Defekt

Z Encyklopedia Zarządzania

Defekt rozumiany jest jako każde odstępstwo wyprodukowanego wyrobu od wymagań określonych w dokumentacji technicznej. Defekty mogą być jawne, które w większości przypadków są wykrywalne wzrokowo, oraz ukryte, których nie można wykryć bez specjalnych urządzeń. Defekty rozróżnia się także w zależności od ich poziomu istotności. Mogą być drobne, gdy produkt zachowuje wszystkie swoje cechy techniczne i właściwości, ale traci część swojego rynkowego charakteru. Znacząca wada ma już istotny wpływ na okres użytkowania wyrobu i jego przeznaczenie. Z kolei wada krytyczna nie tylko uniemożliwia, ale wręcz zabrania dalszego użytkowanie produktu[1].

Istnieją trzy rodzaje wad produktu[2]:

 1. Wady marketingowe. Wynikają one ze sposobu, w jaki produkt został sprzedany. Produkt, o którym mowa, niekoniecznie był wadliwy, ale sprzedawca i/lub producent wprowadził konsumenta w błąd.
 2. Wady konstrukcyjne. Są to wady zamierzone, co oznacza, że wada jest kluczową częścią projektu produktu. Jednak wszelkie obrażenia spowodowane wadą mogą nie być zamierzone.
 3. Wady produkcyjne. W przeciwieństwie do wady projektowej, wada produkcyjna nie jest zamierzona.

Przyczyny powstawania defektu:

 • Nieprawidłowe informacje
 • Brak umiejętności/wiedzy
 • Brak szkolenia
 • Niewłaściwe monitorowanie
 • Słabe planowanie
 • Słabe wykonanie

TL;DR

Defekt to odstępstwo od wymagań technicznych w dokumentacji. Może być jawny, ukryty, drobny, znaczący lub krytyczny. Wady produktu mogą wynikać z marketingu, konstrukcji lub produkcji. Przyczyny defektów to błędne informacje, brak umiejętności, słabe monitorowanie, słabe planowanie i wykonanie. Zarządzanie defektami obejmuje zapobieganie, wykrywanie, usuwanie, usprawnianie i raportowanie. Wady procesu zarządzania mogą prowadzić do utraty klientów, wzrostu kosztów i większych szkód. Defekty w produkcji wynikają z niskiej jakości surowców lub błędów ludzkich. Wady produkcyjne mogą być szkodliwe i podlegać prawu. Producent może być odpowiedzialny za nieostrzeżenie o wadach i poszkodowani mogą dochodzić odszkodowań.

Defekt w zarządzaniu

W przypadku różnych organizacji lub projektów cele krytyczne procesu zarządzania defektami są następujące[3]:

 • Proces zarządzania defektami umożliwia dostarczanie danych do raportów o stanie i postępie prac nad defektem.
 • Znalezienie pierwotnej przyczyny, która spowodowała wystąpienie wady, oraz sposobu radzenia sobie z nią.
 • Zapewnienie danych wejściowych dla informacji związanych z usunięciem wady.

Proces zarządzania defektami obejmuje kilka etapów[4]:

 1. Zapobieganie defektom
 2. Poziom bazowy dostawy
 3. Wykrywanie defektów
 4. Usuwanie defektów
 5. Usprawnianie procesu
 6. Raportowanie zarządzania

Wady procesu zarządzania defektami:

 1. Jeśli proces zarządzania defektami nie jest realizowany właściwie, może dojść do utraty klientów, dochodów i utraty reputacji marki.
 2. Jeśli proces zarządzania defektami nie jest prowadzony prawidłowo, może dojść do ogromnego wzrostu kosztów, czyli do wzrostu ceny produktu.
 3. Jeśli defekty nie zostaną odpowiednio usunięte na wczesnym etapie, to później mogą spowodować większe szkody, a koszty ich usunięcia również wzrosną.
 4. Proces zarządzania defektami obejmuje wykrywanie defektów i ich usuwanie. Kompletny proces zarządzania defektami pomoże nam znaleźć defekt we wczesnej fazie, a także zapewni dostarczenie usług wysokiej jakości.
 5. Realizacja procesu zarządzania defektami gwarantuje, że podczas przenoszenia aplikacji na produkcję nie pojawią się kolejne defekty. Dzięki temu można zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy.
 6. W każdej organizacji kierownictwo wyższego szczebla powinno również rozumieć i wspierać proces zarządzania defektami z perspektywy rozwoju firmy.

