Predykcja

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Predykcja (prognozowanie) jest to racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń. Jest to wybór, w ramach danego układu, najbardziej prawdopodobnej drogi rozwoju wyróżnionego zjawiska w nadchodzącym okresie, gdzie podstawę tego wyboru stanowi dotychczasowy przebieg tego zjawiska i aktualny stan układu.

Predykcja w ekonomii

Rola prognoz w ekonomii sprowadza się do dostarczenia możliwie najbardziej obiektywnych, naukowo uzasadnionych rozwiązań dotyczących przewidywanego kształtowania się zjawisk ekonomicznych w przyszłości. Za pomocą predykcji możemy przewidywać rozmiary popytu konsumpcyjnego na poszczególne towary lub usługi, rozmiary eksportu, importu czy wreszcie poziom produkcji rolnej.


Kryteria podziału prognoz

Najczęściej wyróżniamy następujące kryteria podziału prognoz:

 • horyzont czasowy; prognozy długo-, średnio- i krótkookresowe, perspektywiczne i ponadperspektywiczne, operacyjne i strategiczne,
 • charakter lub struktura; prognozy proste i złożone, ilościowe i jakościowe,
 • stopień szczegółowości; prognozy ogóle i szczegółowe,
 • zakres ujęcia; prognozy całościowe i częściowe, globalne i odcinkowe, kompleksowe i fragmentaryczne
 • zasięg terenowy; prognozy światowe, międzynarodowe, krajowe, regionalne,
 • metoda opracowania; metody indukcyjne, dedukcyjne, minimalne, średnie, maksymalne, czyste (pierwotne), weryfikowane, modelowe,
 • cel lub funkcja; prognozy ostrzegawcze, badawcze, normatywne, aktywne, pasywne i inne.

Prognozy jakościowe i ilościowe

Jeszcze inna klasyfikacja prognoz dzieli je na ilościowe i jakościowe:

 • Prognozy ilościowe - to takie, gdy stan zmiennej prognozowanej jest wyrażony liczbą, np. prognozowanie kursów akcji na giełdzie, stóp procentowych,kursów walut.
 • Prognozy jakościowe to takie, gdy dotyczy zmiennej jakościowej, np. inflacja, jakość życia, rozwój społeczny, gospodarczy, prognozowanie szans kandydata na stanowisko prezydenta)- stan zmiennej prognozowanej nie można wyrazić liczbą.

Schemat głównych metod predykcji:

Modele prognostyczne.jpg

Bibliografia

 • Zeliaś A., Teoria Prognozy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 • Żurowska J., Prognozowanie przewozów:modele, metody, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005

Autor: Danuta Tomera

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.