Sprawozdania F01 i F02

Z Encyklopedia Zarządzania
Sprawozdania F01 i F02
Polecane artykuły


Sprawozdanie finansowe - stanowi główne źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, daje użytkownikom wstępny podgląd na charakter działalności przedsiębiorstwa, który można rozpoznać po strukturze aktywów, pasywów, przychodów i kosztów, a przede wszystkim informacji o przepływach pieniężnych.

Sprawozdanie może być kierowane do odbiorców indywidualnych np. inwestorów, wierzycieli, doradców i analityków finansowych lub do odbiorców zbiorowych np. zarządu, organów państwa, społeczeństwa lub pracowników.

Jednym z przykładów sprawozdań są sprawozdania F01 i F02 (sporządzane na potrzeby GUS-u) informujące o występujących trendach w działalności gosp. przedsiębiorstwa, zmianach w zatrudnieniu i płacach.Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304, z późn. zm.)

Elementy sprawozdania F-01

Sprawozdanie F01 (kwartalne) składa się z następujących części:

   • Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY
 • Rachunek zysków i strat- obejmuje takie elementy, których suma umożliwia nam obliczenie wyniku finansowego. Celem jest dostarczenie jak największej ilości informacji o wartościach wyniku. Wykazuje się tutaj oddzielnie:
  • Przychody- przychody netto ze sprzedaży w kraju i za granicą jednostek produktów i usług
  • Koszty- koszty działalności operacyjnej podstawowej, planowana amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usług obcych, podatki, składki i fundusze, koszty finansowe
  • Zyski- zysk z działalności gospodarczej, operacyjnej, zysk brutto i netto
  • Straty- straty na sprzedaży środków trwałych i inwestycji

Formularz F-01/I-01

Sprawozdanie finansowe F01 jest składane do Głównego Urzędu Statystycznego za pośrednictwem formularza F-01/I-01. Formularz F01 jest uzupełniany danymi, dotyczącymi konkretnego podmiotu, za okres od początku roku do końca danego kwartału, poprzedzającego kwartał, w którym jest składany formularz. Uzupełniony druk formularza powinien zawierać dane podane w tysiącach złotych (wyniki powinny być zaokrąglone do kwot pełnych tysięcy złotych). Ponadto kwoty te powinny być wykazane narastająco od początku do końca okresu sprawozdawczego. Główny Urząd statystyczny powszechnie udostępnia dokładne objaśnienia dotyczące sposobu, w jaki należy wypełnić formularz F01/I-01.

Wypełniony formularz F01 należy przekazywać w terminie do 20. dnia po zakończonym kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego kolejnego roku po zakończeniu IV kwartału.

Elementy sprawozdania F-02

Sprawozdanie F02 (roczne) składa się z następujących części:

 • Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (podmioty aktywne i nieaktywne)
 • Bilans
  • Aktywa- rzeczowe aktywa trwałe, należności, inwestycje i rozliczenia międzyokresowe długoterminowe, wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, środki trwałe w budowie, aktywa obrotowe, zapasy, należności, inwestycje i rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
  • Pasywa- łączna suma kapitałów własnych jednostki (funduszy)- kapitał podstawowy, zapasowy, z aktualizacji wyceny, rezerwowy, wynik finansowy netto, odpisy z zysku netto.
 • Wykazuje się tutaj również pożyczki krótkoterminowe i kredyty udzielone przez banki z siedziba poza granicami RP.
 • Rachunek zysków i strat- wykazuje się tak samo jak w sprawozdaniu F01.

Formularz F-02

Statystyczne sprawozdanie finansowe roczne jest składane do Głównego Urzędu Statystycznego za pośrednictwem formularza F-02. Zawiera dane na ostatni dzień roku odnośnie którego jest składany formularz, tj. np. ma 31 grudnia 2016 roku w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok. Zawiera on ogólne dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa. Dane liczbowe są wykazywane w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych.

Podobnie jak w przypadku formularza F01 Główny Urząd statystyczny powszechnie udostępnia dokładne objaśnienia dotyczące sposobu, w jaki należy wypełnić formularz F02.

Cele sporządzania sprawozdań

Dają one podstawę do prowadzenia bieżących krótkookresowych analiz gospodarczych, a także służą obliczaniu wstępnych rocznych szacunków PKB.

Podstawa prawna

Formularze należy wypełniać i przekazywać do [GUS] w myśl obowiązujących podstaw prawnych:

 • Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 855)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304).
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 118)

Bibliografia

Autor: Sylwia Musiał, Sabina Wadowska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.