MACD

Z Encyklopedia Zarządzania

MACD - (Moving Average Convergence Divergence) - wskaźnik dynamiki i podążania za trendem, na postawie informacji płynących ze średnich kroczących. Jego zadaniem jest dostarczenie informacji o zmianach parametrów trendu ceny, takich jak: siła, kierunek, pęd i czas trwania. Wskaźnik został skonstruowany przez Geralda Appela i jest jednym z podstawowych narzędzi analizy technicznej

TL;DR

Wskaźnik MACD jest narzędziem analizy technicznej, które dostarcza informacji o zmianach trendu ceny. Składa się z linii MACD, linii sygnału i histogramu. Może generować sygnały kupna i sprzedaży oraz rozpoznawać dywergencję. Wskaźnik MACD jest stosowany w analizie historycznych cen instrumentów finansowych, ale może być również wykorzystywany w innych dziedzinach. Interpretacja wskaźnika MACD obejmuje przecięcie linii sygnału, przecięcie linii zero, dywergencję i fałszywe sygnały.

Komponenty wskaźnika MACD

MACD łączy w sobie metodę przecięcia dwóch średnich jak i zasady wynikające z oscylatorów. Graficznie wskaźnik ten reprezentowany jest przez dwie linie: linie MACD i linię sygnału oraz tzw. histogram.

Linia MACD składa się z dwóch linii - jest różnicą pomiędzy dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi z cen zamknięcia danego waloru. Wedle metodologii Appeala, jedna z tych średnich powinna analizować dane krótkoterminowe, a druga - długoterminowe (A. Barski, 2011) Zwyczajnymi okresami uwzględnianymi dla średnich są 12 i 26 (dni lub tygodni). Wynika to z faktu, iż w latach 70', kiedy Appeal konstruował wskaźnik, handlowało się przez 6 dni w tygodniu. Liczba 12 oznaczała więc 2 tygodnie handlowe, a 26 - cały miesiąc handlowy.

Linia sygnału, czyli linia wolniejsza - jest przeważnie 9-cio okresową średnią wykładniczą linii MACD. Appel uwzględniał 9 dni, ponieważ stanowiły one 1,5 tygodnia handlowego.

Histogram MACD przedstawia różnice pomiędzy linią MACD a linią sygnału. Im bardziej MACD odchyla się od linii sygnału tym wyższe stają się słupki histogramu. W przypadku, gdy linia MACD znajduje się powyżej linii sygnału są to wartości dodatnie, gdy linia MACD jest poniżej linii sygnału - wartości ujemne. Centralna wartością histogramu jest zero - wartość tą histogram osiąga przy przecięciu się linii MACD i linii sygnału, a więc w miejscach powstawania sygnałów kupna i sprzedaży. Dzięki histogramowi łatwiej identyfikuje się rynki byka (gdy słupki rosną i osiągają dodatnie wartości) i niedźwiedzia (w przeciwnej sytuacji).(G. Appel, 2006)

Co ciekawe, Appel stosował inne wartości czasowe dla otrzymywania sygnałów kupna, a inne dla sygnałów sprzedaży. Parametry 12,26,9 przyjęły się jednak najlepiej (ze względu na zawarcie w nich wielokrotności okresów handlowych) i są stosowane do dziś - nawet pomimo skrócenia tygodnia handlowego do 5 dni (M. Łupiński, 2012). Inwestorzy próbowali handlować w oparciu o MACD (10,22,7) lub MACD (10,22,8), ale towarzyszyła temu niepewność, wynikająca z powodu odcięcia się od zdecydowanej większości, która handlowała w oparciu o pierwotne parametry wskaźnika (G. Appel, 2006)

Wykorzystanie wskaźnika MACD

Wskaźnik MACD jest stosowany przede wszystkim prze inwestorów przy analizie technicznej historycznych cen instrumentów finansowych - walut, surowców, indeksów, towarów, akcji, itd. MACD jest wskaźnikiem średniookresowym i długookresowym. Nie zaleca się go do stosowania na rynkach o dużej zmienności cen, ponieważ sygnały które generuje MACD mogą mieć zbyt duże opóźnienie i nie będą reprezentatywne. MACD jest narzędziem służącym do rozpoznawania trendów długookresowych a nie krótkoterminowych ruchów cen, spekulacji (G. Appel, 2006)

Algorytm MACD stosuje się również w innych sytuacjach, wymagających skorzystania ze średnich kroczących. Dla przykładu, algorytm MACD z powodzeniem znalazł wykorzystanie w kwestiach poprawy jakości połączenia oraz minimalizacji poboru mocy użytkownika telefonii komórkowej, optymalizacji eksploatowania baterii słonecznych, przewidywaniach powstania chorób serca na podstawie wagi pacjenta (A. Barski, 2011)

Interpretacja wskaźnika MACD

W zależności od ustawienia względem siebie trzech elementów (linii MACD, linii sygnału, histogramu), wykres wskaźnika MACD tworzy tzw. sygnały. Są to informacje dla inwestora, dzięki którym może on łatwiej podjąć decyzję. Appel sklasyfikował następujące sygnały:

