Facility management

Z Encyklopedia Zarządzania
Facility management
Polecane artykuły


Facility Management - jest to dyscyplina naukowa związana z nowoczesnym zarządzaniem procesami pomocniczymi organizacji, które realizowane są w obiektach niemieszkalnych. (B. Ziembicka, s. 492) Termin pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, w odniesieniu do nieruchomości tłumaczony jest jako "zarządzanie udogodnieniami”, natomiast jeśli chodzi o organizację oznacza "zarządzanie procesami pomocniczymi” (B. Ziembicka, s. 491)

Ma ono na celu wspierać podstawowe działalności firmy przez zarządzanie udogodnieniami, a także jej nieruchomościami, które są przedmiotem aktywnych poczynań zarządczych. (K. Araszkiewicz 2017, s. 61-65)

Facility management według B. Stolińskiej "jest drogą do wprowadzenia innowacyjnych metod zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwie”. Autorka nawiązuje do tego, iż zarządzania nieruchomościami, które wpisują się w działania, mogą prowadzić do przystosowania innowacji w danym przedsiębiorstwie." (B. Stolińska 2010, s. 157-165)

Kształtowanie

W 1975 r. producentów mebli biurowych w USA postawiono w sytuacji, gdzie panowała duża konkurencja rynkowa. Produkty różniły się między sobą tylko drobnymi elementami (nie były one praktycznie zauważalne) od towaru konkurencji. Analiza rynku została dokładnie przemyślana i zrobiona, po której stwierdzono, że wykorzystanie produktu w większości zależy od specyfiki środowiska odbiorów oraz od organizacji pracy, która funkcjonuje. Rozwinęła się w tym czasie strategia, która wyjaśniała powiązania między udogodnieniami (facilities). (L. Pruszkowski 2012, s. 214)

Definicje Facility Management

Facility Management to działalność praktyczna, polegająca na koordynacji miejsca pracy, ludzi oraz organizacji. Facility Management jednoczy założenia rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami. (L. Pruszkowski 2012, s. 215)

  • Definicja niemiecka:

Facility Management stanowi strategiczne ramy programów koordynacyjnych, które służą temu, by budynki oraz ich systemy, a także składniki były w gotowości do wykorzystania, aby ich funkcjonalność była całkowicie zachowana, a one były dostosowane do zmieniających się często wymogów. (L. Pruszkowski 2012, s. 215)

  • Definicja brytyjska:

"nieruchomości i usługi wspierające wymagane do przystosowania na rynku i ułatwienia działalności biznesowej” Facility Management to proces, podczas którego organizacja dostarcza oraz utrzymuje zakres usług, który jest mocno wymagany. (L. Pruszkowski 2012, s. 215)

  • Definicja brytyjska II:

Facility Management jest to proces, dzięki któremu organizacja utrzymuje oraz dostarcza usługi pomocnicze na poziomie, który będzie umożliwiał osiągnięcie konkretnego strategicznego celu.(L. Pruszkowski 2012, s. 216)

  • Definicja australijska:

Facility Management jest procedurą integracji zarządzania ludźmi a także procedurą zarządzania procesu organizacji pracy wraz z infrastrukturą fizyczną oraz bazą materialną, aby umocnić działanie zespołowe.(L. Pruszkowski 2012, s. 216)

Zadania

Właściwe zarządzanie procesami pomocniczymi znacząco przyczynia się do poprawy efektywności funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Zdaniem L. Pruszkowskiego "Facility Management (FM) wykazało, że istotne rezerwy rozwojowe tkwią w zarządzaniu procesami pomocniczymi w organizacji. W ramach szybko rozwijającej się dyscypliny na menedżerach procesów pomocniczych ciąży duża odpowiedzialność za:

  • dostarczanie, utrzymanie i rozwój różnorodnych usług, obejmujących zarządzanie przestrzenią,
  • zapewnienie sprawności infrastruktury komunikacyjnej, aż po utrzymanie obiektów technicznych, administrację i zarządzanie kontraktami.” (L. Pruszkowski 2012, s. 214)

Elementami składającymi się na strategiczną koncepcję Facility Management są wartości nieruchomości. Podstawowym podłożem wzrostu ich wartości zdaniem K. Śmietany "jest zmniejszenie kosztów całkowitych jej funkcjonowania z poszukiwaniem optymalnych sposobów użytkowania, w tym rozszerzenie usług świadczonych użytkownikom, aktywną politykę inwestycyjną, wykorzystanie właściwie dopasowanych źródeł finansowania oraz zwiększenie efektywności procesu zarządzania z wykorzystaniem m.in. rozwiązań z zakresu outsourcingu” (K.Śmietana 2013, s. 451-461)

Cele

  • zagwarantowanie udogodnień pomagających w realizacji celów zawartych w statucie organizacji,
  • ochrona majątku przed utratą jego pierwotnej wartości,
  • utrzymanie obiektu w niepogorszonym stanie technicznym. (K. Śmietana 2013, s. 454)

Bibliografia

Autor: Paulina Wicherek