Sprawozdania F01 i F02

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Sprawozdanie finansowe - stanowi główne źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, daje użytkownikom wstępny podgląd na charakter działalności przedsiębiorstwa, który można rozpoznać po strukturze aktywów, pasywów, przychodów i kosztów, a przede wszystkim informacji o przepływach pieniężnych.

Sprawozdanie może być kierowane do odbiorców indywidualnych np. inwestorów, wierzycieli, doradców i analityków finansowych lub do odbiorców zbiorowych np. zarządu, organów państwa, społeczeństwa lub pracowników.

Jednym z przykładów sprawozdań są sprawozdania F01 i F02 (sporządzane na potrzeby GUS-u) informujące o występujących trendach w działalności gosp. przedsiębiorstwa, zmianach w zatrudnieniu i płacach.

Elementy sprawozdania F-01

Sprawozdanie F01 (kwartalne) składa się z następujących części:

 • Rachunek zysków i strat- obejmuje takie elementy, których suma umożliwia nam obliczenie wyniku finansowego. Celem jest dostarczenie jak największej ilości informacji o wartościach wyniku. Wykazuje się tutaj oddzielnie:
  • Przychody- przychody netto ze sprzedaży w kraju i za granicą jednostek produktów i usług
  • Koszty- koszty działalności operacyjnej podstawowej, planowana amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usług obcych, podatki, składki i fundusze, koszty finansowe
  • Zyski- zysk z działalności gospodarczej, operacyjnej, zysk brutto i netto
  • Straty- straty na sprzedaży środków trwałych i inwestycji

Elementy sprawozdania F-02

Sprawozdanie F02 (roczne) składa się z następujących części:

 • Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (podmioty aktywne i nieaktywne)
 • Bilans
  • Aktywa- rzeczowe aktywa trwałe, należności, inwestycje i rozliczenia międzyokresowe długoterminowe, wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, środki trwałe w budowie, aktywa obrotowe, zapasy, należności, inwestycje i rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
  • Pasywa- łączna suma kapitałów własnych jednostki (funduszy)- kapitał podstawowy, zapasowy, z aktualizacji wyceny, rezerwowy, wynik finansowy netto, odpisy z zysku netto.
 • Wykazuje się tutaj również pożyczki krótkoterminowe i kredyty udzielone przez banki z siedziba poza granicami RP.
 • Rachunek zysków i strat- wykazuje się tak samo jak w sprawozdaniu F01.

Cele sporządzania sprawozdań

Dają one podstawę do prowadzenia bieżących krótkookresowych analiz gospodarczych, a także służą obliczaniu wstępnych rocznych szacunków PKB.

Bibliografia

 • D. Wędzki Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego 2006
 • Jon A. Tracy Sprawozdania finansowe firm 1994
 • P. Rybicki Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie 2003
 • Pod redakcją G.K. Świderskiej Sprawozdanie finansowe bez tajemnic 2003
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994

Autor: Sylwia Musiał

ang. Financial report F-01 and F-02; niem. Finanzielle Report ;fr. Rapports financier

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.