporządzeń naczelnych organów administracji państwowej wydawanych w celu wykonania ustaw, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz innych aktów prawnych gdy tak stanowi ustawa. Akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw są źródłem praw i obowiązków obywateli oraz powszechnie obowiązującego prawa.

Dziennik Ustaw jako jeden z dzienników urzędowych

Pierwszy numer Dziennika Ustaw ukazał się dnia 3 stycznia 1918 r. Powstał on na podstawie Dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz. U. 1918 nr 1 poz. 1, art. 21). Dziennik Ustaw pojawiał się w Polsce pod różnymi tytułami w zależności od ustroju i nazwy państwa.

 • 1918 – Dziennik Praw Królestwa Polskiego
 • 1919 – Dziennik Praw Państwa Polskiego
 • od 1919 do 1952 – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • od 1952 do 1989 – Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 • od 1990 do dziś – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Równocześnie w latach 1939-1990 Dziennik Ustaw z tytułem Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszany był nieprzerwanie przez rząd pozostający na uchodźctwie. Pierwszy numer ogłoszony poza granicami kraju ukazał się 31 października 1939 r, wiązało się to z agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę. Wydawany początkowo w Paryżu a następnie w Angers i Londynie przez cały okres przebywania władz na emigracji, aż do roku 1990. 22 grudnia 1990 tj., w dniu przekazania insygniów władzy pierwszemu Prezydentowi Rzeczypospolitej wybranemu w wolnych wyborach, opublikowany został ostatni numer Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego na uchodźctwie.

Obecnie wydawanie Dziennika Ustaw reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia. Od dnia 1 stycznia 2012 roku Dziennik ustaw publikowany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Dostępny pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/

Poza Dziennikiem Ustaw innymi dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. Dz. U. 2000 Nr 62 poz. 718) są:

 • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
 • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” – w którym były ogłaszane sprawozdania finansowe, przestał się ukazywać z dniem 1 stycznia 2013. Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378) zniesiony został obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego przez podmioty składające je do sądu rejestrowego (m. in. spółki handlowe),
 • dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej,
 • dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Wykaz aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2000 nr 62 poz. 718):

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”, ogłasza się:

 1. Konstytucję;
 2. ustawy;
 3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
 5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1–4;
 6. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;
 7. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się również akty prawne dotyczące:

 1. stanu wojny i zawarcia pokoju;
 2. referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji;
 3. skrócenia kadencji Sejmu;
 4. wyborów do Sejmu i Senatu;
 5. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. stanu wojennego;
 8. stanu wyjątkowego;
 9. stanu klęski żywiołowej;
 10. ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się ponadto inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Bibliografia

Autor: Jacek Irlik

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.