Zdolność organizacji do rozwoju

Zdolność organizacji do rozwoju
Polecane artykuły


Zagadnienie oceny zdolności organizacji do rozwoju obejmuje nie tylko kwestie finansowe, ale i organizacyjne. Pominięcie tej analizy może doprowadzić do zatrzymania projektu w trakcie jego realizacji z powodu braku niezbędnych zasobów.

Zmiana i rozwój - pojęcia i wymiary Zmiana wyraża różnicę między dwoma lub więcej porównywalnymi stanami jakiegoś systemu (obiektu). Wyróżniamy zmiany:

  • ilościowe- określają zmiany wielkości jednego lub kilku parametrów
  • jakościowe- określają zmiany we właściwościach, sposobie reagowania i zachowania systemu.

Badania i rozwój to występowanie zmian jakościowych, ocenianych pozytywnie z punktu widzenia celu, którego one dotyczą.

Zmianę i badania i rozwój firmy definiujemy w pięciu wymiarach

1. ekonomicznym - W wymiarze tym zmianę i rozwój przedsiębiorstwa możemy oceniać przez pryzmat efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi, zarządzania projektami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami rynkowymi. Sferę zmian i rozwoju ekonomicznego (strategie zarządzania, politykę finansową, Rynek i marketing, restrukturyzację) badamy używając analizy ekonomicznej. 2. organizacyjnym - Zmiana i rozwój w tym wymiarze dotyczy systemu zarządzania firmą (np. zmiana i tworzenie nowych celów firmy), procesów produkcyjnych (np. podział pracy i specjalizacja), prac administracyjnych, zachowań zespołów ludzkich, procesów adaptacyjnych (np. adaptacja do reguł konkurencyjnej gry rynkowej), zasobów informacyjnych, czynników wytwórczych (dobór czynników wytwórczych). Wszelkie zmiany w tym wymiarze podporządkowane są strategiom zarządzania firmy.

3. personalnym - Wymiar ten możemy spostrzegać jako zbiorowość pracowników firmy lub jako skład osobowy jednostek organizacyjnych i poszczególnych pracowników. Sferę zmian i rozwoju w tym wymiarze tworzą zasoby ludzkie, określone przez: ruchliwość pracowniczą, wydajność pracy i zdolność produkcyjną, atmosferę pracy, kwalifikacje zawodowe, system karier zawodowych i kierowniczych, jakość pracy, koszty pracy i zarządzania. Zmiana i rozwój personalny w przedsiębiorstwie dokonuje się poprzez:

4. informacyjnym - Sferę zmian i rozwoju w tym wymiarze stanowi informacja menedżerska (lepsze zaspokojenie potrzeb informacyjnych kierownictwa) i komunikacja (lepsze porozumiewanie się, określone przez: rejestrację i gromadzenie informacji, jej hierarchizacja, przetwarzanie i przekazywanie). Najlepszym sposobem oceny tej sfery jest badanie użyteczności systemu informacji menedżerskiej.

5. techniczno-produkcyjnym - Sferę zmian tworzą tu:

  • badania i rozwój (prace naukowo-badawcze i techniczne przygotowanie produkcji)
  • jakość wyrobów (ich poziom techniczny i użytkowy)
  • działalność operacyjna (system eksploatacyjny)

Bibliografia

Autor: Ewelina Derfla