Dziennik urzędowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Dziennik urzędowy - jest szczególnym rodzajem organu prasowego. Służy do urzędowego ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Dziennik urzędowy wydawany jest przez odpowiedni organ władzy państwowej lub samorządowej. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest warunkiem jego obowiązywania.

TL;DR

Dziennik urzędowy to rodzaj organu prasowego służący do ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych. W Polsce istnieją różne rodzaje dzienników urzędowych, takie jak Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe ministrów i urzędów centralnych, oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej jest wydawany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej i ogłasza różnego rodzaju dokumenty i umowy. Wszystkie dzienniki urzędowe są dostępne w formie elektronicznej.

Charakterystyka dzienników urzędowych w Polsce

Pierwsze dzienniki urzędowe w Polsce powstawały w czasach jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. W latach 1807-1871 publikowane były: Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego oraz Dziennik Praw Królestwa Polskiego. Z kolei od początku 1918 r. wydawano Dziennik Praw oraz Monitor Polski. Obecnie wydawanie dzienników urzędowych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Dzienniki urzędowe dostępne są nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych organów wydających oraz zbiorczo pod adresem: https://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/

Rodzaje dzienników urzędowych w Polsce

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2007 nr 68 poz. 449), dziennikami urzędowymi są:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - Wydawany jest przez Prezesa Rady Ministrów. Służy do ogłaszania ustaw, rozporządzeń naczelnych organów administracji państwowej wydawanych w celu wykonania ustaw, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz innych aktów prawnych gdy tak stanowi ustawa. Akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw są źródłem praw i obowiązków obywateli oraz powszechnie obowiązującego prawa. Od 01.01.2020 Dziennik Ustaw publikowany jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - Wydawany jest przez Prezesa Rady Ministrów. Służy do ogłaszania zarządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uchwał sejmu i senatu, zarządzeń oraz decyzji naczelnych i centralnych organów władzy państwowej. Akty prawne publikowane w Monitorze Polskim nie są źródłem praw i obowiązków obywateli. Od 01.01.2020 Monitor Polski publikowany jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B" - Były w nim ogłaszane sprawozdania finansowe, przestał się ukazywać z dniem 1 stycznia 2013. Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378) zniesiony został obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego przez podmioty składające je do sądu rejestrowego (m. in. spółki handlowe).

Dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej - Wydawane są przez Ministrów danego resortu. Służą do ogłaszania aktów normatywnych organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych. Mogą w nich być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia czy ogłoszenia stosownego ministerstwa.

Dzienniki urzędowe urzędów centralnych - Wydawane są przez kierownika adekwatnego do nadzorowanego urzędu centralnego. Służą do ogłaszania aktów normatywnych organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych. Mogą w nich być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia oraz ogłoszenia danego urzędu.

Wojewódzkie dzienniki urzędowe - Wydawane są przez wojewodę danego województwa. Służą do ogłaszania:

 1. aktów prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organów administracji niezespolonej,
 2. aktów prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy,
 3. statutów związków międzygminnych oraz statutów związków powiatów,
 4. porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej,
 5. uchwał budżetowych województwa oraz sprawozdań z wykonania budżetu
 6. innych aktów prawnych, informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Szczególnym rodzajem dziennika urzędowego jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej wydawany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Od 01.07.2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej publikowane jest w portalu EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2007 nr 68 poz. 449) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłasza się:

W serii L (legislacja):

 • rozporządzenia,
 • dyrektywy,
 • decyzje,
 • zalecenia,
 • opinie;

W serii C (komunikaty albo informacje i zawiadomienia), w szczególności:

 • streszczenia wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji,
 • protokoły z posiedzeń Parlamentu Europejskiego,
 • raporty Trybunału Obrachunkowego,
 • pisemne zapytania poselskie oraz odpowiedzi na nie udzielane przez Radę lub Komisję,
 • stanowiska Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów,
 • ogłoszenia o naborze do pracy w instytucjach Unii Europejskiej,
 • wezwania do okazania zainteresowania programami i projektami Unii Europejskiej,
 • umowy publiczne dotyczące pomocy żywnościowej;

W serii S (suplement), w szczególności:

 • umowy publiczne dotyczące pracy, dostaw i usług ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • umowy użyteczności publicznej,
 • umowy publiczne dotyczące instytucji Unii Europejskiej,
 • umowy Europejskiego Funduszu Rozwoju (kraje ACP),
 • umowy Phare, Tacis z państwami środkowej i wschodniej Europy,
 • projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
 • umowy dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Liechtenstein),
 • umowy zawarte zgodnie z porozumieniem dotyczącym zamówień publicznych (GPA) w ramach GATT/Światowej Organizacji Handlu (WTO) ze Szwajcarią,
 • zawiadomienia dotyczące europejskiej ekonomicznej grupy interesów (EEIGs),
 • umowy publiczne dotyczące usług lotniczych.


Dziennik urzędowyartykuły polecane
Dziennik UstawMonitor PolskiPrezes Rady MinistrówUrząd patentowyOświadczenia majątkoweMiasto na prawach powiatuWymiar sprawiedliwościKomisja Nadzoru FinansowegoAdministracja rządowa

Bibliografia

 • Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem, Dz. U. 1918 nr 1 poz. 1
 • Kallas M. (2007), Historia ustroju Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718


Autor: Jacek Irlik

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.