Nagroda im. Malcolma Baldridge'a

Z Encyklopedia Zarządzania
Nagroda im. Malcolma Baldridge'a
Polecane artykuły


Model baldridge.jpg

Rys. 1. Model nagrody im. Malcolma Baldridge'a

Nagroda im. M. Baldridge'a ustanowiona została w roku 1987 w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszący jej model systemu zarządzania jakością prezentuje rys. 1. Kluczowymi elementami są w nim:

  • przywództwo - tworzenie i komunikowanie wizji oraz wartości organizacji, sposób i zakres przekazywania pracownikom uprawnień, motywowanie załogi, legalność i przejrzystość zarządzania finansami, etyka kontaktów z otoczeniem,
  • planowanie strategiczne - metody budowania strategii, cele i planowane kierunki rozwoju, przełożenie strategii na jednostki organizacji,
  • koncentracja na kliencie i rynku - gromadzenie wiedzy o klientach i rynku, relacje z klientami oraz pomiar ich zadowolenia,
  • pomiary, analizy i zarządzanie wiedzą - sposoby mierzenia wyników, ich analizy i wykorzystania w podejmowaniu decyzji, organizacja zarządzania informacjami i danymi, dostęp pracowników do informacji, pomiar jakości informacji,
  • koncentracja na zasobach ludzkich - organizacja i zarządzanie pracą, sterowanie wydajnością, rekrutacja i ścieżki karier, edukacja, szkolenie i rozwój pracowników, system motywacyjny, środowisko pracy, kształtowanie i mierzenie zadowolenia pracowników,
  • zarządzanie procesami - identyfikacja i zarządzanie procesami tworzącymi wartość dla klienta, pomiar działania procesów, redukcja kosztów, planowanie operacyjne,
  • wyniki biznesowe - wyniki związane z produktem, podejściem zorientowanym na klienta, zasobami ludzkimi, przywództwem oraz społeczną odpowiedzialnością, efektywność organizacji, wyniki finansowe i rynkowe.

Omawiany model w sposób bardzo oględny traktuje problem ciągłego doskonalenia, redukcji marnotrawstwa i kosztów jakości, skupiając się głównie na wynikach ekonomicznych. Stało się to jednym z zarzutów W. Edwardsa Deminga, który stwierdził, iż przesadnie orientuje się on na rezultaty pomijając istotne kwestie związane z zarządzeniem jakością (A. Sims 1992, s. 134). Inny zarzut sformułował P. Crosby, który zauważa, iż w modelu wykorzystano źle zdefiniowane i nieaktualne elementy (A. Sims 1992, s. 127). Może to spowodować, że organizacje zamiast doskonalić się i rozwijać uwzględniając aktualne trendy, będą dostosowywać działalność do statycznego i zbyt wolno aktualizowanego modelu (L. A. Wilson, R. F. Durant 1994, s. 139). Uwagę zwraca także niezdefiniowanie relacji pomiędzy elementami modelu, co znacznie utrudnia wdrożenie. Jakkolwiek omawiany model jest doskonalony przez Narodowy Instytut Standardów i Technologii, to jednak zmiany te odnoszą się głównie do punktacji kryteriów, nie zaś jego istoty (Criteria... 2005, s. 4 i nast.).

Bibliografia

  • Wawak S., Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, pr. doktorska, AE w Krakowie 2007

Autor: Sławomir Wawak