Opcje binarne

Z Encyklopedia Zarządzania

Opcje binarne (ang. binary options, digital options, bet options) - należą do grupy opcji pojedynczych (ang. singular payoff options) dla których cechą charakterystyczną jest brak ciągłości funkcji dochodu, przez co ich zabezpieczenie przez wystawców nie jest łatwe.

Opcje binarne cieszą się największą popularnością pośród wszystkich opcji egzotycznych, głównie za sprawą dość prostej funkcji dochodu. Dochód ten może być z góry określany lub wynoszący zero. Uzyskiwane świadczenie może mieć formę gotówkową bądź postać aktywa bazowego (I. Pruchnicka-Grabias 2016, s. 179)

Klasyczna opcja binarna stanowi przykład relacji pomiędzy nabywcą, a wystawcą. Jest to powiązanie przypominające zakład odnoszący się do ceny jaką w dniu wygaśnięcia osiągnie instrument bazowy. Wystawca oczekuje sytuacji, w której cena instrumentu bazowego będzie niższa od ceny realizacji, natomiast nabywca spodziewa się sytuacji odwrotnej, w której cena instrumentu bazowego przewyższy kurs realizacji. W chwili kiedy z opcji należy się wynagrodzenie, jego kwota jest wyrażana jako iloczyn zapłaconej premii i tzw. stopy wypłaty (ang. payout ratio). (E. Miętkiewska, s. 29)

TL;DR

Opcje binarne to rodzaj opcji egzotycznych, które charakteryzują się prostą funkcją dochodu. Mogą mieć formę gotówki lub aktywa bazowego. Dzielą się na europejskie i amerykańskie, oraz na standardowe i złożone. Istnieją również inne rodzaje opcji binarnych, takie jak betsreads, rangebets, One-Touch i No-Touch.

Podział i rodzaje opcji binarnych

Opcje binarne, tak samo jak klasyczne dzielimy na europejskie i amerykańskie. Opcje europejskie charakteryzują się tym, że podczas życia opcji nie są brane pod uwagę zmiany ceny instrumentu bazowego, ponieważ jego wartość rynkowa jest odnoszona do kursu wykonania dopiero w chwili kiedy opcja wygasa (E. Miętkiewska, s. 29) W sytuacji opcji amerykańskich uwzględniany jest cały okres jej ważności, a co za tym idzie, należy mieć wzgląd na wszelkie wahania kursu instrumentu bazowego (K. Ziętek-Kwaśniewska, s. 85) Ponadto wyróżniamy:

Standardowe (pojedyncze) opcje binarne

 • opcje binarne typu "gotówka albo nic" (ang. cash-or-nothing) - świadczenie wypłacane nabywcy (kiedy spełniony zostaje warunek zakładający, iż wartość instrumentu bazowego znajdzie się powyżej ceny wykonania) ma formę gotówki.
 • opcje binarne typu "instrument bazowy albo nic" (ang. asset-or-nothing) - nabywca uzyskuje jako świadczenie instrument bazowy, na który została wystawiona opcja. Analogicznie jak w sytuacji opcji cash-or-nothing konieczne jest spełnienie tego samego warunku (E. Dziawgo, s. 7)
 • Opcje z luką (ang. gap options) - to co odróżnia je od opcji standardowych to tzw. luka (ang. gap). Wspomniana luka rzutuje na to jaką wartość przyjmie wypłacone świadczenie. Może być liczbą ujemną lub dodatnią. Kiedy luka przyjmie wartość ujemną obserwujemy wzrost wartości opcji gap kupna oraz spadek wartości opcji gap sprzedaży. W Sytuacji kiedy luka przyjmuje wartości dodatnie odnotowujemy spadek wartości opcji gap kupna, a wzrost opcji gap sprzedaży (E. Miętkiewska, s. 33)
 • Opcje supershares - Ich forma została zainicjowana przez N. Hakanssona jako projekt superfunduszu, który może zostać wykorzystany jako sposób na uzupełnienie kompletności rynku poprzez zdolności jakie wykazuje. Supershare to instrument finansowy, którego cena jest uzależniona od portfela innych aktywów. Ten typ opcji cieszy się szczególną popularnością na rozwiniętych rynkach. Charakterystyczne jest dla niej istnienie przedziału wartości, w którym musi mieścić się wartość portfela, aby świadczenie mogło być wypłacone w formie pieniądza. Wraz ze zwiększeniem przedziału wartości - opcja drożeje. Istotne jest, aby rozpiętość przedziału była dość równomierna w stosunku do wartości jaką przyjmuje portfel oraz aby zarówno dolna, jak i górna granica zostały wyznaczone na rozsądnym poziomie, uwzględniającym prognozy formowania się cen instrumentów bazowych z których zbudowany jest portfel (I. Pruchnicka-Grabias 2016, s. 186) Opcja supershare budową przypomina portfel inwestycyjny, w którego skład wchodzą dwie opcje kupna asset or nothing. (E. Miętkiewska, s. 36)

