Transport międzynarodowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Transport międzynarodowy
Polecane artykuły


Transport to inaczej proces, w wyniku którego następuje przemieszczenie się ludzi, rzeczy oraz energii, w celu zaspokojenia najróżniejszych potrzeb i pragnień jednostek. Efektem transportu jest usługa przewozowa świadczona w przestrzeni. Transport może odbywać się zarówno wewnątrz jednego kraju oraz pomiędzy różnymi krajami[1].

Zgodnie z ustawą o VAT (art. 83. ust.3, pkt.1)[2]przez transport międzynarodowy należy rozumieć przemieszczanie się towarów pomiędzy krajami z wyłączeniem krajów członkowskich UE. Oznacza to iż transport pomiędzy Polską a Hiszpanią będzie nie transportem międzynarodowym a transportem wewnątrzwspólnotowym. Taka definicja dotyczy transportu towarów. Zgodnie z ustawą, transport międzynarodowy dotyczy przemieszczania się towarów:

 • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
 • z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
 • z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
 • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;[3]

W przypadku transportu osób w ust.3 pkt 2 jest mowa o tym, iż międzynarodowy transport osób to przemieszczanie się ludności:

 • z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
 • z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
 • z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt); [4]

Funkcje transportu

Transport, niezależnie od tego czy międzynarodowy czy wewnątrzkrajowy, pełni szereg funkcji w stosunku do jednostek oraz poszczególnych organów państwa. Są to funkcje gospodarcze, polityczne, społeczne, produkcyjne. Transport obsługuje sferę życia jaką jest produkcja i wymiana. Odpowiada za przemieszczanie się surowców i półsurowców do miejsc produkcyjnych oraz przemieszczenie produktu gotowego z miejsca wytworzenia do miejsca odbioru. W przypadku funkcji polityczno-społecznych transport odpowiada za utrzymywanie dobrych relacji międzyludzkich. Dzięki niemu można lepiej zrozumieć inne kultury i społeczeństwa (ich problemy oraz nawyki). Obecnie transport pozwala również na wymianę kulturalną oraz wymianę dóbr i usług pomiędzy jednostkami oraz krajami. Mieszkańcy mają wtedy szansę nie tylko na poznanie innych, odległych czy obcych kultur ale dodatkowo mają możliwość korzystania z ich dorobku. W życiu codziennym za pomocą transportu mamy możliwość przemieszczania się z miejsca pracy do miejsca zamieszkania. Dobrze rozwinięty transport, zarówno lądowy, lotniczy jak i morski, bardzo często jest wyznacznikiem zamożności oraz stopnia rozwinięcia kraju. W efekcie, przekłada się to na zmianę pozycji kraju na arenie międzynarodowej oraz może wpłynąć na poprawę gospodarczą, społeczną, czy też prestiż kraju[5].

Warto wspomnień iż w wymiarze gospodarczym transport zapewnia również możliwość rozległego rozpowszechniania sprzedaży i skupu towarów, integruje gospodarkę kraju z gospodarką międzynarodową oraz umożliwia współpracę przemysłową w skali globalnej[6].

Cele transportu międzynarodowego

Można wyróżnić wiele głównych powodów, dla których poszczególne państwa decydują się na zacieśnienie więzi w przypadku polityki transportowej. Do głównych impulsów takich działań T. Szczepaniak[7] zalicza m.in.:

 • modernizację transportu,
 • rozwój transportu,
 • tworzenie systemów, które wpłyną na rozkwit gospodarczy.

Są to cele długofalowe. Aby jednak je osiągnąć, koniecznie jest opracowanie i wdrożenie mniejszych celów, których zadaniem będzie doprowadzenie do realizacji celów nadrzędnych. Działania, które mają za zadanie pomóc w realizacji wyżej wymienionych celów głównych to m.in.:

 • wspieranie rozwoju konkurencji;
 • przeciwdziałanie monopolowi w sektorze transportu;
 • dbanie o bezpieczeństwo transportu poprzez stosowanie nowoczesnych metod;
 • rozwijanie węzłów transportowych[8].

Spedycja

W transporcie międzynarodowym ważnym elementem jest również spedycja. Jest to usługa, za pomocą której organizowane jest przemieszczanie ładunków od nadawcy do odbiorcy, przy wykorzystaniu odpowiednich środków i sposobów transportu. Za takie działania odpowiada spedytor. Spedytor ma za zadanie działać na korzyść swoich klientów, którzy powierzają mu ładunki i towary. Jego zadaniem jest jak najlepszy dobór usługi odpowiadającej potrzebom swoich klientów. Możliwe jest to dzięki własnej sieci kontaktów oraz znajomości rynku transportowego. Spedytor świadczy usługi w swoim imieniu bądź w imieniu osoby zlecającej. Są to usługi świadczone odpłatnie[9].

Przypisy

 1. Z.Krasucki (2002), Transport w gospodarce kraju i międzynarodowych stosunkach ekonomicznych [w:] Transport i spedycje w handlu zagranicznym, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa, str. 16
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, s. 130
 3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, s. 130
 4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, str. 130
 5. Z.Krasucki (2002), Transport w gospodarce kraju i międzynarodowych stosunkach ekonomicznych [w:] Transport i spedycje w handlu zagranicznym, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa, str. 25-30
 6. J.Neider (2008), Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa, str. 32
 7. T.Szczepaniak (2002) Polityka transportowa w przewozach międzynarodowych [w:] Transport i spedycje w handlu zagranicznym, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa, str. 170
 8. T.Szczepaniak (2002) Polityka transportowa w przewozach międzynarodowych [w:] Transport i spedycje w handlu zagranicznym, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa, str. 170
 9. J.Neider (2008), Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa, str. 242-243

Bibliografia

Autor: Dominika Dobrowolska