Prokurent

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Prokurent jest to pełnomocnik zarządu spółki mający prawo do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółki. Pełnomocnictwo to nosi nazwę "prokura".

Kto może zostać prokurentem

Zgodnie z art. 100 k.c., pełnomocnikiem, a co za tym idzie, również prokurentem, może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Nie będzie więc mogła zostać prokurentem osoba fizyczna pozbawiona zdolności do czynności prawnych (osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, osoba, która nie ukończyła lat 13).

Funkcji prokurenta nie może pełnić osoba prawna. Wynika to ze stosunku szczególnego zaufania, który nawiązuje się pomiędzy prokurentem a mocodawcą, o trudno o taki z organem osoby prawnej.

Niedopuszczalne jest ustanowienie prokurentem osoby, której przysługują uprawnienia o takim samym lub szerszym zakresie, jaki kodeks handlowy przyznaje prokurentowi, ponieważ takie ustanowienie byłoby bezcelowe. Możliwe jest natomiast udzielenie prokury wspólnikowi spółki z o.o. lub akcjonariuszowi, który nie jest członkiem zarządu.

Zakres działania prokurenta

Art. 61.

  • par. 1. Prokura upoważnia do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem jakiegokolwiek przedsiębiorstwa zarobkowego. Prokurent ma więc umocowanie nie tylko do zwykłych czynności, lecz także przekraczających zwykły zakres, jeżeli one tylko mogą mieć związek z przedsiębiorstwem.
  • par. 2. Do zbycia przedsiębiorstwa, wydzierżawienia i ustanowienia na niem prawa użytkowania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości potrzeba wyraźnego upoważnienia. W przypadku zbywania nieruchomości potrzebne jest za każdym razem pełnomocnictwo notarialne.
  • par. 3. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Paragraf ten oznacza, że jakiekolwiek ograniczenie prokury przez mocodawcę nie wywiera skutków prawnych wobec osób trzecich, a zatem dla kontrahenta spółki handlowej prokurent zawsze będzie działał w granicach swego ustawowego umocowania. Zapis ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, bowiem dzięki niemu kontrahent nie musi za każdym razem indywidualnie oceniać zakresu umocowania prokurenta, jest on ustawowo określony i nie może być zmieniany. Ograniczenia będą jednak wywierały skutek między prokurentem a mocodawcą, naruszenie ograniczeń przez prokurenta będzie stwarzać podstawy do jego odpowiedzialności wobec spółki,

Natomiast nieważna jest czynność prawna gdy prokurent świadomie i zamierzenie działa na niekorzyść mocodawcy w zmowie z osobą trzecią.

Wygaśnięcie prokury

Przyczyny wygaśnięcia prokury leżące po stronie prokurenta. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy:

  • prokurent przystąpił do spółki jawnej w charakterze wspólnika,
  • prokurent przystąpił do spółki komandytowej w charakterze komplementariusza (zwiększył zakres swoich uprawnień ponad uprawnienia prokury),
  • prokurent został całkowicie ubezwłasnowolniony,
  • oraz w przypadku śmierci prokurenta.

Wygaśnięcie prokury może nastąpić również poprzez zrzeczenie się prokury, tzn. w sytuacji gdy prokurent nie przyjmie prokury w momencie jej ustanowienia lub poprzez wypowiedzenie stosunku podstawowego, z którym związana jest prokura - ustanie obowiązku działania.

Odwołanie prokurenta

Odwołanie prokurenta jest jednostronną czynnością prawną, jego forma jest dowolna, byleby tylko w sposób dostateczny ujawniała wolę odwołania prokurentowi udzielonego pełnomocnictwa.

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Przemysław Świgoń

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.