Defekt w produkcji

Defekt w produkcji to odchylenie od specyfikacji projektowej podczas produkcji, powodujące wadę, ułomność lub niedoskonałość produktu. W uproszczeniu oznacza to, że producent popełnił błąd albo w projekcie, albo w procesie wytwarzania produktu, który powoduje, że nie działa on zgodnie z przeznaczeniem. Może to być szczególnie niebezpieczne w wielu przypadkach, takich jak wadliwe urządzenia medyczne i leki wydawane na receptę[5].

Istnieją dwie powszechne przyczyny wad produkcyjnych:

 1. Jeśli surowce użyte do produkcji czegoś są niskiej jakości, produkt końcowy również taki będzie.
 2. Błąd ludzki. Jeśli osoba, która składała produkt, była nieostrożna, stosunkowo niewykwalifikowana lub niedoświadczona, produkt prawdopodobnie będzie wadliwy.

Nawet dobrze zaprojektowany produkt może być szkodliwy dla kupujących go konsumentów. Wady produkcyjne mogą wystąpić, gdy produkt jest niewłaściwie wytworzony i odbiega od zamierzonego projektu. Tego rodzaju wady mogą powodować poważne obrażenia u konsumentów, a ich producenci mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności sądowej[6].

Prawo dotyczące wad produkcyjnych[7]:

 1. Producenci są zobowiązani do przeprowadzania bieżących badań i testów w celu wykrycia wad produktu.
 2. Wobec powyższego, producenci mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieostrzeżenie o wadach, które nie były znane, ale powinny zostać wykryte.
 3. Prawo o wadach fabrycznych chroni konsumentów, którzy mogą doznać obrażeń w wyniku wadliwych produktów danej firmy. Jest to powszechnie znane jako prawo odpowiedzialności za produkt i pozwala poszkodowanym powodom wnieść pozew o odszkodowanie z tytułu wady produkcyjnej w celu wyegzekwowania swoich praw i uzyskania odszkodowania za poniesione szkody.


Defektartykuły polecane
Jakość produkcjiAnaliza FMEAKoszty jakościWadaMetoda TaguchiTotal Productive MaintenanceJidokaKoszty jakości - ukryta fabrykaModelowanie rozwoju produkcji

Przypisy

 1. K. Janisz, U. Migacz, Analiza przyczyn wad w procesie produkcyjnym, Autobusy, 12/2016, s. 50-51.
 2. K. Janisz, U. Migacz, Analiza przyczyn wad w procesie produkcyjnym, Autobusy, 12/2016, s. 56
 3. K. Janisz, U. Migacz, Analiza przyczyn wad w procesie produkcyjnym, Autobusy, 12/2016, s. 58.
 4. B. Glinka, M. Kostera M. (2012), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 77-78.
 5. B. Skotnicka-Zasadzeń B., Doskonalenie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym z zastosowaniem metod projektowania jakości
 6. B. Skotnicka-Zasadzeń B., Doskonalenie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym z zastosowaniem metod projektowania jakości
 7. B. Skotnicka-Zasadzeń B., Doskonalenie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym z zastosowaniem metod projektowania jakości

Bibliografia

 • Doroszewicz S., Tyszkiewicz A. (2017), Systemowe podejście do zarządzania jakością według koncepcji Six Sigma, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
 • Glinka B., Kostera M. (2016), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Janisz K., Migacz U. (2016), Analiza przyczyn wad w procesie produkcyjnym, Autobusy
 • Skotnicka-Zasadzeń B. (2022), Doskonalenie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym z zastosowaniem metod projektowania jakości, Instytut Inżynierii Produkcji, Politechnika Śląska

Autor: Joanna Żak