Gospodarka otwarta

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Gospodarka otwarta - gospodarka zamknięta otwiera się, gdy zaczyna prowadzić wymianę handlową (eksport netto) oraz kapitałową (odpływ netto) z zagranicą.

Gospodarka otwarta to nie tylko import towarów z kraju za granicę, ale także otwarcie rynku krajowego na towary z zagranicy. Ponadto w gospodarce otwartej następuje włączenie się w międzynarodowy podział pracy, czyli pełnienie przez handel zagraniczny funkcji aktywnej i realizowanie funkcji efektywnej.

Eksport netto-jest różnicą między eksportem a importem. Gdy eksport jest wyższy od importu występuje nadwyżka handlowa, i na odwrót - jeżeli eksport jest niższy od importu występuje deficyt handlowy.

Wpływ eksportu na PKB przedstawiono na poniższym wzorze:

PKB = C + I + G + X

 • gdzie:
 • C - konsumpcja
 • I - inwestycje
 • G - wydatki rządowe
 • C + I + G - zakupy krajowe
 • X - export netto

Gospodarka otwarta to nie tylko import towarów z kraju za granicę, ale także otwarcie rynku krajowego na towary z zagranicy. Ponadto w gospodarce otwartej następuje włączenie się w międzynarodowy podział pracy, czyli pełnienie przez handel zagraniczny funkcji aktywnej i realizowanie funkcji efektywnej.

Zjawisko otwierania się gospodarek jest zjawiskiem stosunkowo dawnym, jednak nasila się w ostatnich czasach. Obecnie każdy kraj prowadzi wymianę międzynarodową nie tylko towarów, ale także usług i kapitału. Wymiana międzynarodowa ma ogromne znaczenie dla większości gospodarek.

Oprócz wywierania wpływu na produkcjię i konsumpcję, przedsiębiorczość i konkurencję, równowagę i wzrost gospodarczy, otwarcie się gospodarki wpływa także na pozostałe warunki i przejawy życia społeczeństw.

Korzyści i niekorzyści otwarcia się gospodarki

 • Specjalizowanie się uczestników życia gospodarczego (a także całych krajów) w wytwarzaniu niektórych tylko dóbr i wymienianie ich na inne dobra zwiększa efektywność gospodarowania. Jest to zjawisko korzystne dla gospodarki jako całości, czyli na przykład gospodarki światowej. Uzasadnieniem jest tu teoria korzyści komparatywnych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie jest pewne czy wszyscy uczestnicy życia gospodarczego uzyskują korzyści, i czy są one jednakowe.
 • Otwarcie się gospodarki oznacza dopuszczenie na krajowy rynek firm zagranicznych, czyli poszerzenie i zintensyfikowanie konkurencji. Konkurencja z jednej strony pobudza wprowadzenie innowacji technicznych, organizacyjnych, ponadto wymusza podnoszenie jakości wyrobów i świadczonych usług, co w dłuższej perspektywie przekłada się na zapewnienie trwałego rozwoju gospodarczego kraju. Jednak w początkowej fazie takiej zmiany następują zjawiska niekorzystne, gdyż konkurencja często jest powodem upadku przedsiębiorstw, które znajdują się w trudnej sytuacji lub które miały za mało czasu, aby dostosować się do nowej sytuacji. Występowanie takich skutków skłania, aby poszukiwać środki, które mogłyby złagodzić i rozciągnąć w czasie jej oddziaływanie na mało odporną gospodarkę.
 • Oprócz dopuszczenia na rynek krajowy nowej konkurencji otwarcie się gospodarki oznacza dopuszczenie także kapitału zagranicznego do działalności gospodarczej. Podobnie jak w poprzednich przypadkach ma to dwojakie skutki dla gospodarki. W przypadków krajów, które borykają się z trudnościami epoki socjalistycznej np. Polska, dopuszczenie obcego kapitału jest niezbędne do zmodernizowania przestarzałych urządzeń, wypełnienia luk, jakie się ujawniają po skonfrontowaniu ze swobodnie ukształtowanym popytem gospodarstw domowych i niezależnych od państwa przedsiębiorstw. Niekorzystne jest natomiast traktowanie importu kapitału jako źródła zwiększenia płynności, ponieważ dla rozwoju ważna jest postać realna kapitału (zastosowanie kapitału w działalności produkcyjnej) nie zaś samo dofinansowanie oragnizacji gospodarczych. Główne korzyści importu kapitału polegają zatem na powiększeniu realnych zasobów wytwórczych:
  • kapitał jest nośnikiem nowych metod wytwarzania i rodzajów produktu
  • kapitał niesie wyższą kulturę pracy i zarządzania
  • kapitał daje kontakty ze światem biznesu, finansów, polityki oraz kultury
 • Otwarciu gospodarki towarzyszy także eliminacja negatywnych postaw społeczeństwa jakimi są ksenofobia oraz zaściankowość. jednak i temu towarzysza pewne niebezpieczeństwa przejawiające się w naśladowaniu i wcielaniu do społeczeństwa obcych wzorców kulturowych. [J. Bekasiak, 2000, s. 223-225]

Bibliografia

 • S. Marciniak, Makro - i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 515
 • J. Beksiak, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 222
 • D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia: makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 385

Autor: Iza Wieczorek