Strategia Forex

Z Encyklopedia Zarządzania

Strategie Forex składają się między innymi z ichimoku, price action, fal elliotta, strategii dla trendu wzrostowego, strategii dla trendu malejącego, oraz swap.

TL;DR

Artykuł omawia różne strategie inwestowania na rynku Forex, takie jak Ichimoku, Price Action, Fale Eliotta, strategie dla trendu wzrostowego i trendu spadkowego, oraz operacje SWAP. Ichimoku to strategia oparta na wykresie świecowym i pięciu linii, które dają sygnały inwestycyjne. Price Action polega na analizie czystego wykresu ceny. Fale Eliotta dzielą się na fale impulsu i korekcyjne, co pozwala na prognozowanie ruchów rynkowych. Strategia dla trendu wzrostowego polega na kupowaniu w czasie wzrostów, a strategia dla trendu spadkowego na sprzedawaniu podczas wzrostów. SWAP to operacje związane z zostawieniem otwartej pozycji na kolejną dobę w zamian za odsetki.

Ichimoku

Ichimoku jest to strategia, której pełna nazwa brzmi Ichimoku Kinko Hyo. Tłumaczy się to jako "wykres równowagi na pierwszy rzut oka" (B. Bąk 2015, s. 36). Goichi Gosoda zaprezentował technikę w 1968r. Podstawą dla tej techniki jest wykres świecowy, na którego podstawie buduje się pięć linii:

  • Senkou Span A
  • Senkou Span B
  • Tenkan Sen
  • Kijun Sen
  • Chikou Span

"Tenkan sen jest dziewięciodniową średnią kroczącą, wykorzystującą cenę minimalną i cenę maksymalną z badanego okresu. Kijun sen zbudowana jest analogicznie, jednak przedziałem bazowym jest dla niej 26 okresów". (B. Bąk 2015, s. 37). "Linia senkou span A jest średnią kroczącą wartości tenkan sen i kijun sen, przesuniętą o 26 okresów do przodu". (B. Bąk 2015, s. 37). "Linia senkou span B jest średnią ruchomą ceny minimalnej i ceny maksymalnej z 52 okresów, przesuniętą o 26 okresów do przodu". (Bąk B. 2015, s. 37). W technice Ichimoku wyróżnia się sygnały inwestycyjne, opór dla ruchów cenowych i poziomy wsparcia. Jednym z nich jest punkt przecięcia się od dołu kijun przez tekan. Położenie tego punktu względem chmury wskazuje o sile tego sygnału. Chmura jest to obszar między senkou span A i senkou span B (B. Bąk 2015, s. 37).

Price Action

Price Action jest tłumaczone jako "reakcja ceny" lub "ruch ceny". Terminem tym określone są strategie inwestowania, których celem jest korzystanie z "czystych" wykresów ceny instrumentu. "Czysty" wykres to taki, na który nie są naniesione żadne wskaźniki. Składa się jedynie ze słupków lub świec. Dzięki temu widzimy tylko zmianę ceny w czasie, co jest potrzebne do zastosowania tej strategii, ponieważ inwestorzy na podstawie zmian historycznych i prostych sygnałów widocznych na wykresie przewidują dalsze zmiany (A. Hryc 2017 s. 1).

Fale Eliotta

Fale Eliotta dzielą się na dwa rodzaje. "Fale, które ruszają się w kierunku głównego trendu, czyli fale impulsu składające się z pięciu mniejszych fal, oraz fale, które poruszają się w przeciwnym do głównego trendu rynkowego, czyli fale korekcyjne, składające się z trzech mniejszych fal". (Dicks J. 2007, s. 188) Autor tej strategii zaobserwował, iż wszystkie te fale bez znaczenia jakiego rodzaju dzielą się na szereg mniejszych fal, co pozwala na badanie w zakresie czasowym od minuty do lat. Najbardziej skomplikowanym elementem tej strategii jest zsumowanie ilości fal. Dokładne i prawidłowe dokonanie tej czynności prowadzi do niebywałej precyzji prognozowania zachowań rynku. Krytycy tej metody uważają, że jest to przydatne tylko w analizie danych historycznych. Tak jak zostało to już ujęte przed chwilą, fale impulsowe składają się z pięciu części: 1,3 i 5 przemieszczają się zgodnie z kierunkiem trendu, natomiast fale 2 i 4 obierają kurs odwrotny. Fale korekcyjne dzielą się na fale a, b i c. "Fale a i c poruszają się przeciw głównej tendencji rynkowej. Fala b porusza się w kierunku zgodnym z głównym trendem, dzieląc się na trzy podfale". (J.Dicks 2007, s. 192)

Strategia dla trendu wzrostowego

Strategia dla trendu wzrostowego, czyli kupuj w trakcie wzrostów. Jakość i szczegóły są znaczącymi czynnikami końcowego rezultatu. Tę strategie stosuje się w czasie trendów wzrostowych. Polega ona na kupnie w minimum lokalnym w czasie korekt (J. Dicks 2007, s. 92) "Do częstych sytuacji należą wzrosty cen akcji lub - szerzej - notowań na rynku, po których następuje korekta - odwrót lub realizacja zysków". (Dicks J. 2007, s. 92). Jeśli obserwujemy wyraźny wzrost notowań na rynku, słupki cenowe pokażą nam tę tendencję na wykresie (J. Dicks 2007, s. 92).

Strategia dla trendu spadkowego

Strategia dla trendu spadkowego, czyli sprzedawaj podczas wzrostów. " Sprzedaż podczas przejściowych realizacji zysków w trendzie spadkowym stanowi dokładną odwrotność strategii dla trendu wzrostowego. Trend jest spadkowy, a nie wzrostowy". (Dicks J. 2007, s. 95) W momencie wzrostu notowań, pojawia się korekta lub realizacja zysków - dokładnie tak samo jak dla trendu wzrostowego. Równocześnie z pojawieniem się początkowych oznak zakończenia wzrostu, występuje możliwość rozszerzenia otwartej już krótkiej pozycji. "Krótka pozycja oznacza sprzedaż i późniejsze zamknięcie akcji poprzez odkupienie waloru". (J. Dicks 2007, s. 95).

Swap

Swap, czyli operacje zostawienia otwartej pozycji na kolejną dobę, za którą otrzymuje lub płaci się odsetki. Zdecydowanie większość transakcji dokonywanych na rynku walutowym, czy też kontraktach różnic kursowych wiążą się ze swapami. Jednym z zastosowań kontraktów swap jest ograniczenie ryzyka wymiany walutowej czy też stóp procentowych. Pierwsza transakcja swap była wymianą USD (dolar amerykański) na CHF (szwajcarski frank) i miałą miejsce w sierpniu 1981 roku między IBM, a Międzynarodowym Bankiem Rekonstrukcji i Rozwoju (Swap, 2018).


Strategia Forexartykuły polecane
Analiza trenduAnaliza technicznaMACDForexHossaStop lossIndeksWykres świecowyIndeks giełdowyDobra praktyka dystrybucyjna

Bibliografia


Autor: Piotr Grudzień