Akcja zwykła

Z Encyklopedia Zarządzania
Akcja zwykła
Polecane artykuły


Akcja zwykła (nieuprzywilejowana) jest papierem wartościowym inkorporującym w sobie prawa korporacyjne i udziałowe.

Papiery te na bazie prawa polskiego emitowane są przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne oraz mogą mieć formę akcji na okaziciela lub akcji imiennych. Zgodnie z KSH akcje są niepodzielne oraz zbywalne.

Do praw korporacyjnych inkorporowanych w dokumencie akcji zaliczyć można między innymi prawo do uczestnictwa i głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz prawo do uzyskiwania informacji o spółce. Na bazie tych praw akcjonariusz ma możliwość wpływania na strategię spółki, politykę kadrową na poziomie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także na decyzje dotyczące podziału zysku z poprzedniego roku obrotowego. Ponadto statut spółki może zawierać wyszczególnienie kwestii, w których decyzje Zarządu muszą być zatwierdzane przez WZA.

Prawa udziałowe odnoszą się z kolei do udziału w wypracowanym przez spółkę zysku i podziału majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Cechą charakterystyczną akcji zwykłych jest wprost proporcjonalny udział w prawach akcjonariusza do jego udziału w kapitale zakładowym spółki.

Akcje zwykłe to dowody własności spółki. Akcje te dają ich posiadaczom prawo głosu, nie łączą się z żadnymi datami zapadalności, z obciążeniami o stałych kwotach ani wymogami umorzeniowymi. Osoby będące w posiadaniu akcji zwykłych muszą ustąpić właścicielom akcji uprzywilejowanych przy podziale dywidendy oraz likwidacji.

Akcje zwykłe najpełniej wyrażają dwie główne zasady prawa o akcjach:

  1. zasadę równouprawnienia akcjonariuszy oraz
  2. zasadę proporcjonalności wkładów akcjonariusza do spółki.

Zasada równouprawnienia akcjonariuszy, zapewnia wszystkim akcjonariuszom jednakowe traktowanie w takich samych okolicznościach. Natomiast zasada proporcjonalności wkładów w spółce akcyjnej gwarantuje akcjonariuszowi taki zakres praw w spółce, jaki wynika z ilości posiadanych przez niego akcji. Zasada ta odnosi się do obrotu pierwotnego, jednak jej skutki działają w obrocie wtórnym, ponieważ zakres praw w spółce, przysługujący nabywcom akcji, jest taki sam jaki przysługiwał ich zbywcom.

Zalety emisji akcji zwykłych

  • brak daty spłaty oraz nie ma wymogu tworzenia funduszu umorzeniowego,
  • poprawia się rating kredytowy emitenta,
  • nie posiadają stałych obciążeń w postaci oprocentowania oraz dywidend,

Wady emisji akcji zwykłych

  • możliwość utraty kontroli nad spółką,
  • wypłaconych dywidend nie można uwzględnić w odliczeniach podatkowych.
  • wysoki koszt wprowadzenia akcji zwykłych do obrotu,
  • zyski i dywidendy rozkładają się na większą liczbę akcji w obrocie,

Bibliografia

Autor: Jakub Kocjan, Artur Ognik


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.