  • przecięcie linii sygnału - jest najczęstszym z sygnałów, generowanych przez wskaźnik MACD. Z powodu opóźnienia linii sygnału względem linii MACD (linia sygnału powstaje w oparciu o MACD, a nie na odwrót), przecięcie tych linii od góry lub od dołu może sugerować potencjalny silny wzrost lub spadek ceny. Dla inwestora jest to informacja, że rozpoczyna się nowy trend. Jeżeli MACD przecina linię syngału od dołu, generuje sygnał kupna - inwestor powinien wtedy rozważyć zakup instrumentu finansowego, bowiem taki sygnał informuje o możliwym rozpoczynającym się wybiciu w górę. W odwrotnej sytuacji, kiedy MACD przecina linię sygnału od góry - oznacza sygnał sprzedaży. Inwestor powinien rozważyć sprzedaż instrumentu finansowego, ponieważ według wskaźnika wkrótce powinno nastąpić wybicie w dół. (M. Łupiński, 2012).
  • przecięcie linii zero (osi X) - w założeniu ma bardzo zbliżoną interpretację do przecięcia linii sygnału. W istocie różni się jedynie tym, że w tym przypadku pomijamy obserwacje linii sygnału, skupiając się jedynie na linii MACD. W praktyce, przecięcie linii zero przez linię MACD oznacza brak różnicy pomiędzy wykładniczymi średnimi kroczącymi z 26 i 12 ostatnich okresów. Może to zwiastować zakończenie obecnego trendu i początek nowego. W tym przypadku, również mamy do czynienia z dwoma typami sygnałów. Pierwszy z nich, powstający w wyniku przecięcia linii zero od dołu i zmiany znaku linii MACD na dodatni, oznacza zapowiedź trendu wzrostowego. Inwestor powinien rozważyć zakup instrumentu finansowego, ponieważ wkrótce cena może się zwiększyć. W przeciwnej sytuacji, kiedy linia MACD przecina linię zero od góry i zmienia znak na ujemny - oznacza zapowiedź trendu spadkowego. Inwestor powinien rozważyć sprzedaż instrumentu finansowego, gdyż wkrótce cena może zacząć spadać.
  • dywergencja - czyli rozbieżność pomiędzy zachowaniem wskaźnika MACD i ceny instrumentu finansowego. O zjawisku dywergencji mówimy, kiedy cena zalicza kolejne szczyty bądź dołki (osiąga nowe maksima lub minima), czyli tworzy się trend, który jednak nie jest odwzorowany przez wskaźnik MACD. Kiedy cena spada, a MACD nie przybiera formy trendu spadkowego, czyli utrzymuje się na stałym poziomie lub rośnie, mamy do czynienia z dywergencją pozytywną (dywergencją rynku byka). Oznacza to, że pomimo tego, że cena znajduje się w trendzie spadkowym, zmiany wykazywane przez MACD mogą zwiastować znaczące odwrócenie trendu. Inwestor powinien uważnie obserwować wykres, ponieważ może się okazać, że będzie okazja do kupna instrumentu finansowego po zaniżonej cenie, która następnie może wzrosnąć. W odwrotnej sytuacji, kiedy cena podąża w trendzie wzrostowym i notuje nowe szczyty, a MACD nie odwzorowuje tendencji trendu - czyli utrzymuje się na stałym poziomie bądź spada, może być to przejaw dywergencji negatywnej (dywergencji rynku niedźwiedzi). Oznacza to, że pomimo aktualnie panującego trendu cenowego, wskaźnik MACD sugeruje, że wkrótce może nastąpić znacząca zmiana trendu. Dla inwestora jest to sygnał, aby uważnie obserwować sytuację na rynku, ponieważ wkrótce cena może być zawyżona, a następnie zacząć spadać - dlatego warto pomyśleć o sprzedaży danego instrumentu finansowego. Ogólnie mówiąc, bardziej znaczące sygnały kupna powstają w strefie wyprzedania (dywergencja pozytywna), sygnały sprzedaży - w strefie wykupienia (dywergencja negatywna). Niektóre sygnały więc, szczególnie jeśli inne wskaźniki ich nie potwierdzają mogą okazać się fałszywe, najczęściej pojawiają się w neutralnej strefie.
  • fałszywe sygnały - podobnie, jak każdy wskaźnik analityczny, MACD również może generować sygnały bez pokrycia w rzeczywistości. Dzieje się tak w momencie, gdy linie przetną się w strefie neutralnej (bliskiej linii zero). Na przykład, fałszywym sygnałem pozytywnym byłoby przecięcie się linii zwiastującej wzrosty ceny, a następnie znaczący spadek ceny. W odwrotnej sytuacji - fałszywym sygnałem będzie przecięcie się linii tworzące sygnał negatywny, po którym nastąpi znaczący wzrost ceny. Takie sytuacje choć nie zdarzają się często, są praktycznie nieuniknione. Inwestorzy, w celu uniknięcia trafienia na fałszywy sygnał, czasem stosują okres buforu - np. po pojawieniu się sygnału odczekują trzy lub więcej dni, aby zaobserwować, czy w międzyczasie cena (np. w wyniku danych ekonomicznych) nie podążyła w przeciwnym kierunku. Takie strategie dają większe szanse na wyeliminowanie fałszywego sygnału, ale z drugiej strony zdecydowanie zmniejszają poziom zysku (G. Appel, 2006)

MACD.jpg


MACDartykuły polecane
Analiza technicznaAnaliza trenduCiąg FibonacciegoHossaStrategia ForexWykres świecowyIndeks giełdowyCena emisyjnaPMI (wskaźnik)

Bibliografia


Autor: Lesniowski Bartlomiej, Majdak Michał