Dziennik Ustaw

Z Encyklopedia Zarządzania

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - (potoczna nazwa: Dziennik Ustaw) jest dziennikiem urzędowym wydawanym przez Prezesa Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji. Służy do ogłaszania ustaw, rozporządzeń naczelnych organów administracji państwowej wydawanych w celu wykonania ustaw, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz innych aktów prawnych gdy tak stanowi ustawa. Akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw są źródłem praw i obowiązków obywateli oraz powszechnie obowiązującego prawa.

TL;DR

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jest dziennikiem urzędowym, w którym ogłaszane są ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne. Pierwszy numer ukazał się w 1918 roku i od tego czasu dziennik zmieniał nazwę kilka razy. Obecnie jest publikowany tylko w formie elektronicznej. Oprócz Dziennika Ustaw istnieją inne dzienniki urzędowe, w których publikowane są akty prawne. Dziennik Ustaw publikuje między innymi konstytucję, ustawy, rozporządzenia, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz akty dotyczące wyborów i stanów nadzwyczajnych.

Dziennik Ustaw jako jeden z dzienników urzędowych

Pierwszy numer Dziennika Ustaw ukazał się dnia 3 stycznia 1918 r. Powstał on na podstawie Dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz. U. 1918 nr 1 poz. 1, art. 21). Dziennik Ustaw pojawiał się w Polsce pod różnymi tytułami w zależności od ustroju i nazwy państwa.

 • 1918 - Dziennik Praw Królestwa Polskiego
 • 1919 - Dziennik Praw Państwa Polskiego
 • od 1919 do 1952 - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • od 1952 do 1989 - Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 • od 1990 do dziś - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Równocześnie w latach 1939-1990 Dziennik Ustaw z tytułem Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszany był nieprzerwanie przez rząd pozostający na uchodźctwie. Pierwszy numer ogłoszony poza granicami kraju ukazał się 31 października 1939 r, wiązało się to z agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę. Wydawany początkowo w Paryżu a następnie w Angers i Londynie przez cały okres przebywania władz na emigracji, aż do roku 1990. 22 grudnia 1990 tj., w dniu przekazania insygniów władzy pierwszemu Prezydentowi Rzeczypospolitej wybranemu w wolnych wyborach, opublikowany został ostatni numer Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego na uchodźctwie.

Obecnie wydawanie Dziennika Ustaw reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia. Od dnia 1 stycznia 2012 roku Dziennik ustaw publikowany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Dostępny pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/

Poza Dziennikiem Ustaw innymi dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. Dz. U. 2000 Nr 62 poz. 718) są:

 • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
 • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B" - w którym były ogłaszane sprawozdania finansowe, przestał się ukazywać z dniem 1 stycznia 2013. Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378) zniesiony został obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego przez podmioty składające je do sądu rejestrowego (m. in. spółki handlowe),
 • dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej,
 • dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Wykaz aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2000 nr 62 poz. 718):

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Dziennikiem Ustaw", ogłasza się:

 1. Konstytucję;
 2. ustawy;
 3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
 5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4;
 6. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;
 7. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się również akty prawne dotyczące:

 1. stanu wojny i zawarcia pokoju;
 2. referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji;
 3. skrócenia kadencji Sejmu;
 4. wyborów do Sejmu i Senatu;
 5. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. stanu wojennego;
 8. stanu wyjątkowego;
 9. stanu klęski żywiołowej;
 10. ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się ponadto inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.


Dziennik Ustawartykuły polecane
Monitor PolskiDziennik urzędowyPrezes Rady MinistrówTrybunał KonstytucyjnyMiasto na prawach powiatuNajwyższa Izba KontroliRegionalne izby obrachunkowePrezes Narodowego Banku PolskiegoAdministracja rządowaParadoks spekulacyjny

Bibliografia

 • Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem, Dz. U. 1918 nr 1 poz. 1
 • Kallas M. (2007), Historia ustroju Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718


Autor: Jacek Irlik

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.