Modelowanie rozwoju produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania

Proces rozwoju nowych produktów składa się z:

TL;DR

Proces rozwoju nowych produktów składa się z planowania linii produktu, formułowania strategii rozwoju produktu, kreowania i selekcji pomysłów oraz opracowania koncepcji produktu. Proces projektowania składa się z etapów: koncepcji, akceptacji, wykonania, przetworzenia i czynności pilotowych. Przyczynami niepowodzeń nowych produktów są brak badań rynku, problemy techniczne, nieodpowiedni czas wprowadzenia na rynek, brak zaangażowania zarządu, błędna segmentacja rynku, niedocenianie konkurencji i zła kalkulacja kosztów. Czynniki sukcesu nowego produktu to identyfikowanie potrzeb nabywców, wartość użytkowa w stosunku do kosztu, wcześniejsze wprowadzenie na rynek, szacowany zysk, racjonalne wykorzystanie zasobów, umiejętność przeprowadzania badań marketingowych i technicznych, efektywna współpraca, przekazywanie informacji o produkcie i zgodna postawa pracowników i zarządu.

Wykonywane działania

Przekształcenie potrzeb w projekty wymaga następujących działań:

 • Badania-znajdowanie nowych wyrobów, usług, technik informacji i systemów. Do tych badań należy badanie rynku.
 • Rozwój-ulepszanie istniejących wyrobów, usług, technik i systemów. Występuje on od momentu pojawienia się pomysłu do jego realizacji.
 • Projektowanie - przełożenie wymagań, na język zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych w postaci do wykorzystania podczas użytkowania lub wytwarzania. W tym procesie dokonuje się również poprawek i uzupełnień w celu ułatwienia dalszych działań związanych z projektem.
 • Funkcja projektowania znajduje się między funkcjami marketingowymi a produkcyjnymi. Jej zadaniem jest przetworzenie potrzeb i wymagań rynku zebranych przez dział marketingu w postaci klarownej dla działów produkcyjnych.

Etapy procesu projektowania

Proces projektowania składa się z następujących etapów:

 1. Koncepcja-wyszczególnione są wstępne parametry użytkowe wyrobu lub usługi, określające wymagania przyszłego użytkownika. Decyzje dotyczące parametrów posejmowe są przez zespoły składające się z konsumentów i projektantów. Zespoły projektujące powinny uzyskać następujące minimum informacji:
  • wymagania techniczne i użytkowe zawierające szczegółowe określenie poziomu jakości i niezawodności,
  • wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego i obowiązującej mody,
  • cena sprzedaży lub koszt wytworzenia
  • termin, w jakim produkt powinien znaleźć się na rynku
  • przewidywany popyt i poniesione koszty,
  • koszt wykonania projektu,
  • określenie aktualnej sytuacji prawnej.
 2. Akceptacja - ustalenie, czy planowane parametry są możliwe do realizacji, zatwierdzenie parametrów będących kompromisem między wymaganiami a możliwościami. Na tym etapie omawiane są koszty związane z projektem oraz określane możliwości wytwórcze organizacji.
 3. Wykonanie - przygotowanie modeli produktów do testowania, powinny one zawierać wszystkie wymagania, zarówno praktyczne jak i teoretyczne dotyczące wcześniej przyjętych parametrów. Wykonanie prób powinno udzielić odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest wytworzenie produktu zaspakajającego przyjęte wymagania.
 4. Przetworzenie - tu odbywa się przekazanie projektu wykonawcom, którzy współpracują z jego twórcami. Pod koniec tego etapu należy przygotować raport podsumowujący dotychczasowe działania.
 5. Czynności pilotowe - wytworzona zostaje określona liczba wyrobów, potrzebnych do sprawdzenia poprawności projektu i przyjętych parametrów. Ponadto należy przeprowadzić badanie wymagań i oczekiwań klienta. Badanie to powinno objąć:
  • informacje operacyjne,
  • środki operacyjne,
  • techniki działania i przybliżone wyniki,
  • wymagania i oczekiwania.
 6. Zatwierdzenie projektu

Przyczyny niepowodzeń nowych produktów

 • brak badań rynku,
 • problemy techniczne,
 • nieodpowiedni czas wprowadzenia nowego produktu na rynek,
 • nieodpowiednie zaangażowanie się zarządu firmy,
 • błędne dokonanie segmentacji rynku,
 • niedocenianie reakcji konkurencji,
 • zbyt dalekie odejście od technicznych i marketingowych ekspertyz,
 • zła kalkulacja kosztów.

Czynniki sukcesu nowego produktu

Sukces nowego produktu jest definiowany jako osiągniecie lub przekroczenie progu rentowności i jest większy, gdy:

 • większa jest zdolność firmy do identyfikowania potrzeb nabywców,
 • wyższy jest stosunek wartości użytkowej do kosztu,
 • produkt zostanie wprowadzony wcześniej w stosunku do konkurencji,
 • wyższy jest szacowany zysk przy sprzedaży produktu,
 • zasoby firmy i know-how są racjonalne wykorzystywane,
 • firma ma odpowiednie umiejętności przeprowadzania badań marketingowych i technicznych produktu,
 • efektywna współpraca działów i pracowników,
 • zostaną przeprowadzone odpowiednie środki na przekazywanie informacji o produkcie
 • postawa pracowników i zarządu jest zgodna.


Modelowanie rozwoju produkcjiartykuły polecane
Zarządzanie zleceniami wg PMBOKTechniki oceny eksperckiejProces zaopatrzeniaBadania rynkuProcedura rozwoju nowego produktuCykl życia projektuSCORPerspektywa procesów wewnętrznychRachunek kosztów docelowychOscylator stochastyczny

Bibliografia

 • Munhlemann A., Oakland J., Lockyer K. (2001), Zarządzanie produkcją i usługami, PWN, Warszawa
 • Pilarczyk B., Mruk H. (red.) (2006), Kompendium wiedzy o marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Ewelina Bełzowska