Prolongata

Z Encyklopedia Zarządzania

Prolongata przedłużenie terminu realizacji umowy, spłaty długu, itp. odbywająca się za porozumieniem obu stron danego stosunku prawnego. W przypadku kredytu bankowego dane wydłużenie okresu bądź terminu zapłaty całego zobowiązania lub jego części może być równoznaczne ze zwiększeniem rat lub dodaniem opłaty właśnie za prolongatę. Zawierana jest przez podpisanie aneksu dołączanego do wcześniej zawartej umowy [1].

Zasadność wniosku o prolongatę

Bank nie zawsze akceptuje wniosek o prolongatę kredytu, bardzo dużo w tym przypadku zależy od relacji instytucji z klientem, czyli kredytobiorcą. Bank sprawdza dokładnie, jak do tej pory przebiegała współpraca, czy były jakieś problemy ze strony klienta ze spłatą dotychczasowych rat, czy regulowanie zadłużenia było terminowe, ponieważ każde opóźnienie może skutkować odrzuceniem wniosku. Równie istotną kwestią jest uzasadnienie kredytobiorcy składania prośby. Jeśli powodem przedłużenia terminu realizacji kredytu jest przykładowo choroba, to dobrze jest dołączyć do wniosku coś związanego z jej historią, jak na przykład wypis ze szpitala. Jeżeli problemem jest utrata pracy to należy udać się do urzędu po odpowiednie pismo. Takie działania mogą przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia prośby, po którym bank dołącza aneks do poprzednio podpisanej umowy o kredyt [2].

Negatywne strony prolongaty

Największym plusem prolongaty jest to, że w przypadku nagłych kłopotów finansowych, możemy spokojnie odroczyć spłatę raty, jednocześnie bez przymusu zrywania umowy o kredyt. Jednak to rozwiązanie ma również swoje wady. Najważniejszą kwestią jest to, że generuje ono dodatkowe koszty. Mianowicie w wielu bankach samo złożenie wniosku, które nie świadczy z góry o pozytywnym jego rozpatrzeniu, już nas kosztuje. Niektóre instytucje bankowe naliczają sobie także dodatkowy procent, od sumy, która pozostała do spłaty. Podsumowując ogólne rozliczenie takiego zabiegu w trakcie spłaty kredytu wychodzi na niekorzyść. Niektórzy zawierający umowę kredytową nie mają możliwości skorzystania z takiego rozwiązania, ponieważ bank w swoich umowach jej nie uwzględnia lub decyduje się na taką ewentualność po pewnym czasie (np. spłacanie rat przez rok czasu) [3].

Prolongata książki

Prolongata nie jest określeniem stosowanym tylko przez banki, tego typu zabieg możemy również wykonywać w bibliotekach. W tym przypadku jest to o wiele prostsze, ponieważ proces nie jest aż tak skomplikowany, do uzasadnienia prolongaty nie potrzebujemy dodatkowych zaświadczeń, raczej nie wiąże się on z żadną opłatą (chyba, że wniosek o prolongatę został wniesiony po terminie, do którego książka miała być zwrócona, wtedy naliczona jest opłata za zwłokę) i prawie w każdym przypadku rozpatrywany jest pozytywnie [4].

Prolongata a skutki finansowe dla kredytobiorcy

Prolongata, czyli przedłużenie terminu spłaty kredytu, może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla kredytobiorcy. Przede wszystkim banki często pobierają opłatę za prolongację, która może być uzależniona od wysokości zadłużenia lub od czasu, na jaki przedłużany jest termin spłaty. Dodatkowo, jeśli prolongata wiąże się z zwiększeniem rat, kredytobiorca będzie musiał ponosić wyższe koszty obsługi kredytu.

Przedłużenie terminu spłaty kredytu może również prowadzić do innych konsekwencji finansowych. Zwiększenie rat może wpływać na budżet domowy kredytobiorcy, co może skutkować koniecznością ograniczenia innych wydatków lub szukania dodatkowych źródeł dochodu. Dodatkowo, prolongata może prowadzić do wydłużenia okresu spłaty kredytu, co oznacza, że kredytobiorca będzie musiał płacić odsetki przez dłuższy czas, co z kolei może zwiększyć całkowity koszt kredytu.

Należy jednak zauważyć, że przedłużenie terminu spłaty kredytu może również przynieść pewne korzyści dla kredytobiorcy. Przede wszystkim, w przypadku trudności finansowych, prolongata może dać kredytobiorcy czas na poprawienie swojej sytuacji i znalezienie dodatkowych źródeł dochodu. Przedłużenie terminu spłaty może również pomóc w uniknięciu opóźnień w spłacie kredytu i ewentualnych negatywnych konsekwencji, takich jak wpisy do baz dłużników.

