Zasada proporcjonalności

Z Encyklopedia Zarządzania

Zasada proporcjonalności - wprowadzana jest, by zapewnić partiom politycznym, które biorą udział w wyborach, liczbę reprezentantów w parlamencie, która będzie proporcjonalna co do uzyskanego przez nie poparcia. Równocześnie gwarantuje demokratyczną reprezentację grupom wyborców przedstawiającym różne postawy i poglądy polityczne (Banaszak B., 2012). Przyjęte zostało, że zasadę proporcjonalności wyraża art. 31 ust. 3 Konstytucji, który głosi: “Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw" (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 1997).

Zasada proporcjonalności w systemach wyborczych

Reprezentacja proporcjonalna

Zasada proporcjonalności jest jednym z kluczowych elementów systemów wyborczych, które mają na celu zapewnić reprezentację różnych postaw i poglądów politycznych w parlamencie. W systemach opartych na zasadzie proporcjonalności, liczba mandatów przydzielanych partiom politycznym jest proporcjonalna do liczby głosów, jakie otrzymały. Dzięki temu, partie mniejsze lub o specyficznych poglądach mają szansę na zdobycie mandatów, co przyczynia się do bardziej zróżnicowanej reprezentacji.

Zasada proporcjonalności jest kluczowa dla demokratycznego funkcjonowania systemu politycznego. Gwarantuje ona, że wszyscy obywatele mają równą szansę na reprezentację w parlamencie, niezależnie od swoich poglądów politycznych. Systemy oparte na zasadzie proporcjonalności umożliwiają również lepsze odzwierciedlenie preferencji społeczeństwa i dają obywatelom większy wpływ na kształtowanie polityki państwa.

Systemy wyborcze oparte na zasadzie proporcjonalności

Istnieje wiele różnych rodzajów systemów wyborczych opartych na zasadzie proporcjonalności. Proporcjonalny zamknięty system wyborczy polega na przydzielaniu mandatów na podstawie list partyjnych, które są tworzone przez same partie polityczne. Proporcjonalny otwarty system wyborczy daje wyborcom możliwość głosowania na konkretne osoby z listy partyjnej, co wpływa na kolejność przyznawania mandatów. Systemy z preferencjami wyborców pozwalają wyborcom na wskazanie swoich preferencji wobec kandydatów z danej listy partyjnej.

W systemach opartych na zasadzie proporcjonalności istnieje wiele różnych metod alokacji mandatów. Jedną z najpopularniejszych jest metoda D'Hondta, w której mandaty są przydzielane kolejnym największym ilorazom wyborczym. Inną popularną metodą jest metoda Sainte-Laguë, gdzie ilorazy wyborcze są obliczane na podstawie kolejnych liczb nieparzystych. Istnieją również inne metody, takie jak metoda Hare'a-Niemeyera czy metoda Droopa.

Progi wyborcze

Progi wyborcze są stosowane w niektórych systemach wyborczych w celu zapobieżenia rozdrobnieniu politycznemu. Polegają one na określeniu minimalnego procentowego poparcia, jakie partia musi osiągnąć, aby zdobyć mandaty. Progi wyborcze mają na celu ograniczenie liczby małych partii politycznych w parlamencie i zwiększenie stabilności politycznej.

Progi wyborcze mogą mieć istotny wpływ na reprezentację polityczną. W przypadku, gdy progi wyborcze są wysokie, małe partie polityczne mogą mieć trudności w zdobyciu mandatów, co ogranicza ich wpływ na proces podejmowania decyzji. Z drugiej strony, niskie progi wyborcze mogą prowadzić do rozdrobnienia politycznego i utrudniać tworzenie stabilnych rządów.

Systemy preferencji wyborców

Systemy preferencji wyborców pozwalają wyborcom na wyrażenie swoich preferencji wobec kandydatów z danej listy partyjnej. Jednym z popularnych mechanizmów głosowania preferencyjnego jest preferencyjne głosowanie alternatywne, gdzie wyborcy mogą wskazać swoją kolejność preferencji wobec kandydatów. Innym mechanizmem jest preferencyjne głosowanie jednostopniowe, w którym wyborcy mogą wskazać jednego kandydata z danej listy, na którego oddają swój głos.