Złożone (korelacyjne) opcje binarne

 • korelacyjne opcje binarne (ang. correlation binary options) - ich wartość jest uzależniona od ceny dwóch aktywów, z których jedno rozstrzyga o wykonaniu danej opcji, natomiast cena drugiego aktywa determinuje kwotę świadczenia otrzymanego z opcji. Zastosowanie tego typu opcji binarnych można zauważyć w systemie premiowania menedżerów przedsiębiorstw. Ta forma gratyfikacji sprawia, że zarówno zwielokrotnienie wyniku finansowego, jak i rekordowy wzrost cen akcji przedsiębiorstwa stają się dla nich celem nadrzędnym. Dzieje się tak, ponieważ uzyskanie przez menedżera świadczenia jest w pełni powiązane z tym jak duża będzie sprzedaż lub produkcja (oczywiście im wyższy wskaźnik sprzedaży lub produkcji tym lepiej dla uzyskującego wynagrodzenie), a jego wysokość jest determinowana przez ceny jakie osiągają akcje przedsiębiorstwa na rynku. Tak skonstruowana forma wynagradzania menedżerów niewątpliwie motywuje ich do jeszcze bardziej efektywnej pracy (E. Miętkiewska, s. 37)

Inne rodzaje opcji binarnych

 • W obrocie możemy natknąć się na opcje europejskie w formie betspreads lub rangebets. Najprościej rzecz ujmując jest to połączenie dwóch opcji binarnych. Cena betspread to synteza wartości obu zawierających się w niej opcji binarnych. Nabywający opcje typu rangebet może liczyć na uzyskanie świadczenia, którego wartość została wcześniej ustalona. Warunkiem otrzymania wypłaty jest osiągnięcie przez opcje ceny, która mieści się w przedziale wyznaczonym barierami opcji binarnych. Dlatego nabywca oczekuje iż zmienność kursu instrumentu bazowego będzie na jak najniższym poziomie. Odwrotną pozycję przyjmuje wystawca, który liczy, że wahania kursu będą jak największe i znacznie wykroczą poza przedział ustalony przez bariery opcji binarnej. Tylko taka sytuacja gwarantuje mu uzyskanie korzystnej wypłaty z opcji.
 • Warto zwrócić uwagę również na opcje binarne typu One-Touch i No-Touch. W sytuacji One-Touch ich właściciel może liczyć na otrzymanie świadczenia, kiedy przed wygaśnięciem opcji kurs spot wykroczy poza poziom bariery. Właściciel opcji No-Touch uzyskuje świadczenie, gdy w ciągu całego życia opcji kurs spot nigdy nie wykroczy poza poziom bariery. Bardzo podobną zależność obserwujemy przy opcjach: Double No-Touch(DNT) i Double One-Touch(DOT). Przy Double No-Touch, każde dotknięcie bariery uniemożliwia otrzymanie świadczenia. W sytuacji Double One-Touch to właśnie przewyższenie chociaż jednej z granic wytyczonych przez bariery opcji binarnej jest warunkiem koniecznym do uzyskania wypłaty (E. Miętkiewska, s. 39)


Opcje binarneartykuły polecane
Teoria arbitrażu cenowegoCena emisyjnaArbitrażStopa wolna od ryzykaWarrantTransakcje arbitrażoweRepoOpcja PUTAnaliza trendu

Bibliografia

 • Dziawgo E. (2015), Rynek opcji egzotycznych w Polsce, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 13
 • Miętkiewska E. (2006), Opcje binarne jako najprostsze opcje egzotyczne, Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 70
 • Pruchnicka-Grabias I. (2016), Egzotyczne opcje finansowe - systematyka, wycena, strategie, CeDeWu, Warszawa
 • Ziętek-Kwaśniewska K. (2010), Opcje Egzotyczne - Wybrane Przykłady Opcji Drugiej Generacji, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Tom 2(38)


Autor: Izabela Sosnowska