Modelowanie rozwoju produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania
Modelowanie rozwoju produkcji
Polecane artykuły


Proces rozwoju nowych produktów składa się z:

Wykonywane działania

Przekształcenie potrzeb w projekty wymaga następujących działań:

 • Badania-znajdowanie nowych wyrobów, usług, technik informacji i systemów. Do tych badań należy badanie rynku.
 • Rozwój-ulepszanie istniejących wyrobów, usług, technik i systemów. Występuje on od momentu pojawienia się pomysłu do jego realizacji.
 • Projektowanie- przełożenie wymagań, na język zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych w postaci do wykorzystania podczas użytkowania lub wytwarzania. W tym procesie dokonuje się również poprawek i uzupełnień w celu ułatwienia dalszych działań związanych z projektem.
 • Funkcja projektowania znajduje się między funkcjami marketingowymi a produkcyjnymi. Jej zadaniem jest przetworzenie potrzeb i wymagań rynku zebranych przez dział marketingu w postaci klarownej dla działów produkcyjnych.

Etapy procesu projektowania

Proces projektowania składa się z następujących etapów:

 1. Koncepcja-wyszczególnione są wstępne parametry użytkowe wyrobu lub usługi, określające wymagania przyszłego użytkownika. Decyzje dotyczące parametrów posejmowe są przez zespoły składające się z konsumentów i projektantów. Zespoły projektujące powinny uzyskać następujące minimum informacji:
  • wymagania techniczne i użytkowe zawierające szczegółowe określenie poziomu jakości i niezawodności,
  • wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego i obowiązującej mody,
  • cena sprzedaży lub koszt wytworzenia
  • termin, w jakim produkt powinien znaleźć się na rynku
  • przewidywany popyt i poniesione koszty,
  • koszt wykonania projektu,
  • określenie aktualnej sytuacji prawnej.
 2. Akceptacja- ustalenie, czy planowane parametry są możliwe do realizacji, zatwierdzenie parametrów będących kompromisem między wymaganiami a możliwościami. Na tym etapie omawiane są koszty związane z projektem oraz określane możliwości wytwórcze organizacji.
 3. Wykonanie- przygotowanie modeli produktów do testowania, powinny one zawierać wszystkie wymagania, zarówno praktyczne jak i teoretyczne dotyczące wcześniej przyjętych parametrów. Wykonanie prób powinno udzielić odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest wytworzenie produktu zaspakajającego przyjęte wymagania.
 4. Przetworzenie- tu odbywa się przekazanie projektu wykonawcom, którzy współpracują z jego twórcami. Pod koniec tego etapu należy przygotować raport podsumowujący dotychczasowe działania.
 5. Czynności pilotowe- wytworzona zostaje określona liczba wyrobów, potrzebnych do sprawdzenia poprawności projektu i przyjętych parametrów. Ponadto należy przeprowadzić badanie wymagań i oczekiwań klienta. Badanie to powinno objąć:
  • informacje operacyjne,
  • środki operacyjne,
  • techniki działania i przybliżone wyniki,
  • wymagania i oczekiwania.
 6. Zatwierdzenie projektu

Przyczyny niepowodzeń nowych produktów

 • brak badań rynku,
 • problemy techniczne,
 • nieodpowiedni czas wprowadzenia nowego produktu na rynek,
 • nieodpowiednie zaangażowanie się zarządu firmy,
 • błędne dokonanie segmentacji rynku,
 • niedocenianie reakcji konkurencji,
 • zbyt dalekie odejście od technicznych i marketingowych ekspertyz,
 • zła kalkulacja kosztów.

Czynniki sukcesu nowego produktu

Sukces nowego produktu jest definiowany jako osiągniecie lub przekroczenie progu rentowności i jest większy, gdy:

 • większa jest zdolność firmy do identyfikowania potrzeb nabywców,
 • wyższy jest stosunek wartości użytkowej do kosztu,
 • produkt zostanie wprowadzony wcześniej w stosunku do konkurencji,
 • wyższy jest szacowany zysk przy sprzedaży produktu,
 • zasoby firmy i know-how są racjonalne wykorzystywane,
 • firma ma odpowiednie umiejętności przeprowadzania badań marketingowych i technicznych produktu,
 • efektywna współpraca działów i pracowników,
 • zostaną przeprowadzone odpowiednie środki na przekazywanie informacji o produkcie
 • postawa pracowników i zarządu jest zgodna.

Bibliografia

 • Munhlemann A. P., J.S. Oakland, K. G. Lockyer, Zarządzanie produkcją i usługi, PWN Warszawa 2001, str. 43 oraz str. 85-89.
 • Pisarczyk B., Mruk H., Kompendium wiedzy o marketingu, PWN Warszawa 2006, str. 140-153.

Autor: Ewelina Bełzowska