Sprawozdania F01 i F02

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sprawozdanie finansowe - stanowi główne źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, daje użytkownikom wstępny podgląd na charakter działalności przedsiębiorstwa, który można rozpoznać po strukturze aktywów, pasywów, przychodów i kosztów, a przede wszystkim informacji o przepływach pieniężnych.

Sprawozdanie może być kierowane do odbiorców indywidualnych np. inwestorów, wierzycieli, doradców i analityków finansowych lub do odbiorców zbiorowych np. zarządu, organów państwa, społeczeństwa lub pracowników.

Jednym z przykładów sprawozdań są sprawozdania F01 i F02 (sporządzane na potrzeby GUS-u) informujące o występujących trendach w działalności gosp. przedsiębiorstwa, zmianach w zatrudnieniu i płacach.

Elementy sprawozdania F-01

Sprawozdanie F01 (kwartalne) składa się z następujących części:

 • Rachunek zysków i strat- obejmuje takie elementy, których suma umożliwia nam obliczenie wyniku finansowego. Celem jest dostarczenie jak największej ilości informacji o wartościach wyniku. Wykazuje się tutaj oddzielnie:
  • Przychody- przychody netto ze sprzedaży w kraju i za granicą jednostek produktów i usług
  • Koszty- koszty działalności operacyjnej podstawowej, planowana amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usług obcych, podatki, składki i fundusze, koszty finansowe
  • Zyski- zysk z działalności gospodarczej, operacyjnej, zysk brutto i netto
  • Straty- straty na sprzedaży środków trwałych i inwestycji

Elementy sprawozdania F-02

Sprawozdanie F02 (roczne) składa się z następujących części:

 • Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (podmioty aktywne i nieaktywne)
 • Bilans
  • Aktywa- rzeczowe aktywa trwałe, należności, inwestycje i rozliczenia międzyokresowe długoterminowe, wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, środki trwałe w budowie, aktywa obrotowe, zapasy, należności, inwestycje i rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
  • Pasywa- łączna suma kapitałów własnych jednostki (funduszy)- kapitał podstawowy, zapasowy, z aktualizacji wyceny, rezerwowy, wynik finansowy netto, odpisy z zysku netto.
 • Wykazuje się tutaj również pożyczki krótkoterminowe i kredyty udzielone przez banki z siedziba poza granicami RP.
 • Rachunek zysków i strat- wykazuje się tak samo jak w sprawozdaniu F01.

Cele sporządzania sprawozdań

Dają one podstawę do prowadzenia bieżących krótkookresowych analiz gospodarczych, a także służą obliczaniu wstępnych rocznych szacunków PKB.

Bibliografia

 • D. Wędzki Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego 2006
 • Jon A. Tracy Sprawozdania finansowe firm 1994
 • P. Rybicki Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie 2003
 • Pod redakcją G.K. Świderskiej Sprawozdanie finansowe bez tajemnic 2003
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994

Autor: Sylwia Musiał

ang. Financial report F-01 and F-02; niem. Finanzielle Report ;fr. Rapports financier

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.