Systemy preferencji wyborców mają wiele zalet, takich jak większa elastyczność w wyrażaniu preferencji wyborców, większe zaangażowanie obywateli w proces wyborczy oraz większa reprezentatywność wyników. Jednakże, systemy preferencji wyborców mogą być bardziej skomplikowane w zrozumieniu i zastosowaniu, a także mogą wymagać większej liczby głosów, co może prowadzić do wydłużonego procesu liczenia głosów.

Zasada proporcjonalności w różnych dziedzinach zarządzania

Zasada proporcjonalności w prawie karnym

W kontekście prawa karnego zasada proporcjonalności odgrywa istotną rolę w ustalaniu odpowiednich kar za popełnione przestępstwa. Zasada ta zakłada, że kara musi być odpowiednia do ciężkości i skutków przestępstwa, nie może być nadmierna ani zbyt łagodna.

Stosunkowość kary jest kluczowym elementem zasady proporcjonalności. Oznacza to, że kara musi być proporcjonalna do popełnionego czynu i w żadnym wypadku nie może przekraczać granic określonych przez prawo. Na przykład, za drobne wykroczenia nie można wymierzać surowych kar więzienia, które byłyby nieproporcjonalne do ich ciężkości.

Rola zasady proporcjonalności w zapewnieniu sprawiedliwości w systemie karnym jest niezaprzeczalna. Dzięki tej zasadzie możliwe jest utrzymanie równowagi między karaniem sprawców przestępstw a zapewnieniem im odpowiedniego traktowania. Zasada proporcjonalności chroni również prawa oskarżonych, uniemożliwiając wymierzanie nadmiernie surowych kar.

Zasada proporcjonalności w procesie tworzenia rządu

W systemach politycznych opartych na zasadzie proporcjonalności, tworzenie rządu często wymaga koalicji i zawierania porozumień międzypartyjnych. Zasada proporcjonalności jest tu kluczowa, ponieważ wynik wyborów nie zawsze daje jednej partii większość potrzebną do samodzielnego sprawowania władzy.

Konieczność tworzenia koalicji i porozumień międzypartyjnych wynika z faktu, że żadna partia nie posiada wystarczającej większości, by samodzielnie utworzyć rząd. Zasada proporcjonalności wpływa na proces tworzenia rządu, ponieważ partie muszą negocjować i osiągnąć porozumienie w sprawie podziału władzy, stanowisk i wpływu.

Wpływ zasady proporcjonalności na stabilność rządu jest bardzo istotny. Koalicje rządowe mogą być bardziej podatne na rozłamy i konflikty, ponieważ różne partie mają różne cele i interesy. Jednak właściwie skonstruowana koalicja oparta na zasadzie proporcjonalności może również przynieść korzyści, takie jak większa reprezentacja różnych grup społecznych i politycznych.

Zasada proporcjonalności a reprezentacja mniejszości

Zasada proporcjonalności odgrywa ważną rolę w zagwarantowaniu reprezentacji różnych ugrupowań politycznych, w tym mniejszości narodowych czy etnicznych. Ta zasada zapewnia, że głosy wszystkich wyborców są brane pod uwagę i przekładają się na odpowiednią reprezentację w parlamencie lub innych organach decyzyjnych.

Rola zasady proporcjonalności polega na zapewnieniu, że mniejszości mają możliwość skutecznego wpływu na procesy polityczne. Dzięki temu różnorodne grupy społeczne i polityczne mogą być reprezentowane na odpowiednim poziomie, co jest ważne dla równości i pluralizmu demokratycznego społeczeństwa.

Wpływ zasady proporcjonalności na reprezentację mniejszości narodowych czy etnicznych jest szczególnie widoczny w przypadku systemów wyborczych opartych na tej zasadzie. Daje to mniejszościom większą szansę na zdobycie miejsc w parlamencie i wzmocnienie swojego głosu w procesie podejmowania decyzji.