Przed podjęciem decyzji o prolongacie, ważne jest dokładne przeanalizowanie skutków finansowych. Kredytobiorca powinien porównać dodatkowe koszty z ewentualnymi korzyściami płynącymi z przedłużenia terminu spłaty. Warto również skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże ocenić, czy prolongata jest korzystnym rozwiązaniem w danej sytuacji.

Warunki rozpatrzenia wniosku o prolongatę w banku

Decyzja banku o rozpatrzeniu wniosku o prolongatę może zależeć od różnych czynników. Przede wszystkim, relacja instytucji z klientem oraz dotychczasowa współpraca i terminowość regulowania zobowiązań mogą mieć istotne znaczenie. Banki często przyglądają się historii kredytowej klienta i analizują, czy był on dotychczas odpowiedzialny w spłacie zobowiązań.

Uzasadnienie wniosku o prolongatę może również mieć wpływ na decyzję banku. Jeśli kredytobiorca jest w stanie udowodnić, że przedłużenie terminu spłaty jest konieczne z powodu trudności finansowych, bank może być bardziej skłonny rozpatrzyć pozytywnie taki wniosek. Ważne jest, aby przedstawić bankowi wiarygodne i rzetelne informacje dotyczące sytuacji finansowej i przyczyn potrzeby prolongaty.

Bank ocenia również ryzyko związane z dalszym udzielaniem kredytu. W przypadku prolongaty, bank musi ocenić, czy kredytobiorca będzie w stanie spłacić zadłużenie w przyszłości. Dlatego analizuje się zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu, uwzględniając jego dochody, zatrudnienie, inne zobowiązania oraz ewentualne zabezpieczenia, takie jak hipoteka czy poręczenie.

Prolongata a ograniczenia w umowach kredytowych

Nie wszystkie umowy kredytowe przewidują możliwość prolongaty. Ograniczenia związane z prolongatą mogą być różne, w zależności od konkretnych warunków umowy i polityki banku. Przed podpisaniem umowy kredytowej warto dokładnie zapoznać się z jej warunkami, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Konsekwencje braku możliwości prolongaty mogą być różne. Przede wszystkim, jeśli kredytobiorca napotka trudności finansowe i nie będzie mógł spłacić kredytu w terminie, bank może podjąć działania windykacyjne, takie jak naliczanie odsetek za opóźnienie, wpisy do baz dłużników czy nawet dochodzenie swoich roszczeń drogą sądową. Może to prowadzić do poważnych problemów finansowych i negatywnie wpływać na zdolność kredytobiorcy do uzyskania kolejnych kredytów w przyszłości.

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z ograniczeniami w umowie, należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy kredytowej przed jej podpisaniem. Warto zwrócić uwagę na zasady dotyczące prolongaty, opłat za przedłużenie umowy oraz ewentualne konsekwencje braku możliwości prolongaty. W przypadku wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym.


Prolongataartykuły polecane
Promesa kredytowaKredyt konsorcjalnyKredyt hipotecznyRefinansowanieGwarancja bankowaUbezpieczenie pomostoweLimit debetowyRestrukturyzacja kredytuPożyczka hipoteczna

Przypisy

 1. A. Bień, W. Bień, 2009, s. 84
 2. D. Maśniak, 2018, s. 321-331
 3. Z. Ofiarski, 2011, s. 190-215
 4. E. Amghar, 2012

Bibliografia

 • Amghar E. (2012), Infrastruktura informatyczna nowoczesnej biblioteki: co niemieckie biblioteki akademickie oferują swoim czytelnikom?, Biblioteka Jagiellońska
 • Bień A., Bień W. (2010), Słownik finansów, Difin, Warszawa
 • Borowski K. (2015), Giełda i rynek finansowy w anglosaskich filmach fabularnych, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Społecznych
 • Grabczan W. (1996), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Warszawa
 • Gromowa V., Wilimowska Z. (2011), Modelowanie procesu negocjacji w pośredniczących firmach handlowych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nr 2
 • Kędzierski S. (2017), Modelowanie procesów z wykorzystaniem rozmytych logik epistemicznej i deontycznej, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, z. 113
 • Maśniak D. (2018), O zasadności i skutkach klauzuli prolongacyjnej w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych, Gdańskie studia prawnicze, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Ofiarski Z. (2017), Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Przybycin J. (2000), Analiza ilości i wielkości depozytów terminowych zrywanych przed terminem, prolongowanych na kolejne okresy, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 1
 • Rojek D. (2011), Marketing i logistyka-razem skuteczniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 90 Seria: Administracja i Zarządzanie


Autor: Izabela Migas