Predykcja

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Predykcja (prognozowanie) jest to racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń. Jest to wybór, w ramach danego układu, najbardziej prawdopodobnej drogi rozwoju wyróżnionego zjawiska w nadchodzącym okresie, gdzie podstawę tego wyboru stanowi dotychczasowy przebieg tego zjawiska i aktualny stan układu.

Predykcja w ekonomii

Rola prognoz w ekonomii sprowadza się do dostarczenia możliwie najbardziej obiektywnych, naukowo uzasadnionych rozwiązań dotyczących przewidywanego kształtowania się zjawisk ekonomicznych w przyszłości. Za pomocą predykcji możemy przewidywać rozmiary popytu konsumpcyjnego na poszczególne towary lub usługi, rozmiary eksportu, importu czy wreszcie poziom produkcji rolnej.

Kryteria podziału prognoz

Najczęściej wyróżniamy następujące kryteria podziału prognoz:

 • horyzont czasowy; prognozy długo-, średnio- i krótkookresowe, perspektywiczne i ponadperspektywiczne, operacyjne i strategiczne,
 • charakter lub struktura; prognozy proste i złożone, ilościowe i jakościowe,
 • stopień szczegółowości; prognozy ogóle i szczegółowe, • zakres ujęcia; prognozy całościowe i częściowe, globalne i odcinkowe, kompleksowe i fragmentaryczne
 • zasięg terenowy; prognozy światowe, międzynarodowe, krajowe, regionalne,
 • metoda opracowania; metody indukcyjne, dedukcyjne, minimalne, średnie, maksymalne, czyste (pierwotne), weryfikowane, modelowe,
 • cel lub funkcja; prognozy ostrzegawcze, badawcze, normatywne, aktywne, pasywne i inne.

Prognozy jakościowe i ilościowe

Jeszcze inna klasyfikacja prognoz dzieli je na ilościowe i jakościowe:

 • Prognozy ilościowe - to takie, gdy stan zmiennej prognozowanej jest wyrażony liczbą, np. prognozowanie kursów akcji na giełdzie, stóp procentowych,kursów walut.
 • Prognozy jakościowe to takie, gdy dotyczy zmiennej jakościowej, np. inflacja, jakość życia, rozwój społeczny, gospodarczy, prognozowanie szans kandydata na stanowisko prezydenta)- stan zmiennej prognozowanej nie można wyrazić liczbą.

Schemat głównych metod predykcji:

Modele prognostyczne.jpg

Bibliografia

 • Zeliaś A., Teoria Prognozy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 • Żurowska J., Prognozowanie przewozów:modele, metody, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005

Autor: Danuta Tomera