Zasada proporcjonalności w Unii Europejskiej

Zgodnie z artykułem 5 Traktatu o Unii Europejskiej zasada proporcjonalności określa kompetencję wszystkich instytucji działających w jej zakresie (Jakimowicz W., 2016). “1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności. (...) 4. Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności". (TUE art. 5).

Zgodnie z podaną zasadą działanie Unii nie może wykraczać poza działania konieczne by osiągnąć założone cele traktatów. Dzięki temu określona jest granica ingerencji Unii Europejskiej w prawo i politykę wewnętrzną państw członkowskich (Ura E., 2015).

Cele realizowane według zasady proporcjonalności

Cele realizowane według zasady proporcjonalności to (Banaszak B., 2012):

 • uniemożliwienie zmiany proporcji pomiędzy liczbą oddanych głosów a liczbą wynikających z tego mandatów (np. zakaz tzw. geografii wyborczej),
 • to nie dany kandydat, lecz reprezentowana przez niego partia, jest podmiotem prawa, której przysługuje reprezentacja proporcjonalna,
 • w trakcie wyborów, wyborca może wyrazić głównie preferencje programowe, a tylko w szczególnych przypadkach preferencje osobowe, ponieważ według obowiązujących zasad oznacza się preferowaną listę, z której do parlamentu wchodzi przeważnie więcej niż jeden kandydat, więc głos wyborcy nie decyduje o przyznaniu mandatu wybranej osobie, lecz danej partii,
 • konsekwencją zasady proporcjonalności są listy wyborcze i wielomandatowe okręgi wyborcze, ponieważ w innej sytuacji nie mogłaby ona być stosowana. W przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych zagwarantowanie proporcjonalnej reprezentacji różnym partiom, przedstawiającym konkurencyjne programy, stanowiska czy postawy, byłoby niemożliwe. W niektórych wypadkach możliwe jest stosowanie zarówno wielo-, jak i związanych z nimi, jednomandatowych okręgów wyborczych, istotny w takiej sytuacji jest jednak cel, któremu służyć ma dane rozwiązanie i czy nie pomija ono działania zasady proporcjonalności,
 • opierający się na matematycznym sposobie obliczania system wyborczy decyduje o relacji między liczbą głosów i mandatów. Taka podstawa zasady proporcjonalności umożliwia ustawodawcy dużą swobodę. Zasada proporcjonalności nie jest “absolutna" i może zostać ograniczona w obliczu ważnych społecznie i ustrojowo wartości.

Wyzwania i kontrowersje związane z zasadą proporcjonalności

Trudności w podejmowaniu decyzji i implementacji reform

Systemy wyborcze oparte na zasadzie proporcjonalności często wymagają uzyskania szerokiego konsensusu politycznego w celu podejmowania decyzji i wprowadzania reform. W przypadku, gdy w parlamencie reprezentowane jest wiele różnych partii politycznych, trudno jest osiągnąć jednomyślność w kwestiach spornych. Konieczność negocjacji i kompromisów może prowadzić do opóźnień w podejmowaniu decyzji i utrudniać efektywną pracę legislatywną.

Ponadto, w systemach proporcjonalnych, partie polityczne o mniejszym poparciu mają szansę na zdobycie mandatów parlamentarnych. To z kolei może prowadzić do fragmentacji parlamentu i konieczności tworzenia koalicji rządowych. W takich przypadkach, partia będąca w koalicji może być zmuszona do wprowadzania ustępstw i kompromisów w celu utrzymania koalicji, co może wpływać na stabilność rządu.

Zasada proporcjonalności może mieć wpływ na procesy decyzyjne w parlamencie. W przypadku, gdy w parlamencie reprezentowane są różne partie polityczne, czasami trudno jest osiągnąć konsensus w kwestiach kluczowych dla kraju. Partie polityczne mogą mieć różne programy i cele, co może prowadzić do sporów i opóźnień w podejmowaniu decyzji. Ponadto, partie o mniejszym poparciu mogą mieć duży wpływ na procesy decyzyjne, gdyż ich poparcie jest niezbędne do osiągnięcia większości parlamentarnej.

Koszty organizacyjne i logistyczne

Systemy wyborcze oparte na zasadzie proporcjonalności mogą wiązać się z wysokimi kosztami organizacyjnymi i logistycznymi. W celu zapewnienia uczciwości wyborów, konieczne jest przeprowadzenie skomplikowanego procesu związane z przeliczaniem głosów i przydzielaniem mandatów. To z kolei wymaga odpowiednich zasobów finansowych, jak również wyszkolonego personelu, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu wyborczego.

Dodatkowo, w systemach proporcjonalnych, konieczne jest stosowanie skomplikowanych algorytmów, takich jak metoda D'Hondta czy metoda Sainte-Laguë, w celu dokładnego przydzielania mandatów. Wymaga to odpowiednich umiejętności matematycznych i technologicznych, a także obliczeń, które mogą być czasochłonne i kosztowne.

W systemach proporcjonalnych konieczne jest posiadanie odpowiednich zasobów i nakładu pracy, zarówno na etapie przeprowadzania wyborów, jak i na etapie pracy parlamentarnej. W celu zapewnienia uczciwości wyborów, wymaga się odpowiedniego nadzoru i kontroli, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i nakładem pracy ze strony organów wyborczych. Ponadto, obowiązek reprezentowania interesów różnych ugrupowań politycznych w parlamencie może prowadzić do konieczności zatrudnienia większej liczby pracowników parlamentarnych, którzy będą odpowiedzialni za obsługę i przygotowanie materiałów legislacyjnych.

Kontrowersje związane z zasadą proporcjonalności

Zasada proporcjonalności jest przedmiotem krytyki ze strony zwolenników systemu większościowego. Krytycy argumentują, że systemy proporcjonalne prowadzą do fragmentacji parlamentu i utrudniają podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji. Twierdzą także, że systemy proporcjonalne sprzyjają partiom skrajnym i mniejszym ugrupowaniom, które w innych systemach miałyby mniejsze szanse na zdobycie mandatów.

Argumenty za zasadą proporcjonalności obejmują zapewnienie większej reprezentacji różnych grup społecznych i mniejszości, a także promowanie pluralizmu politycznego. Twierdzi się, że systemy proporcjonalne sprzyjają demokratycznemu procesowi decyzyjnemu i pomagają w uniknięciu dominacji jednej partii politycznej. Ponadto, systemy proporcjonalne mogą być bardziej sprawiedliwe, gdyż każdy głos jest równie istotny i ma wpływ na reprezentację w parlamencie.

Jednakże, przeciwnicy zasady proporcjonalności argumentują, że systemy takie mogą prowadzić do trudności w podejmowaniu decyzji i osiąganiu konsensusu. Twierdzą również, że systemy proporcjonalne mogą sprzyjać powstawaniu koalicji i wprowadzaniu ustępstw, co może prowadzić do niestabilności politycznej.

Przyjrzenie się tym wyzwaniom i kontrowersjom związanych z zasadą proporcjonalności jest istotne dla zrozumienia funkcjonowania systemów wyborczych i ich wpływu na procesy decyzyjne. Wymaga to uwzględnienia zarówno zalet, jak i wad zasad proporcjonalności oraz poszukiwania optymalnego rozwiązania uwzględniającego specyfikę danego kraju i jego potrzeby.


Zasada proporcjonalnościartykuły polecane
DyrektywaRODONorma prawnaKarta praw podstawowychAbolicjaPrawo administracyjneEuropejska Karta Samorządu TerytorialnegoKonwencja wiedeńskaRzecznik Praw Obywatelskich

Bibliografia

 • Banaszak B. (2012), Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Jakimowicz W. (2016), Przewodnik po prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W. (2013), Zasada proporcjonalności, a polski sektor bankowy, Miesięcznik finansowy Bank, grudzień
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483
 • Lipniewicz R. (2015), Zasada proporcjonalności, a ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny Rok LXXVII - zeszyt 4
 • Stępkowski A. (2010), Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej, Liber, Warszawa
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569
 • Ura E. (2015), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa


Autor: Monika Bzdyk